Zondag 7 febr. 2016.

Jaargang 7 : 373Week 6

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                             9.30 uur              

Voorganger:

ds. R. Fortuin

Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: : mw. J. Smid
Diakenen: mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: mw. M. Hoving-Baar
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Corrie Kooi en Gerda Wiersema
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen:               mw. P.A. Datema-Smit
reserve: mw. E. Pastoor-Herder

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

NLB 531:1  n.a.v. Lucas 5:1-11

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Eerste lied: NLB 139 vers 1, 2, en 4     (wie kan gaat staan)

Groet en bemoediging

v.   De Heer zij met u

a.  ook met u is de Heer!

v.   Ons begin is in de Naam van God.

a.  Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem

v.   Die genadig is en ruimte geeft,

die ons draagt in leven en sterven.

a.  Gij zijt de God van mijn heil,

     U verwacht ik de ganse dag.

Gebed van toenadering

(De gemeente gaat zitten.)

Lied: NLB 217 – De dag gaat open voor het Woord

Gebed om ontferming

Iedere intentie wordt besloten met “zo bidden wij U en zingen”, waarna kyrie:

Loflied: NLB 528  - Omdat Hij niet ver wou zijn

Gebed bij de opening van de Schriften (Gebed van de zondag)

Voor de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we:Lied: NLB 531:1 – Jezus, die langs het water liep

Eerste lezing: Jesaja 6, 1-8  (volgens Oecumenisch Leesrooster)

Schriftlied: NLB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren

Tweede lezing: Lucas 5,1-11 (volgens Oecumenisch Leesrooster)

Lied: 119A vers 1 en 4 – Uw Woord omvat mijn leven

Uitleg en verkondiging: “Vissers van mensen”

Kort meditatief orgelspel –

Lied: NLB 362 vers 2 en 3 – Hij die gesproken heeft

Dankzegging en voorbeden:   Na iedere gebedsintentie zegt de voorganger: 'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente: de aangegeven regels zingt ;  Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van gaven, de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: NLB 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Zending en zegen:

g.  (zingt) Amen

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor KIA-Werelddiaconaat en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. I.Baar, Hoge Akkers 11.

 

Erediensten    14 febr. 9.30 uur                       ds. J.C. Schimmel                                   kerk in 't Loug


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

Leeskring Stefan Paas: ‘Vreemdelingen en priesters’

Ik heb vanuit de werkgemeenschap de opdracht gekregen om op 18 mei het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ voor een groep predikanten in te leiden. Een spraakmakend boek, over hoe je als christenen in deze tijd een “hoopvolle minderheid” kunt zijn. Dit boek heb ik zelf nog niet gelezen. Nu dacht ik: misschien vindt een aantal gemeenteleden het interessant om dit boek met mij te lezen en erover in gesprek te gaan! We lezen steeds zelf thuis een gedeelte van het boek en komen dan een aantal keer (eens in de twee-drie weken) bij elkaar om het te bespreken. Een gelegenheids-leeskring. Mocht je mee willen doen, stuur dan een mail naar . Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Geef voor gezond eten.

Op zondag 7 februari a.s. houdt de Diaconie en ZWO een collecte voor het werelddiaconaat.

Werelddiaconaat Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Centraal Java, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op zondag 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk inActie.                                                                                               

De Diaconie en ZWO van Spijk – Losdorp beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Werkzaamheden in de kerk.

In de afgelopen week zijn in het kerkgebouw werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe beeld- en geluidsysteem. De bekabeling en kabelgoten zijn aangelegd. We hebben ons best gedaan om de zaak weer netjes achter te laten, maar het kan zijn dat het toch niet overal even schoon is. Onze excuses hiervoor.

 Er liggen aan de zijkanten diverse kabels.

Wij vragen u vriendelijk deze te laten liggen en er niet aan te trekken of te peuteren.

Ook de komende weken zal er nog aan gewerkt worden.

Volgens planning zal het nieuwe systeem in de week van 15 februari worden geïnstalleerd en getest.

Op zondag 21 februari is dan het resultaat te bewonderen.

Het “klusteam”

Zondag 31 jan. 2016.

Jaargang 7 : 372Week 5

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                         9.30 uur       HA     kerk in 't Loug

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Mw. G. Wiersema-Bouma

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

mw. P.A. Datema-Smit

mw. E.J. Flikkema-Rollema

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra, mw. M. Kooistra-Jordan en

dhr. J.W. Rijzinga

Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen:               mw. M. Hoving-Baar
reserve: mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

geen, omdat CBS-leden (gastouders) medewerking verlenen aan de kerkdienst in Bierum

Evangelisch liedbundel 459

 

 

Orde van dienst

- Inleidend orgelspel .

