Voorganger: ds. Jake Schimmel
Organist:      John Veldman
M.m.v.          *Anne Veldman, bugel
                        *het koperensemble

Liturgie Kerstnachtdienst 2015,  Andreaskerk  21.30 uur
Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/chocolademelk, en er is muziek van het koperensemble

Zingen: Lied: NLB 478: 1, 2, 4 (Komt, verwondert u hier, mensen)
 
Welkom, bemoediging en groet
Gebed
Er worden kaarsen gestoken.
Zingen: Lied: NLB 483 (Stille nacht, heilige nacht)
 
Schriftlezing: Lukas 2:1-7
Korte overdenking
Zingen: NLB 480 (Ik wandel in gedachten): 1, 2, 4
Schriftlezing: Lukas 2:8-14
Zingen: Lied: NLB 481 (Hoor, de engelen zingen de eer)
Korte overdenking
NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Schriftlezing: Lukas 2:15-20
Schriftlezing: Jesaja 9:1, 5-6
 
Zingen: Lied: NLB 473 (Er is een roos ontlokenn)
Korte overdenking
We luisteren naar het lied ín het licht'van Sela
Gebed, afgesloten met Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied: NLB 477:1 t/m 4 (Komt allen tezamen)
Afsluiting en zegen


Zondag 20 dec. 2015.

Jaargang 7 : 366 Week 52

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                               9.30 uur                  kerk in 't Loug

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
reserve: mw. M. Hoving-Baar
Lied met de kinderen: NLB 464 : 7 en 8 op de melodie van 'Daar juicht een toon, daar

 

 

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

-Welkom en mededelingen

-Een kind steekt de Paaskaars aan

-Aanvangslied: NLB 138: 1 en 4

-Stil gebed, groet en bemoediging

-Zingen: ELB 279 (Wij blijven geloven)

-Gebed

-Adventsproject kindernevendienst: ‘Liefdevol aangeraakt’

-Kinderlied: NLB 464: 7-8

-De kinderen gaan naar de Kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Micha 5:1-4a (t/m “en hij brengt vrede”).

-Zingen: Gezang 125 (LvdK): 1, 3 en 5 (O kom, o kom, Immanuël)

-Tweede Schriftlezing: Lukas 1:39-45

-Zingen: NLB 157a: 1, 2, 3, 4

-Verkondiging

-Zingen: NLB 440: 1, 2 en 4

-In memoriam van dhr. J. de Haan, gevolgd door het zingen van NLB 84:1

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 444: 1, 2, 4 en 5

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Bericht van de kindernevendienst,

Vanwege activiteiten in Elim, is de kindernevendienst en kinderoppas de maand december in Pro Rege. We hebben besloten dat we de decembermaand tot het eind van  de kerkdienst in Pro Rege blijven en daar de afsluiting doen. Mede ook  voor de veiligheid van de kinderen.

Kunt U na kerktijd de kinderen zo snel mogelijk weer ophalen?

De leiding van de kindernevendienst.

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij dhr. G.Smit, Westersingel 13 die thuis herstellende is van een operatie.

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. B. Kok-Wiersema,  mw. E. Dijkhuizenlaan 7 die na een korte opname thuis kwam uit het ziekenhuis.

Erediensten       24 dec.   21.30 uur  ds. J.C. Schimmel                            kerk in 't Loug

                        25 dec.   9.30 uur    ds. J.C. Schimmel      m.m.v. CBS    kerk HZ

                        27 dec.  11.00 uur   ds. C.G. Spijker, Garrelsweer             kerk in 't Loug   

                        31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                             kerk in 't Loug

                        1 jan.     10.00 uur   gemeenteleden                                  kerk in Pro Rege

                        3 jan.       9.30 uur    ds. K. Pieterman, Niekerk                 kerk in 't Loug

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

                                    

 

Bericht van de Diaconie / ZWO

De kerst attentie kunt u nog ophalen na de dienst vanuit Pro Rege.                        

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Liturgische bloemschikking                     


De hemel raakt de aarde.  Micha 5:1-4a(6)

De hemel raakt de aarde

Johannes is zijn naam

wegbereider

om onze voeten

te kunnen zetten

op de weg van de vrede

daar raakt de hemel de aarde

God

kom met Uw Geest

doe Uw stralende licht

over ons opgaan

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

Zondag 8 nov. 2015.

