Zondag 29 dec. 2019 - Jaargang 11 : 577

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. S.W. Bijl

Organist: Annejet Dijkman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

welkom en mededelingen

ps. 93: 1,2 en 3

moment van stilte, bemoediging en groet

ps. 93: 4

Kyrie-gebed, afgesloten met in beurtzang 301f

glorialied 481: 3

gebed van de zondag

kinderviering met lied 288

lezing door lector Jes. 61: 10 - 62: 3

lied 176: 1 en 2

lezing Lucas 2: 22 - 38

lied 159a

eerste preek na Kerstfeest

orgelspel

lied 601

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

kinderen komen terug in de kerk

collecte

lied 416

zegen, met lied 423

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de

fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3.

 

Kopij KERKnijs

Kopij inleveren voor nr.1 van 19 jan. t/m 8 mrt. 2020 kan tot 6 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

De nieuwjaarsdienst is om 10.00 uur in het MFC

 

Erediensten 31 dec.   Eindejaarsdienst                                        19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                        1 jan.       Nieuwjaarsdag   dienst in het MFC      10.00 uur        gemeenteleden 

                       

                        5 jan.                                                                       9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen     na de dienst koffie in het MFC (Nieuwjaarsviering)

                        12 jan.                 Doopdienst                                9.30 uur          ds. J.C. Schimmel

 

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!

Orde van dienst Kerstnachtdienst   24 dec.   21.00 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Muzikale begeleiding koperensemble CBS

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Zingen: Lied 484 – Go, tell it on the mountain
Welkom en bemoediging

Zingen: Lied 477: 1 en 4 – Komt allen tezamen

Gebed

Zingen: Vrolijk zingen wij ons lied, vers 1, 3 en 4

Schriftlezing: Mattheüs 1:18-25, uit de Bijbel in gewone taal

Zingen: Lied 486: 1, 3 en 4 – Midden in de winternacht

Overdenking

Zingen: Dit is de nacht van de zwervers

Gedicht: Wij zijn nog steeds op weg

Dankgebed

Zingen: 487 – Eer zij God in onze dagen

Collecte     voor kinderen in de knel

Slotlied: Lied 483 – Stille nacht, heilige nacht

Zegen

 

 

 

Zondag 25 dec. 2019 - Jaargang 11 : 576

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Muzikale begeleiding CBS

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

De kroon op al deze kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terug keert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: muziek door CBS

Woord van welkom

Lied: 478: 1 en 2 – Komt, verwondert u hier, mensen (lvdk gezang 139)

Begin van de dienst, met een moment stilte

Aansteken van de laatste kaars

Lied: 468: 1, 2 en 3 – Prijs de Heer die herders prijzen (lvdk gezang 140)

Afsluiting van het adventsproject; projectlied

Lied via de schermen: Knoop het even in je oren

Gebed

Lied: 503: 1 en 2 – Wij staan aan een kribbe

We lezen uit de Bijbel: Mattheüs 2:1-12, uit de Bijbel in gewone taal

De kinderen zingen: De wijzen, de wijzen (liedboek lied 520)

Preek

Lied: 506: 1, 2 en 4 – Wij trekken in een lange stoet (lvdk gezang 506)

Gebed, door predikant en gemeenteleden. Gevolgd door stilte, om persoonlijk te bidden

De kinderen zingen: De eerste Noël

Collecte, met muziek door CBS

De kinderen krijgen instrumentjes uitgedeeld om mee te doen met lied 486

Lied: 486: 1 en 4 - Midden in de winternacht

Zegen

Laatste lied: 481:1 – Hoor de engelen zingen de eer (lvdk gezang 135)

Na de dienst: muziek door CBS

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie, kinderen in de knel , de tweede collecte is voor de kerk.

 

 Bericht bij de collecte van de Diaconie voor Kinderen in de knel:  Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. 

 

 

Erediensten 26 dec.    2e Kerstdag                                9.30 uur kerk in Losdorp   ds. K. Pieterman

                       

                     29 dec.                                                         9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                       

                    31 dec.   Eindejaarsdienst                         19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                    1 jan.       Nieuwjaarsdag                           10.00 uur        gemeenteleden

                       

                    5 jan.       Nieuwjaarskoffie in MFC           9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen

 

Vanaf 1 december zijn we begonnen met een adventsproject. Het thema is dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
Leiding Kindernevendienst.

