Zondag 1 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 585

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                          Koffie in de kerk na de dienst                    Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 dhr. J.W.F. Veldman

Koster:                    mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Sta op!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Bij de schikking

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

 

Vanuit de kindernevendienst Paasproject

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde.
We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen.

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: HH 617 – Tienduizend redenen

Moment stilte; bemoediging en groet

Lied: HH 667 – Wees stil voor het aangezicht van God

Gebed om de Heilige Geest

Lied: stap voor stap   Project knd

Lied: Alles wordt nieuw

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Mattheüs 5:38-48, door de lector

Lied: 601: 1 en 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Overdenking

Lied: 73: 9 en 10

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: ELB 223: 1 en 4 - Ga niet alleen door ‘t leven

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

Na de zegen: korte mededeling door de kerkenraad

 

Collecte

De eerste collecte is voor de KIA voorjaarszending , de tweede is voor de kerk. 9 FEBRUARI

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H.J. Pastoor, Achteromweg 9.

 

 

Erediensten 8 mrt.             9.30 uur          ds. G.W. van Wingerden, Stedum          

                        11 mrt.           19.00 uur       Biddag           ds. J.C. Schimmel    

                                  

Op 26 februari, Aswoensdag, is de Veertigdagentijd begonnen.

Vandaag worden er, na afloop van de kerkdienst, spaardoosjes uitgedeeld door de diaconie.

Met Pasen kunnen ze weer ingeleverd worden in de kerk.   De opbrengst gaat dit jaar naar Kinderen in de knel.

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 2 (van 15 mrt. t/m 3 mei 2020) kan tot 2 mrt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020. 

 

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen (zie onze website)

 

Biddag en gemeenteavond

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is er een kerkdienst in de Andreaskerk. Aansluitend (ongeveer 20.00 uur) is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in het MFC. Ook zullen er nog enkele mededelingen worden gedaan door de kerkenraad, o.a. over de restauratie en verbouwing van de kerk. U/jij bent van harte welkom!

Op woensdag 1 april is er een gemeenteavond. Op deze avond hebben wij een gast in ons midden: ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. Kort geleden was ds. Hommes vanwege de reguliere visitatie te gast op de kerkenraadsvergadering. We hebben toen een mooi gesprek met elkaar gehad, en het leek ons als kerkenraad ook mooi om dat gesprek eens met elkaar als gemeente te voeren. Het zou mooi zijn als u/jij erbij kunt zijn! Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.

Zondag 23 febr. 2020 - Jaargang 11 : 584

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                             

 

Voorganger:            ds. W.T. Spoelstra

Organist:                 dhr. J. Cijsouw

Koster:                    mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Lied van de intocht: Psalm 113 : 1 , 2 ( staande)

Onze Hulp, drempelgebed, groet

Lied 113b( Hierna gaan we zitten)

Als Kyrie en gloria: Liederen en gebeden uit Iona, nr 16

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderlied: lied 288, hierna verlaten de kinderen de kerk

Lezen: Numeri 18 : 20 – 32

Zingen: Lied 119a: 1

Toelichting bij de evangelielezing

Lezen: Lucas 5 : 27 – 39

Zingen: Lied 840 : 1 , 2 , 3

Uitleg/Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 685 : 1 , 2, 3 , 4 , 5

Gebeden: voorbede     stilte   Onze Vader door te zingen lied 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 863 : 1 , 5 , 6

Wegzending en zegen

 

Collecte

De eerste collecte is voor de KIA Binnenlands diaconaat , de tweede is voor de diaconie. 9 FEBRUARI

Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonderverblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aan gevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en

Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en

scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?EGANDA

NEDERLAND

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. Scheele-Zijlstra, De Kluft 19.

Dhr. H. Pastoor is thuis gekomen uit het ziekenhuis. Na overleg brengen we daar volgende week de bloemen.