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: Lied 133

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: Lied 836: 1, 2, 4 en 5

-Gebed

-Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Exodus 19:3-6

-Zingen: Lied 968: 1, 2, 3

-Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10

-Zingen: ELB 390 – Maak ons tot een stralend licht

-Verkondiging

-Zingen: Lied 971

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Zingen: Lied 386 (de organist speelt het eerst een keer voor)

-De diakenen maken de tafel gereed

-Nodiging en tafelgebed

-Delen van brood en wijn

-Dankzegging

-Slotlied: Lied 134

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. F. Bultena, Hoofdweg N. 18, en naar dhr. S. Waltje, Tuinbouwweg 8 die thuis gekomen zijn uit het ziekenhuis.

 

 

Erediensten   07 febr. 9.30 uur  ds. R. Fortuin, Groningen   werelddiakonaat       kerk in 't Loug


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

 

Hetzelfde Spoor nr. 1

In het preekoverzicht zijn de aanvangstijden van de kerkdiensten weggevallen. U vindt deze ook op KERKnieuws, de bordjes bij de kerk en op de website.

Men heeft in sommige HzSp de tijden met de hand bijgeschreven.......hierin is een foutje gemaakt

Op 28 febr. begint de meezingdienst om 9.30 uur en niet om 11.00 uur.

 

Taarten bakkers/kopers gezocht

 De groep kinderen en hun begeleiders uit Wit-Rusland zijn alweer ruim 2 weken bij ons.

Maar toch zijn we alvast begonnen met de voorbereidingen voor de afscheidsavond.

Wie wil  een taart  sponseren?

Per kerk ontvangen we graag 4 taarten.

Ze mogen zelf gebakken zijn, maar gekochte taarten zijn ook prima.

De sponsors kunnen ze za. 27 febr. van 14.00 uur t/m 17.00 uur brengen naar

de Baptistengemeente Joh. v.d. Kornputplein 8. te Delfzijl  of 's morgens afgeven bij Jolanda Flikkema

Voor deze dag zoeken we ook nog vrijwilligers vanaf 14.00 uur t/m 22.00 uur, 
om de zalen  te versieren, tafels dekken, soep serveren, koffie schenken, opruimen en schoonmaken.

Opgave bij Jolanda Flikkema 0596-591529 of 06-12782621

 

Leeskring Stefan Paas: ‘Vreemdelingen en priesters’

Ik heb vanuit de werkgemeenschap de opdracht gekregen om op 18 mei het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ voor een groep predikanten in te leiden. Een spraakmakend boek, over hoe je als christenen in deze tijd een “hoopvolle minderheid” kunt zijn. Dit boek heb ik zelf nog niet gelezen. Nu dacht ik: misschien vindt een aantal gemeenteleden het interessant om dit boek met mij te lezen en erover in gesprek te gaan! We lezen steeds zelf thuis een gedeelte van het boek en komen dan een aantal keer (eens in de twee-drie weken) bij elkaar om het te bespreken. Een gelegenheids-leeskring. Mocht je mee willen doen, stuur dan een mail naar . Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Geef voor gezond eten.

Op zondag 7 februari a.s. houdt de Diaconie en ZWO een collecte voor het werelddiaconaat.

Werelddiaconaat Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Centraal Java, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken.

De collecte op zondag 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

De Diaconie en ZWO van Spijk – Losdorp beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 17 jan. 2016.
Jaargang 7 : 370 Week 3

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur kerk in 't Loug

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: mw. I. Ernsten - ten Hove
Diakenen: mw. M. Kooistra - Jordan
Lector: mw. I. Ernsten - ten Hove
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: mw. J. Flikkema - Dijkman en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: mw. T. v.d.Ploeg-Bronsema
reserve: mw. B. Bansema-Knook
KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen: Jelena Brontsema

NLB 525 :1-4 n.a.v. Johannes 2:1-11

Orde van dienst
-Inleidend orgelspel
-Welkom en mededelingen
-Aanvangslied: NLB 96: 1 en 2 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze”
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied (vervolg intochtspsalm): NLB 96: 6
-Gebed om ontferming, gesproken lofverheffing
-Glorialied: NLB 303 “Zonne en maan”
-Gebed om de Heilige Geest
-Kinderlied: NLB 525 : 1 t/m 4 , waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Johannes 2: 1-11
-Lied: NLB 526: 3 “In Kana was de gloed geweken”
-Verkondiging
-Lied: NLB 793: 1 en 3 “Bron van liefde, licht en leven”
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 791: 1, 4, 5 en 6 “Liefde, eenmaal uitgesproken”
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor Oecumene en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. S.Bakker-van Dueren den Hollander, Westersingel 9.