 

 12 januari doopdienst

Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!

Zondag 15 dec. 2019 - Jaargang 11 : 574

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     3e AdventVoorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

De schikking stijgt omhoog. Versiert met de takken van de levensboom, de thuja (conifeer)

Versiert met een snoer pinda's, voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

 

Orde van dienst

Woord van welkom

Lied: 27: 1 en 2

Begin van de dienst, met een moment stilte

Lied: 27: 7

Aansteken van de adventskaars

Lied: 461: 1, 2 en 3 – Wij wachten op de koning

Gebed

Projectlied

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Lied: Lvdk gezang 125: 1, 3 en 5 – O kom, o kom, Immanuël

We lezen uit de Bijbel: Jakobus 5:7-12

Lied: 439: 1 en 3 – Verwacht de komst des Heren

We lezen uit de Bijbel: Jakobus 5:13-18

Lied: Lvdk gezang 117: 1 en 7 – Hoe zal ik U ontvangen

Overdenking

Lied: 442: 1 en 2 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Gebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Lied: ELB 454 - Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Collecte

Laatste lied: 418: 1, 2 en 3 – God, schenk ons de kracht

Zegen, gevolgd door lied 413:3 – Heer, ontferm U over ons

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

De collecte van de diaconie gaat naar;

Collecte Kinderen in de knel: Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee? Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland een sprankje licht geven.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de

fam. H.J. Ekema-Froma , Westersingel 6 die afgelopen donderdag 12 dec. 50 jaar waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd

 

Erediensten 22 dec.  4e zondag van Advent                       9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                        24 dec.  Kerstavond                                      21.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                        25 dec.  1e Kerstdag                                     9.30 uur          m.m.v. CBS   ds J.C. Schimmel

                        26 dec.    2e Kerstdag                                  9.30 uur kerk in Losdorp   ds. K. Pieterman

                        29 dec.                                                          9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                        31 dec.   Eindejaarsdienst                          19.00 uur        ds. J.C.Schimmel

                        1 jan.       Nieuwjaarsdag                            10.00 uur        gemeenteleden

 

Vanaf 1 december zijn we begonnen met een adventsproject. Het thema is dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
Leiding Kindernevendienst.

 

Kerstattentie.

De attenties, die op zaterdag 14 december niet zijn opgehaald. kunnen worden opgehaald in de kerk na de dienst van vanmorgen. Komende week kunt u ze bezorgen.

Hartelijk dank namens de diaconie.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk. We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

 

Adventsviering

Op woensdag 18 december is er in het MFC (Pro Rege) een adventsviering.Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom. De viering begint om 16.00 uur en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met Grietje Blokzijl   tel: 591730

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken.Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

U4C kerstspacial

22 dec. is er een kerstspecial in centrum Kabzeel, Dijkstraat 77 in Appingedam

Zondag 22 dec. 2019 - Jaargang 11 : 575

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     4e Advent


Voorganger: ds. S.W. Bijl

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

De vierde en laatste krans is groen van klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De Eeuwige blijft niet woedend maar liever trouw aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

 

Orde van dienst

orgelspel

welkom en mededelingen, aansteken adventskaarsen, met gedichtje

psalm van de binnenkomst 19: 1 en 2

stil gebed, bemoediging en groet

ps. 19: 3

Kyrie gebed, afgesloten met lied 463: 1,6,7,8

de Tien Woorden zingen we met lied 310

gebed van de zondag

projectlied, kinderen naar kinderviering

lector leest: Micha 7: 1 - 7 en 18 - 20

lied 441: 1 en 7

lezing Matteüs 1: 18 - 25

lied 437

overdenking

orgelspel

lied 461

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug en geven uitleg over het project       

collecte

slotlied 444

zegen, afgesloten met 416: 4

 

 Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de fam. A.Reijerse-Lieberton, Spijkster Oudedijk 5 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum van jl. dinsdag 17 dec. Van harte gefeliciteerd.