 

 

Erediensten 1 mrt.             9.30 uur          ds. J.C. Schimmel  

                                                                      koffiedrinken na de dienst in de kerk              

 

Op 26 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd.

Een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding.

In deze periode is er vanouds ook de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Het thema is “Sta op”.   De opbrengst gaat dit jaar naar Kinderen in de knel.

Vandaag worden er, na afloop van de kerkdienst, spaardoosjes uitgedeeld door de diaconie.

Met Pasen kunnen ze weer ingeleverd worden in de kerk.

 

Heeft u al een Liederen top 5 ingeleverd?

Formulieren liggen achter in de kerk, inleveren kan bij mij in de brievenbus of inleveren bij de collecte.   1 maart hoop ik alle briefjes binnen te hebben.

Ds. Jake Schimmel

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr.2 (van 15 mrt. t/m 3 mei 2020) kan tot 2 mrt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

 

Zingen naar de Zondag

Op zaterdagavond 29 februari is er weer een Zingen naar de Zondag georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Appingedam, te weten de Protestantse gemeente Appingedam, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Appingedam, de Hervormde gemeente Tjamsweer en de Baptistengemeente Appingedam.

Dit keer in de Nicolaikerk aan de Wijkstraat te Appingedam.

Er is medewerking van het Christelijk Mannenkoor  Zoutkamp o.l.v dirigent Edwin Velvis, en begeleid door Sjaak de Wind.

Er is naast koorzang ook weer veel samenzang van bekende liederen die aangevraagd zijn.

Organist is Wim Bos.

Algehele leiding is in handen van ds. Johan van den Berg.

Aanvang van deze avond 19.00 uur.

Na afloop is er koffie drinken.

Iedereen van harte welkom

 

Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Voor velen van ons was het in hun jeugd vanzelfsprekend dat je mee ging naar de kerk. Die tijd lijkt voorbij. We geven kinderen en jongeren op allerlei gebieden meer keuzes, meestal ook wat betreft kerkbezoek. Jongeren raken vaak gedemotiveerd om mee te gaan, omdat de kerkdienst (niet altijd) aansluit bij hun belevingswereld. Hoe geef je het geloof door aan kinderen en jongeren als ze hun interesse hierin verliezen?

Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan. 

Kortom: Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020. 

Zondag 9 febr. 2020 - Jaargang 11 : 583

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 11.00 uur

                                                                                              

 

Voorganger:            ds. G. Knol

Organist:       mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:            mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 209: 1

Stilte

Vg.      Onze hulp verwachten wij van de Heer

Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.      Genade en vrede van de Heer, onze God

Allen  en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer

            Amen

Vg.      U hebt Uw Zoon aan ons gegeven

Allen  als weg om te gaan

Vg.      Uw Rijk van recht en vrede

Allen  lopen wij gaandeweg tegemoet

Vg.      Ga met ons, Immanuël

Allen  Amen

Lied 209: 2 en 3

Kyriëgebed

Kyrië- en Loflied: Lied 116: 1 en 3

Thema

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Lied 288

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Jesaja 43,8-13 (lector)

Lied 601: 1

Lezing: Matteüs 5,13-16

Lied 285

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied 838: 1 en 3

Gebeden

Collecten

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Lied 974: 1,2 en 3

Wegzending en zegen

 

Collecte

De eerste collecte is voor catechese en educatie , de tweede is voor de kerk.

 

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de

Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended

training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping

van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De

Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. B.C.M. v.d.Laan, Tuinbouwweg 31

 

 

Erediensten 16 febr.                     9.30 uur          ds. J.C. Schimmel                                                  

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen
De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

U4C

De volgende U4C avond staat gepland op zondag 16 februari om 19.30 uur.

Deze avond komt Geert Bijma spreken en hij gaat het hebben over het thema:

‘HG doet wat hij beloofd!’

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Onze band, U4C Worship, zal de aanbidding leiden.

