Zondag 1 dec. 2019 - Jaargang 11 : 572

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     1e Advent

                                                                                              koffiedrinken na de dienst in de kerkVoorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J. Rijzinga

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen 2019 bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen een kransen worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drie-eenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.

 

 

Orde van dienst

Woord van welkom

Lied: 87: 1, 3 en 4

Begin van de dienst, met een moment stilte

De adventskaars wordt aangestoken

Lied: 444: 1 en 2 – Nu daagt het in het oosten

Gebed

Inleiding van het Adventsproject

Advent-projectlied

De kinderen mogen met de leiding meegaan

We lezen uit de Bijbel: Micha 4:1-5 (lector)

Lied: 447 : 1 en 2 – Het zal zijn

We lezen uit de Bijbel: Micha 5:1-4a (lector)

Lied: 447: 3

We lezen uit de Bijbel: Mattheüs 24:32-39

Lied: 462: 1, 2, 4 en 6 – Zal er ooit een dag van vrede

Preek

Lied: Wij kijken naar Uw toekomst uit, o Heer

Gebed, gevolgd door stilte, en door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Laatste lied: Hemelhoog 728 – Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen, gevolgd door lied 415:2 – Stort op onze bede

Bij het uitlopen uit de kerk luisteren we naar ‘God woont bij de mensen’ van Schrijvers voor Gerechtigheid

Collecte                                                                                                                                                                                  

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de

fam. H. Uilhoorn, Gr Dijkstraat 5 nu meneer na een operatie thuis verder mag herstellen.

 

Erediensten 8 dec.  tweede zondag van Advent             9.30 uur          ds. G.A. Segger, Winsum  

Vanaf 1 december beginnen we weer met een adventsproject. Het thema is
dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan
we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een
van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn
evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, die we iedere
zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
leiding Kindernevendienst.

 

De diaconie vraagt uw medewerking voor het bezorgen van een kerstattentie. Na afloop van de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld een enveloppe mee te nemen waarin staat vermeld wie u mag bezoeken.De attenties kunnen op zaterdag 14 december of zondag 15 dec. worden opgehaald vanuit de kerk. De week daarop kunt u het bezorgen.

Hartelijk dank namens de diaconie.

 

De collecte van zondag 17 november, noodhulp aan Syrië, heeft het mooie bedrag

van € 194,35 opgebracht.

De voedselbankactie is erg goed verlopen. Fijn dat er zoveel levensmiddelen zijn gebracht.

Namens de voedselbank hartelijk dank daarvoor.

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken.

Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen!

Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk.

We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

Groetjes Kornelia Keizer 

 

Beste mensen,

Onze ouders, P. en G. Dijkhuis, wensen u vanuit De Tjamme in Beerta gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe. Zij bedanken u hartelijk voor de belangstelling die zij het afgelopen jaar uit Spijk hebben ontvangen. De belangstelling uit Spijk doet hen goed, want in hun hart blijven zij Spijksters.

Namens onze ouders,  Pia Geuken-Dijkhuis

 

Nine Lessons and Carols in Uitwierde.

Op zondag 8 december om 17:00 uur is er een viering met negen lezingen, afgewisseld met advents- en kerstliederen. Dit alles volgens de traditie zoals die in de 19e eeuw is ontstaan binnen de Anglicaanse Kerk. Medewerking door lectoren, een zangkwartet bestaande uit:

Alies Flobbe, Klara Mulder-Smit, Gerard Jansma en Wilte Mulder.

Het van Dam orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries.

 

Daarom Kerst

Het is mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor kinderen. De organisatie van ‘Daarom Kerst’ wil de mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

Zondag 24 nov. 2019 - Jaargang 11 : 571

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Vandaag is het de laatste zondag van het ‘Kerkelijk jaar’. In onze viering willen wij dan, in de nabijheid van God en van elkaar, de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Er is gelegenheid voor familie om een speciale kaars te ontsteken en een lichtje voor een ieder die een dierbare wil gedenken. U bent van harte welkom in deze dienst.

 

Orde van dienst

Woord van welkom

Lied: 91a: 1 en 3 – Wie in de schaduw Gods mag wonen

Begin van de dienst, met een moment stilte

Aansteken van de Paaskaars

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Gebed

Lied: Bescherming is er bij de Heer (melodie: lied 90a)

We lezen uit de Bijbel: Psalm 91

Lied: 675 – Geest van hierboven

Overdenking

Orgelmuziek om je gedachten even te laten gaan

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

Lied: Hemelhoog 460 – Ik zal er zijn

Inleiding op de gedachtenis

Lied: Zangen van zoeken en zien 26. De organist speelt het eerst een keer voor.

Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid. (2x)

Wij noemen de namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, en steken een kaars aan in hun nagedachtenis.

Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.

Hoed hen, God, tot in eeuwigheid. (2x)

Ook anderen mogen een kaarsje aansteken om te gedenken wie hen zijn ontvallen.

Het orgel speelt het lied dat we hebben gezongen zacht door, op de achtergrond.

Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid. (2x)

Gebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

De kinderen van de oppas komen terug in de kerk

Collecte

Laatste lied: Lied 416: 1 t/m 3 – Ga met God

Zegen

Antwoord op de zegen: lied 416: 4

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor het Pastoraat , de tweede collecte is voor de kerk.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst ( de schikking) gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

de fam. G. Smit, Westersingel 13.

De tweede bos bloemen gaat naar de fam. J.D. Pijper-Rowaan, Tweehuizerweg 5 die afgelopen zaterdag 23 nov. hun 40 jarig huwelijks jubileum vierden. Van harte gefeliciteerd. 

 

Geboorte

Op 9 nov. jl. werden Lisette en Henk Lenting-Woortman, Spijksterweg 3, Oosteinde verblijd met de geboorte van een zoon, Jonathan Meindert. Van harte gefeliciteerd.

 

Erediensten 1 dec.  eerste zondag van Advent                9.30 uur          ds. J.C. Schimmel    

Vanaf 1 december beginnen we weer met een adventsproject. Het thema is
dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan
we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een
van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn
evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, die we iedere
zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
leiding Kindernevendienst.

 

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk.

We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

Groetjes Kornelia Keizer 

 

Zondag 1 december vraagt de diaconie weer uw medewerking voor het bezorgen van een kerstattentie.

Na afloop van de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld een enveloppe mee te nemen waarin staat vermeld wie u mag bezoeken.

De attenties kunnen op zaterdag 14 december worden opgehaald vanuit de kerk of zondag 15 dec. na de dienst en de week daarop kunt u het bezorgen.

Hartelijk dank namens de diaconie.

 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de voedselbank.
We hebben hun een cheque mogen overhandigen met de waarde van 500 euro.
Deze is op gebracht door de verkoop tijdens het startweekend en losse verkoop erna.
We zijn zeer hartelijk ontvangen door het bestuur. Zij vertelden ons graag over de voedselbank, wat ze doen en wat ze voor de gemeenschap betekenen.

Elke week geven ze voedsel pakketten uit voor 140 gezinnen, dit zijn rond de 400 mensen waarvan ongeveer 140 kind zijn.
Het opgebrachte geld komt op een zeer goede plek terecht. Ook waren ze zeer blij met de goederen die tijdens dankdag zijn opgebracht. Na een rondleiding door het gebouw hebben we weer afscheid genomen.

Startcommissie Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

                                                                    

zaterdag 30 november

Zingen naar de zondag met als thema 'Vol verwachting'

geref. kerk , dijkstraat 73 Appingedam     Aanvang: 19:00 uur m.m.v. de christelijke muziekvereniging De Bazuin en de muziekvereniging Opwaarts uit Uithuizen o.l.v. Luuk Tuiner. Organist is Ties Wildeboer en voorganger Paul Voorburg

 

 

 

Zondag 10 nov. 2019 - Jaargang 11 : 569

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 10.00 uur     in het MFCVoorganger: mw. Anne Nijland

Organist: dhr. J.W. Rijzinga

 

10 november gezinsdienst MFC: ‘Dankjewel!’

We gaan samen zingen, luisteren naar een verhaal en iets moois maken. Jong en oud; IEDEREEN is van harte welkom! Na de dienst staat de koffie/thee en ranja klaar!

'Nemen jullie een glazen potje, waxinelichtje en ook iets voor de Voedselbank mee? 

 

 

Orde van dienst

Welkom door ouderling van dienst

Zingen startlied 218 alle coupletten ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Introductie

Inleiding

Gebed

Zingen met de schermen lied ‘Ik ben dankbaar’)

Lezen uit de Bijbel (Bijbel in Gewone Taal) Handelingen 20:32 – 36

Spel

Zingen lied ELB 398: 1, 2 en 4 ‘Handen heb je om te geven’

Verhaal over delen

Knutselen

Gebed

Collecte

Zingen ELB 382: 1 en 3 ‘Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen’

Zegen

Zingen lied 416: 1 telkens herhalen ‘Ga met God’

Herhalen tot we allemaal in optocht de zaal uit zijn.