Erediensten 24 jan. 9.30 uur koffie/thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten
10.30 uur ds. J.C. Schimmel kerk aan de HZ

1905 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Spijk 2015
In januari wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid gehouden. Op 30 november 1905 werd de kerk in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw nahonderdtien jaar gesloten, en wordt de kerk in ’t Loug ons vaste kerkgebouw.

Om deze laatste dienst te accentueren is een commissie in het leven geroepen die een feestelijke dienst voorbereidt.

In deze dienst willen we stil staan bij de dingen wat er in honderdtien jaar is gebeurd. Dit zijn vreugdevolle momenten en verdrietige zaken. Er zullen veel mensen zijn die terugdenken aan de doop van hun kinderen, belijdenis, huwelijk, begrafenis, enz. Ondanks dat het een gebouw is van hout en steen, is er ook sprake van een emotionele band met het gebouw.
De nadruk van de dienst ligt niet alleen op herinnering, maar ook op de toekomst: de gezamenlijke toekomst van onze kerk in Spijk.

Wanneer er fotomateriaal is van de buiten- of binnenkant van het kerkgebouw willen we dit graag van u ontvangen om hier een kleine expositie mee te kunnen inrichten. Uiteraard krijgt u het van ons terug. U kunt hierover contact opnemen met Jaap Rijzinga:

Graag nodigen we u uit om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 10.30u, maar de kerk is vanaf 9.30u geopend, zodat er tijd is voor koffie / thee en gesprek.

website
Onze nieuwe website is online.
Heeft u de oude site onder favorieten opgeslagen op uw computer, dan deze verwijderen en opnieuw inloggen op www.pkn-spijklosdorp.nl. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de nieuwe site.

Talstelling
In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid
gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.
U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt
tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

40-jarig ambtsjubileum
Maandagmorgen 4 januari kwam er een mail binnen van een oude bekende die mij feliciteerde met mijn 40-jarig ambtsjubileum. Ik legde uit dat ik indertijd op 4 januari 1976 in gemeente Garsthuizen-Eppenhuizen-Zandeweer bevestigd ben, 40 jaar geleden. Maar ik ben per 1 september 1990 van het ambt ontheven en een jaar en 7 maanden later ben ik opnieuw bevestigd in Ulrum.
Dinsdag 5 januari belde een verre vriend mij met de hartelijke gelukwensen. Ik deed hem hetzelfde verhaal. Woensdag 6 januari kwam er een mooi boeket bloemen van de synode en ’s zaterdag erna een brief van ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de synode.
Ik heb nog met het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht gebeld, of het wel klopt. Het zit zo, ik ben indertijd eervol ontheven van het ambt met de rechten als van een emeritus.

Ongeweten hebben wij op 3 januari jl. tijdens de dienst in Spijk en daarna onder het koffiedrinken samen mijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Achteraf een gedenkwaardige morgen.
Ds. K.G. Pieterman
Kerkstraat 7, 9972 PC Niekerk

Namens onze gemeente zijn er felicitaties bloemen bij hem bezorgd.

Zondag 24 jan. 2016.

Jaargang 7 : 371Week 4

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst              9.30 uur         koffie          kerk aan de HZ

                                                                                         10.30 uur afscheidsdienst

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. J.B. Doorn en mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.Cijsouw en dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: mw. A. Dijkman-Keizer
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga
Lector: mw. P. Pijper-Bultena
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Gerda Wiersema en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. A. Reijerse-Liebeton
reserve: mw. E.v.Lune-Pieterman

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

geen

 

 

Orde van dienst

-Welkom en mededelingen

-Intochtslied: Lied 723

-Bemoediging en groet

-Woorden van welkom

-Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 6 en 7

-Gebed

-Het lied “In het huis van de eeuwige” wordt voorgelezen, onder begeleiding van zacht orgelspel.

-Moment voor de kinderen, dan gaan zij naar de nevendienst

-Eerste Schriftlezing: Psalm 135:1-4; 13-14 (in het Gronings

-Zingen: Lied 84: 1, 3, 4

-Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11:8-10; 13-16 (NBV)

-Zingen: Lied 90a: 1, 2, 5, 6

-Verkondiging

-Gedicht door Astrid Pestman

-Zingen: Lied 136: 1, 4, 8, 12, 13

Voorbereiding HA

-Dankgebed

-Inzameling van de gaven, kinderen komen terug in de kerk

-Woorden van dank door de voorzitter van de kerkenraad

-Zingen: Lied 801: 1 en 2

-Zegen

We verlaten de kerk en zingen daarbij Lied 801: 3-7

De voorzitter van de kerkenraad sluit de deur en geeft de sleutel

aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

We lopen samen naar de Andreaskerk

Alles wat meegenomen is krijgt een plaats

Zingen Lied 686

Gedicht: "Oefening van hoop"

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. M. v.d.Linde-Poort, W. de Merodelaan 3.