 

Zondag 16 febr. 2020 - Jaargang 11 : 583

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                              

 

Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                Annejet Dijkman

Koster:                   mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: Psalm 25: 2 en 4

Moment stilte; bemoediging en groet

Lied: 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Verootmoedigingsgebed

Als ‘wetslezing’: Galaten 5:22-23

Lied: ELB 213 – Ik wil jou van harte dienen

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Mattheüs 4:17-23 (door de lector)

Lied: 531: 1 en 2 – Jezus die langs het water liep

Bijbellezing: Efeziërs 3:14-21

Lied: 531: 3

Overdenking

Lied: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 425 – Vervuld van uw zegen

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor de diakonie , de tweede is voor de kerk. 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

mevr. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

 

 

Erediensten 23 febr.                    9.30 uur          ds. W.T. Spoelstra-Postmus                                   

 

Op 26 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd.

Een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding.

In deze periode is er vanouds ook de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Het thema is dit jaar “Sta op”.

Op zondag 23 februari en 1 maart worden er, na afloop van de kerkdienst, spaardoosjes uitgedeeld door de diaconie.

 

Heeft u al een Liederen top 5 ingeleverd?

Formulieren liggen achter in de kerk, inleveren kan bij mij in de brievenbus of inleveren bij de collecte.   1 maart hoop ik alle briefjes binnen te hebben.

Ds. Jake Schimmel

 

Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Voor velen van ons was het in hun jeugd vanzelfsprekend dat je mee ging naar de kerk. Die tijd lijkt voorbij. We geven kinderen en jongeren op allerlei gebieden meer keuzes, meestal ook wat betreft kerkbezoek. Jongeren raken vaak gedemotiveerd om mee te gaan, omdat de kerkdienst (niet altijd) aansluit bij hun belevingswereld. Hoe geef je het geloof door aan kinderen en jongeren als ze hun interesse hierin verliezen?

Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan. 

Kortom: Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020. 

 

 Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

U4C

De volgende U4C avond staat gepland op zondag 16 februari om 19.30 uur.

Deze avond komt Geert Bijma spreken en hij gaat het hebben over het thema:

‘HG doet wat hij belooft!’

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid- en/of dankpunten.

Onze band, U4C Worship, zal de aanbidding leiden.

 

Zondag 2 febr. 2020 - Jaargang 11 : 582

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                      koffiedrinken na de dienst in de kerk    Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 dhr. J.W. Rijzinga

Koster:                   dhr. J.B. Doorn

Muzikale begeleiding: Henk Lenting en Jake Schimmel

 

Werelddiaconaat

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder

water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen

coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de

slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-

Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: 146c: 1, 5 en 6 – Alles wat adem heeft

Moment stilte; bemoediging en groet

Gebed om ontferming, afgewisseld met ‘Heer, ontferm U over ons’

Lied: God wil ons horen (melodie: lied 675)

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Genesis 41:17-37 (door de lector)

Lied: 995 – O Vader, trek het lot U aan

Bijbellezing: Genesis 41:53-57 (door de lector)

We luisteren naar een lied van Johnny Cash – Man in Black, gezongen door Henk Lenting

Bijbellezing: Mattheüs 25:34-40

Preek

Lied: Zolang het graan van moeder aarde (melodie: lied 981)

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Lied: Opwekking 705 – Aan de maaltijd wordt het stil (muzikale begeleiding: gitaar)

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Weerklank 262 – Heer, U hebt ons in dit leven (melodie: psalm 38)

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor het werelddiaconaat , de tweede is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

 

 

Erediensten 9 febr.            11.00 uur        ds. G. Knol                                                              

 

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: “Wat is dit níét normaal mooi..!"

 

 Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

 Collecte bonnen, hoe aanschaffen ?  

In Kerknijs nr. 1 is per abuis het oude banknummer vermeld, excuus hiervoor

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50   Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 0373 7293 67, tnv CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen. U ontvangt de bonnen dan z.s.m.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius, email: of 06-23580021