 

Collecte

De eerste collecte is voor KIA Dorpskerken , de tweede collecte is voor het eigen jeugdwerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar

de fam J.B. Doorn-Vos, Maarhuizerweg 7 i.v.m. hun 25 jarig huwelijks jubileum afgelopen maandag 4 nov..

 

Actie voedselbank

Het gevulde tasje mag u vandaag weer inleveren . Lukt dit niet, dan mag u het tasje met boodschappen ook eventueel bij de fam. Berends (Zwarteweg 11) afgeven. De tasjes kunnen we dan volgend jaar weer gebruiken!

 

Middaggebed

Komende donderdag, 14 november, is er een gebedsviering in de Andreaskerk in Spijk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.

Degenen die er komen ervaren het als erg waardevol. Voel u niet verplicht om te komen, maar wel van harte welkom!

 

Erediensten 17 nov.                    9.30 uur         ds. J.C. Schimmel                           

 

 Kopij KERKnijs inleveren

Kopij inleveren voor nr.6 van 24 nov. t/m 12 jan 2020 kan tot 11 nov. uiterlijk 12 uur bij

Truus West, Jonker 2. e-mail;

 

 

Zondag 17 november - Dienst in het teken van noodhulp aan Syrië.

Op zondag 17 november zal de kerkdienst in het teken staan van de noodhulp aan Syrië. Al meer dan vijf jaar woedt een burgeroorlog in Syrië, soms als een waakvlam, maar soms ook in alle hevigheid. Kerk in Actie steunt lokale kerken om mensen in hun omgeving op te vangen, en om het land weer te proberen op te bouwen. In de dienst zullen wij bidden voor vrede in Syrië, en voor Gods ontferming voor de mensen die er wonen, en voor alle mensen die op de vlucht zijn. Ook zal de collecte zijn voor Kerk in Actie.

 

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 10 november 2019 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven Aanvang 16.00 uur

Voorganger Pastor S. Standhardt. Met medewerking van het Byzantijns Koor Groningen.        

De begeleiding van de samenzang zal worden verzorgd door Annejet Dijkman

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

 

 

Vrijdag 15 november – overdracht Petrus en Pauluskerk te Loppersum aan SOGK

Op vrijdag 15 november wordt de Petrus en Pauluskerk van Loppersum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. U bent van harte welkom om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. De overdracht vindt plaats om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur bent u welkom in de kerk.

Graag vernemen we voor woensdag 13 november of u van deze uitnodiging gebruik maakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Stichting Oude Groninger Kerken, telefoon 050-13123569, of via . Wilt u dan aangeven met hoeveel personen u komt?

 

Israëlavond    

Op:   woensdag 13 november 2019.                                                                                      

Thema: ”In goede en kwade dagen”

Waar:   Burchtstraat 23, Middelstum. ( P.K.N .kerk)

Aanvang: 19.45 u. Spreker: ds. Edjan Westerman     

Ds. Edjan Westerman is sinds juni 2015 emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in

Nederland. Na zijn predikantsopleiding aan de theologische faculteit van de V.U. Amsterdam

deed hij daar ook een doctoraalstudie O.T.-N.T.

Ds.Westerman wil met ons spreken over: ‘de trouw van God ‘in goede en kwade dagen’.

Zondag 17 nov. 2019 - Jaargang 11 : 570

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Annejet Dijkman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Een dienst in het teken van noodhulp aan Syrië.

Deze kerkdienst staat in het teken van de noodhulp aan Syrië. Al meer dan vijf jaar woedt een burgeroorlog in Syrië, soms als een waakvlam, maar soms ook in alle hevigheid. Kerk in Actie steunt lokale kerken om mensen in hun omgeving op te vangen, en om het land weer te proberen op te bouwen. In de dienst zullen wij bidden voor vrede in Syrië, en voor Gods ontferming voor de mensen die er wonen, en voor alle mensen die op de vlucht zijn. Ook zal de diaconiecollecte zijn voor Kerk in Actie / Syrië.

 

 

Orde van dienst

Thema: Bouw de kerk weer op

 

Woord van welkom

Lied: 281: 1, 2, 3, 5 en 6 – Wij zoeken hier uw aangezicht

Begin van de dienst, met een moment stilte

Lied: 127: 1 en 2 – Wanneer de Heer het huis niet bouwt

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

We lezen uit de Bijbel: Haggaï 1:1-11, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Hemelhoog 445: 1 en 2 – Ik bouw op U

Preek

Tijdens de preek kijken we een filmpje over de najaarscampagne van

Kerk in Actie: Bouw de kerk weer op in Syrië

Orgelmuziek om je gedachten even te laten gaan

Lied: 1010: 2 en 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Gedachtenis van Albert Johannes Frik

Gebed, afgewisseld met het zingen van lied 367b – Heer, onze Heer, ontferm U over ons

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Laatste lied: 1005: 1, 3 en 4 – Zoekend naar licht (Nederlands)

Zegen, gevolgd door lied 415: 1 – Zegen ons algoede

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie / Syrië .

