Zondag 1 nov. 2015.

Jaargang 7 : 358 Week 45

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk in 't Loug

 

Voorganger:

ds. M. Heule

Koster:

mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

dhr. N. Schuringa

Ouderling van dienst:

dhr. P.M. Wiersema

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Lector:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Tjitske Burgstra en Gerda Wiersema

Kinderoppasdienst:

Janny Flikkema-Dijkman en Gerda Wiersema

Tienernevendienst:

Astrid Pestman

Bloemen bezorgen:              

mw. A. Reijerse-Liebeton

reserve:

mw. E.v.Lune-Pieterman

Lied met de kinderen:

AWN deel 1, lied 13: 1, 2, en 3

 

In deze dienst zal  ds. M. Heule voorgaan en er wordt muzikale medewerking verleend door het Mannenensemble Duodecime uit Leens. Ook hebben we een gastorganist dhr. Nick Schuringa uit Tolbert een 'oud' inwoner van Spijk.

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Ps 87

SG-VG

Wet: Leviticus 19: 1-4, 9-12 en 17,18

Zingen: Ps 130: 2,3

Gebed

Woord van genade: Romeinen 8: 12-15

            Koor; Abba Vader

            Koor; Neem mij zoals ik ben (Canon) Geeft dirigent aan. Lied 833

            Koor; Er is een God die hoort  (vers 3 zingt de gemeente mee)

            Koor; Elk uur elk ogenblijk Solo Jan Zwart

Gebed

Zingen: AWN deel 1 lied 3 : 1,2, en 3

Kinderen naar de nevendienst

Lezen: Ruth 2

            Koor; Heer van hierboven solo Jannes Smit

            Koor; Ik heb gehoord van een stad

Lezen: Matth 28: 16-20

Zingen: Lied 935 (Je hoeft niet bang te zijn)

Verkondiging

Zingen: Ps 91: 1,5,7

Dankgebed, besloten met Onze Vader Lied 1006

Gedicht

 

Collecten

kinderen/tieners komen terug in de kerk

Slotzang: Lied 416: 1,2,3,4

Zegen

            Koor; Houd mij vast

            Koor; Samen dienen

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor KIA-Zending en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52 nu Janny voor de tweede keer geopereerd is aan haar been.

 

Meeleven

Dhr. S. Klevering, Ubbenasingel 51 verblijft in Solwerd, afdeling Tjamsweer, kamer 12A om te revalideren.

Eredienst :       4 nov.  ds. K. Pieterman          19.00 uu           Dankdienst                  kerk aan de Hoofdweg Zuid

                        8 nov.  ds. R. Meihuizen          9.30 uur           Kinderdienst                kerk aan de Hoofdweg Zuid

 

Dankdienst woensdag 4 nov.

Voorganger ds. K. Pieterman,  19.00 uur in de kerk aan de Hoofdweg Zuid.

Aansluitend is er een gemeenteavond waar we verder gaan met het startthema 'Goede Buren'

Denkt u aan het vraag en aanbod strookje op de uitnodiging?

 

Nieuwe hulp in Pro Rege
Mw. K. Keizer heeft gereageerd op de oproep voor tijdelijke beheerder Pro Rege met daaraan het verzoek om de woning (tijdelijk) te mogen gebruiken. Per 1 nov. 2015 zal zij deze taak op zich nemen.

 

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Woensdag 4 nov. (Dankdag) en zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

Rectificatie

Het stamppotten buffet is op vrijdag 20 november en niet op woensdag, zoals in Hetzelfde Spoor vermeld staat.

De kosten zijn : € 7,50 pp , kinderen : € 4,00 pp.

Diakonie/ZWO

Z

ondag 25 okt. 2015.

Jaargang 7 : 357 Week 44

 

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk aan de HZ    

 

Voorganger:

ds. P. Lootsma

Koster:

dhr. M. Flikkema

Gastvr./hr.:

Janny Bruinius en Anja Oosterhuis

Organist:

dhr. J.W.F. Veldman

Ouderling van dienst:

mw. J. Smid

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. E. Blokzijl

Lector:

dhr. J.W. Rijzinga

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Henny Maarsingh en Rieneke Doorn

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Marjan Kooistra

Bloemen bezorgen:              

mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema

reserve:

mw. B. Bansema-Ronda

Lied met de kinderen:

'Durf te zijn een Daniel'

 

Orde van dienst

           

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst, waar na we gaan staan

Lied: Psalm/Lied 130:1,3  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer

Groet, bemoediging en gebed:

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer

V. God, dank dat U met uw Geest in ons midden bent

     laat het ons opmerken, er stil van worden ….    

     God van hemel en aarde, zonder U soms te noemen, roepen mensen tot U om hulp, redding

G. Laat ons als gemeente van Jezus Christus het roepen horen van mensen in nood,

     wij, die uw ogen mogen zijn, uw oren, uw hart vol liefde

    Amen.

Hierna gaan we zitten

Gebed, met de woorden van Psalm 146 (in de bewerking van Huub Oosterhuis)

Glorialied: Lied 146 c:1,5,7 Alles wat adem heeft love de Here

Gebed om de leiding van de Heilige Geest nu wij uit de Bijbel gaan lezen

Aandacht voor de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan (groep 1 t/m 8)

Zingen: Durf te zijn een Daniël

Eerste lezing:   Jesaja 59:1-8

Zingen:  Lied 860:1,3  Gij die ons hebt geschapen

Tweede lezing: Marcus 10:46-52

Zinge: Lied 935  Je hoeft niet bang te zijn

Verkondiging   Jezus – Bartimeüs – en wij anno 2015

Zingen: Lied 800:1,3  Wat zou ik zonder U geweest zijn

(de gemeente gaat staan)

Wij gedenken dhr. Pieter Baar

* 17 juni 1933 -  †  19 oktober 2015

We zingen: 'Lied om Zegen'

Gebeden

Inzameling van de financiële gaven  Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst

Slotlied: Lied 838  O grote God die liefde zijt

Uitzending en zegen, beantwoord met driemaal gezongen: Amen

   

 

Kindernevendienst

De komende tijd tot aan advent behandelen we de verhalen rond Daniël tijdens de kindernevendienst.

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet  en felicitatie van onze gemeente naar de fam. J.Bouma-v.Dijken, Westersingel 12 die 22 okt. jl. 50 jaar waren getrouwd en naar de fam. D.J.Vos-Dijkstra, Hoofdweg Zuid 17 die 23 okt. jl. 45 jaar waren getrouwd.

Ook is er een bos bloemen naar mw. E. Pastoor Herder gebracht die de afgelopen week geopereerd is aan haar knie en thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       1 nov.  ds. M. Heule            9.30 uur        Zendingsdienst          kerk in 't Loug

                                       m.m.v.: Mannenensemble Duodecime uit Leens

 

 

Nieuwe hulp in Pro Rege
Mw. K. Keizer heeft gereageerd op de oproep voor tijdelijke beheerder Pro Rege met daaraan het verzoek om de woning (tijdelijk) te mogen gebruiken. Per 1 nov. 2015 zal zij deze taak op zich nemen.

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Woensdag 4 nov. (Dankdag) en zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Zondag 1 november is er een zendingsdienst.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De dienst is in de kerk in ’t Loug en begint om 9.30 uur. 

In deze dienst zal  ds. M. Heule voorgaan en er wordt muzikale medewerking verleend door het Mannenensemble Duodecime uit Leens