 

Erediensten 24 dec.  Kerstavond                                   21.00 uur        m.m.v. koperensemble CBS       ds. J.C. Schimmel

                        25 dec.  1e Kerstdag                                9.30 uur          m.m.v. CBS      ds J.C. Schimmel

                        26 dec.    2e Kerstdag                              9.30 uur kerk in Losdorp   ds. K. Pieterman

                       

                        29 dec.                                                       9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                       

                        31 dec.   Eindejaarsdienst                      19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                        1 jan.       Nieuwjaarsdag                        10.00 uur        gemeenteleden

                       

                        5 jan.     Nieuwjaarskoffie in MFC          9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen

 

Vanaf 1 december zijn we begonnen met een adventsproject. Het thema is dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
Leiding Kindernevendienst.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk. We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken.Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

U4C kerstspacial

22 dec. is er een kerstspecial in centrum Kabzeel, Dijkstraat 77 in Appingedam. 19.30uur

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!

 

Zondag 8 dec. 2019 - Jaargang 11 : 573

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     2e AdventVoorganger: ds. G.A. Segger

Organist: dhr. J. Cijsouw

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

 

Orde van dienst

-Orgelspel

-Welkom en eventuele mededelingen

-De adventskaars wordt aangestoken door een kind en die leest een gedichtje voor.

-Aanvangslied: NLB 80: 1 “O God van Jozef leid ons verder”

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Gebed

-Zingen: NLB 80: 7 “dan zullen wij niet van U wijken

-Gedicht: Er komt een nieuwe tijd

-Zingen: NLB 461 “Wij wachten op de koning”

-Gebed bij de schrift

-Projectlied:

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing: Ruth 4: 11-22 gelezen door de lector

-Lied: NLB 982: 1, 2 “In de bloembol is de krokus”

–Tweede Schriftlezing: Matteüs 1: 1-5

-Lied: NLB 982: 3

-Verkondiging.

– meditatief orgelspel

-Lied: NLB 342 “In God de Vader op zijn troon”

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Inzameling van de gaven

-Kinderen komen terug in de, ze vertellen dan iets en hangen een plaat op.

-Slotlied: NLB 452 “Als tussen licht en donker”

-Zegen (gevolgd door NLB 425 “Vervuld van uw zegen”)

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

 

Erediensten 15 dec.  derde zondag van Advent             9.30 uur          ds. J.C.Schimmel

15 december: zangdienst

Op zondag 15 december is er om 9.30 uur een zangdienst in Spijk. Een dienst waarin we veel mooie en bekende adventsliederen met elkaar zullen zingen.

Advent gaat over wachten en verwachten. We lezen uit de brief van Jakobus, die ons aanspoort om in ons wachten op de komst van de Heer liefdevol, geduldig en moedig te zijn, en die onder andere zegt: Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Je bent van harte welkom!

 

Vanaf 1 december beginnen we weer met een adventsproject. Het thema is
dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan
we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een
van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn
evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere
zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
leiding Kindernevendienst.

 

Kerstattentie.

De attenties kunnen op zaterdag 14 december worden opgehaald vanuit de kerk of zondag 15 dec. na de dienst en de week daarop kunt u ze bezorgen.

Hartelijk dank namens de diaconie.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk.

We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

Groetjes Kornelia Keizer 

 

Adventsviering

Op woensdag 18 december is er in het MFC (Pro Rege) een adventsviering.Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom. De viering begint om 16.00 uur en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met Grietje Blokzijl   tel: 591730

 

Nine Lessons and Carols in Uitwierde.

Op zondag 8 december om 17:00 uur is er een viering met negen lezingen, afgewisseld met advents- en kerstliederen.

Dit alles volgens de traditie zoals die in de 19e eeuw is ontstaan binnen de Anglicaanse Kerk.

Medewerking door lectoren, een zangkwartet bestaande uit:

Alies Flobbe, Klara Mulder-Smit, Gerard Jansma en Wilte Mulder.

Het van Dam orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries.

 

8 december 2019 is er een regiodienst

De dienst begint om 19.00 uur bij de Vredekerk in Loppersum 

Maria Prins zal spreken over het thema: 'Mijn Jezus: Vreemd en vertrouwd.'

En de dienst zal onder muzikale begeleiding zijn van Reveal uit Uithuizermeeden. 

Wij hopen jullie allen weer te zien!