Jaargang 7 : 360 Week 46

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk HZ

 

Voorganger:

ds. R. Meihuizen

Koster:

dhr. K.W.H. Kooistra

Gastvr./hr.:

Grietje Blokzijl en Elly Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

dhr. P.J. Ritzema

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. J.D. Pijper

Lector:

dhr. J.D. Pijper

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

geen

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Veerle Thijssen

Bloemen bezorgen:               

mw. M. Hoving-Baar

reserve:

mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

Lied met de kinderen:

geen

 

Orde van dienst

 

Woord van welkom

Lied nr. 5 uit Geroepen om te zingen 'Dit is de dag. dit is de dag

Votum en groet

Klein Gloria

Gebed

Zingen: Lied 216

Gedicht

Zingen: Lied 871

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Daniel 6

Zingen: uit AWN 'Daniel"

Lezing: Matteús 6: 5-9 uit de samenlees bijbel van het NBG

Lezing: Hebreeën 11: 32-35

Zingen: Lees je bijbel bid elke dag, bid elke dag

Overdenking

Zingen: Durf te zijn een Daniel

Dankgebed

Collecte  (filmpje over het schoenendozenproject van Edukans)

Zingen: Lied 705

Zegenbede

Lied 423

 

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mw. T. Heun-Boelkens, Havenweg 32, die geopereerd is aan haar knie en nu thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       15 nov.  ds. F. Kristensen, Warffum    9.30 uu             kerk in 't Loug

 

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Rectificatie

Het stamppotten buffet is op vrijdag 20 november en niet op woensdag, zoals in Hetzelfde Spoor vermeld staat.

De kosten zijn : € 7,50 pp , kinderen : € 4,00 pp.

Diakonie/ZWO.

 

VESPERVIERING  Bierum 8 november 2015

De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.

Op zondag 8 november wordt er weer een Vesperviering gehouden in de Sebastiaankerk in Bierum.

Aanvang 17.00 u.

Muzikale medewerking:

Tjerk de Vries , orgel

Berber Werkman-de Vries, blokfluit

De bezinning zal worden verzorgd door drs. Frits Postema.

Iedereen is van harte welkom!         

 

Ondergoed actie van het Tsjernobyl project.                                                                                                  

Bij de uitgang kunt u een briefje meenemen waarop staat : Graag ontvangen wij van u/jou 1 set ondergoed voor een jongen/meisje.
Dit ondergoed zal worden uitgedeeld aan de kinderen uit Wit Rusland die hier in januari en februari voor 7 weken komen.
Wilt u meedoen aan deze actie, neem dan een briefje mee en lever het ondergoed in bij Anja Oosterhuis (Grote Dijkstraat 16) of Jolanda Flikkema ( Nesweg 27).

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                                

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                               

Verhuizing                                                                                                                                                      

Half november verhuizen Gijs en Lenie Wiertsema-Bakker, Oostpolderweg 6 met hun dochters Greetje en Lidia naar Denemarken. We wensen hen heel veel succes maar vooral Gods nabijheid toe.

Zondag 15 nov. 2015.

Jaargang 7 : 361 Week 47

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk in 't Loug

Voorganger:

ds. F. Kristensen

Koster:

mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

dhr. J.W. Rijzinga

Ouderling van dienst:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Lector:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Gerda Wiersema en Henny Maarsingh

Kinderoppasdienst:

Emmy Pijper en Anneke Pestman

Bloemen bezorgen:              

mw. P.A. Datema-Smit

reserve:

mw. E. Pastor Herder

Lied met de kinderen:

AWN deel 1, lied 13: 1, 2, en 3

Orde van dienst

 

Intochtlied: 19 : 1, 2 - votum en groet: 3, 6
Wetslezing
Verootmoedigingsgebed
Zingen: 133
Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderlied: AWN deel 1 lied 13, 1, 2 en 3

kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 30,11-16 (lector)
Zingen: 85 : 2
Schriftlezing: Marcus 12,38-13,2
Zingen: 41 : 1, 5
Preek
Zingen: 971
Gebeden
Collecten, kinderen komen terug
Slotlied: 62 : 2, 4, 6, 7
Zegenbede.

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. A.J. Frik, De Kluft 6.