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. H. v. Dijken-de Graaf, De Kamp 17.

 

Adreswijziging

mevr. M. Heun- Riepma, Havenweg 14 is verhuisd van Solwerd naar Vliethoven  Zwet 9, 9932 AA te Delfzijl, zij is komen wonen in t’Loug, Huisje A1.

 

Geboorte

Op 9 nov. jl. werden Lisette en Henk Lenting-Woortman, Spijksterweg 3, Oosteinde verblijd met de geboorte van een zoon, Jonathan Meindert. Van harte gefeliciteerd.

 

 

Erediensten 24 nov.                    9.30 uur          ds. J.C. Schimmel    Laatste zondag kerkelijk jaar                

 

Op 24 november is het de laatste zondag van het ‘Kerkelijk jaar’. In onze viering willen wij dan, in de nabijheid van God en van elkaar, de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Er is gelegenheid voor familie om een speciale kaars te ontsteken en een lichtje voor een ieder die een dierbare wil gedenken. U bent van harte welkom in deze dienst.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk.

We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

Groetjes Kornelia Keizer 

 

U4C

Er is weer een U4C avond op zondagavond 17 november. 

Aanvang 19.30 uur, centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Zondag 6 nov. 2019 - Jaargang 11 : 568

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 19.00 uur     Dankdag voor gewas en arbeidVoorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: mw. G. Wiersema-Bouma

Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom

Intochtslied: Psalm 103: 1 en 9

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 117a: 1 en 2 – Gij volken loof uw God en Heer

Gebed

Schriftlezing (door de lector): Habakuk 3:17-19

Zingen: Lied 910: 1 en 4 – Soms groet een licht van vreugde

Overdenking

Zingen: Lied 156: 1, 2 en 4 – Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Ondertussen luisteren we op de schermen naar ‘Danklied’ van Sela

Slotlied: lied 704: 1 en 2 – Dank, dank nu allen God

Zegen

Gevolgd door lied 704: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor de voedselbank , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

Woensdag 6 november – Dankdagdienst en gemeenteavond, gericht op ontmoeting

Op woensdag 6 november is er om 19.00 uur een kerkdienst, voor de dankdag voor gewas en arbeid. Aansluitend bent u/ben jij, vanaf 20.00 uur, van harte welkom op de gemeenteavond in het MFC. De avond is voor alle leden van onze gemeente! Jong en oud. Ook als je niet naar de dienst bent geweest, maar wel naar deze avond wil komen, ben je van harte welkom.

Op de gemeenteavond staat de ontmoeting centraal.

 

 

Erediensten                       10 nov.         10.00 uur   Gezinsdienst met Anne Nijland, Groningen

10 november gezinsdienst MFC: ‘Dankjewel!’

Op zondag 10 november om 10.00 uur is de gezinsdienst in het MFC. We gaan samen zingen, luisteren naar een verhaal en iets moois maken. Jong en oud; IEDEREEN is van harte welkom! Na de dienst staat de koffie/thee en ranja klaar!

'Nemen jullie een glazen potje, waxinelichtje en ook iets voor de Voedselbank mee? 

 

 

Actie voedselbank

Deze week en volgende week worden na de dienst tasjes uitgedeeld voor de voedselbank actie. Met dit tasje kunt u naar de winkel om producten - van het bijgevoegde lijstje- te kopen. 

Het gevulde tasje mag u dan weer inleveren op dankdag (6 november) of op zondag 10 november. Lukt dit niet, dan mag u het tasje met boodschappen ook eventueel bij de

fam. Berends (Zwarteweg 11) afgeven. De tasjes kunnen we dan volgend jaar weer gebruiken!

 

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 10 november 2019 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven Aanvang 16.00 uur

Voorganger Pastor S. Standhardt Met medewerking van het Byzantijns Koor Groningen.        

De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

 

Kopij KERKnijs inleveren

Kopij inleveren voor nr.6 van 24 nov. t/m 12 jan 2020 kan tot 11 nov. uiterlijk 12 uur bij

Truus West, Jonker 2. e-mail;