 

Eredienst :     22 nov.  ds. G.A. Segger, Uithuizen          9.30 uur     kerk aan de Hoofdweg Zuid

                                                                                  Zondag van de voleinding / voorbereiding HA

Zondag 22 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst is er koffie drinken in Pro Rege. Familie en gemeenteleden zijn hier van harte welkom.

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                          

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                              

 

Stamppotten buffet

Vrijdag 20 november organiseert de ZWO/Diaconie weer een smakelijk buffet met allerlei stamppotten.

De opbrengt is voor het project "Hart voor Moldavië"    Kosten €7,50 p.p. kinderen €4,00

U kunt zich aanmelden bij dhr. H. Pastoor, tel 591482

 

Sirkelslag 6 nov.                                                                                                                                            

Van de 225 deelnemende groepen is jeugdraad Spijk 3de geworden!!!! En we hebben een beker gewonnen !!! Geweldig!   GEFELICITEERD    Zie voor het verslag onze website

 

RECEPTEN GEZOCHT
19 & 20 maart 2016 gaan we met de jeugd, jeugdraad & diaconie meedoen aan de actie

 “Zip your Lip”.

We gaan dan ervaren hoe het is om geen voedsel te kunnen eten. Water en thee drinken is alleen toegestaan. In het Hetzelfde spoor staat meer informatie over deze actie.

Tijdens de startweekend hebben we met een hele grote groep mensen, jong en oud, kunnen genieten van verschillende heerlijke gerechten. Ieder op zijn eigen manier bereid. Er werd diverse malen gevraagd “wat zit er allemaal in”, “hoe maak je dit”.

Daaruit is idee ontstaan om een receptenboekje te gaan maken waarvan de opbrengt ten goede komt aan de actie “zip your lips”.

Recepten kunt u , geschreven of digitaal, inleveren voor 15 januari 2016  bij                                                                                          Brenda Heun () Havenweg 18                                                                                        Jolanda FLikkema ( ) Nesweg 27.

 

 

De jaarlijkse voedselbankactie was weer een groot succes.

Deze viel dit jaar samen met de boodschappenpakketactie van de Coop in Spijk.

 Aan een oproep op de site Spijk.net en in de kerk om de zegels en volle spaarkaarten te doneren aan de voedselbank werd massaal gehoor gegeven. Met deze zegels konden ruim veertig boodschappenpakketten worden opgehaald.

Ook werden  veel artikelen ingeleverd in de kerk.

De spullen zijn afgelopen dinsdag opgehaald door de voedselbank.

De diaconie/zwo en de voedselbank wil iedereen in Spijk en omgeving en de Coop ( Spijk) hartelijk danken voor hun enthousiaste medewerking.

 

Uitnodiging voor de thema-avond:

‘Geloven met gevolgen’

Op woensdag 18 november houdt de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Uithuizermeeden een lezing over christenvervolging.  Het thema is ‘Geloven met gevolgen’. In woord en beeld wil de SDOK christenen bewust maken van de realiteit van christenvervolging en hen oproepen tot verbondenheid met vervolgde broeders en zusters.

De lezing, ondersteund met realistische videobeelden, vindt plaats in het GKV-verenigingsgebouw

 “De Wijngaard”, Kerkstraat 7 in Uithuizermeeden. De aanvang is ’s avonds half acht.

De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor het werk van de SDOK.

Zondag 4 nov. 2015.

Jaargang 7 : 359 Week 45

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst                               19.00 uur                kerk HZ

Voorganger

ds. K. Pieterman

Koster:

dhr. M. Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

mw. E.J. Flikkema-Rollema

Diakenen:

mw. M. Kooistra-Jordan

Collectant:

dhr. W. Bruinius

Lector:

mw. M. Hoving-Baar

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Ps 62: 1.7

Onze hulp en Drempelgebed

LB 67: 1.3

Rondom het Woord

Zondagsgebed

Schriftlezing II Koningen 2: 1- 15a

LB 1009

Preek

LB 823

Gebeden en Gaven

Gebed  -dankgebed

-voorbeden

-stil gebed

-gebed des Heren

Inzameling der gaven

LB 978

Zegen

LB 416

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Eredienst :       8 nov.  ds. R. Meihuizen         9.30 uur           Kinderdienst               kerk aan de Hoofdweg Zuid

 

Dankdienst woensdag 4 nov.

Aansluitend is er een gemeenteavond waar we verder gaan met het startthema 'Goede Buren'

Denkt u aan het vraag en aanbod strookje op de uitnodiging?