 

 

Erediensten   31 jan.               9.30 uur  ds. J.C. Schimmel       HA       kerk in 't Loug


 

website
Onze nieuwe website is online.
Heeft u de oude site onder favorieten opgeslagen op uw computer, dan deze verwijderen en opnieuw inloggen op www.pkn-spijklosdorp.nl. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de nieuwe site.

 

 

Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

 

Herinnering

Denkt u aan het inleveren van de briefjes voor het groothuisbezoek ( vóór 25 jan.)

 

 

Hetzelfde Spoor nr. 1

In het preekoverzicht zijn de aanvangstijden van de kerkdiensten weggevallen. U vindt deze ook op KERKnieuws, de bordjes bij de kerk en op de website.

Men heeft in sommige HzSp de tijden met de hand bijgeschreven.......hierin is een foutje gemaakt

Op 28 febr. begint de meezingdienst om 9.30 uur en niet om 11.00 uur.

 

Laatste weeksluiting in Luingaborg

Vrijdag 29 jan. gaat drs. F. Postema voor in de laatste weeksluiting in Luingaborg.

De weeksluitingen zijn opgezet door de kerken van Bierum-Holwierde en Krewerd in sept. 2006, in febr. 2007 heeft onze kerk zich daarbij aangesloten.
We hebben het al die jaren met veel liefde en plezier gedaan en we willen vanaf deze plaats ook alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend van harte dank zeggen.      .

 

Gasten van harte welkom. De dienst begint om 15.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur.

Namens de werkgroep weeksluitingen Luingaborg,

Pie Pijper-Bultena

Zondag 10 jan. 2016.

Jaargang 7 : 369Week 2

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                      9.30 uur                 kerk in 't Loug

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: dhr. A.R. Maarsingh
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: mw. A. Stoppels-v.d.Ploeg en Marjan Kooistra
Bloemen bezorgen:               mw. T. West-Kolk
reserve: mw. C. Knook-Nieuwkerk

Tienernevendienst:

Lied met de kinderen:

Astrid Pestman

NLB 359 :1-2 n.a.v. Matt.3:1-4 en 13-17

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

-Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3 en 4

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 313: 1, 2 en 5

-Gebed

-Kinderlied, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Genesis 3:1-11

-Lied: ELB 246 (Ik bouw op U)

-Tweede Schriftlezing: Lukas 3:21-22; Lukas 4:1-13

-Lied: NLB 538: 1, 3 en 4

-Verkondiging

-Lied: NLB 839

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 16B, 2x in het Duits, 2x in het Nederlands (Behüte mich, Gott)

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. H.v.d.Ploeg-Brontsema, Achteromweg 12.

Erediensten    17 jan.       9.30 uur    ds. G.A. Segger, Uithuizen                   kerk in 't Loug

                                                          

1905   Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Spijk   2015

 In januari wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid gehouden. Op 30 november 1905 werd de kerk in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw nahonderdtien jaar gesloten, en wordt de kerk in ’t Loug ons vaste kerkgebouw.

Meer info op de volgende KERKnieuws en in Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 1 (die loopt van 24 jan. t/m 28 febr. 2016) kan tot

11 jan. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of

VESPERVIERING  Spijk 10 januari 2016

De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.

Op zondag 10 januari wordt er weer een Vesperviering gehouden in de Andreaskerk in Spijk.

Aanvang 17.00 u.

Muzikale medewerking:

De cantorij Delfzijl o.l.v. Tjerk de Vries

De bezinning zal worden verzorgd door da. W. Heeren

Iedereen is van harte welkom!    

Eritrees en Ethiopisch Kerstfeest – 14 januari 2016

De datum van het Kerstfeest van de Orthodoxe Kerk in Eritrea en Ethiopië valt dit jaar op 8 januari.  Omdat er in het Asielzoekerscentrum in Delfzijl een grote gemeenschap is van Eritrese en Ethiopische christenen is, hebben de kerken in Delfzijl een kerkgebouw ter beschikking gesteld voor een viering van Kerst volgens de Orthodoxe traditie in Eritrea en Ethiopië.

Wanneer:          donderdag 14 januari 2016

Hoe laat:           13.00 uur

Waar:               Hoeksteenkerk, Tichelwerk 15, Delfzijl

De gemeenschap van Eritreeërs en Ethiopiërs hebben ons laten weten dat geïnteresseerde mensen uit de kerken van Delfzijl bijzonder hartelijk welkom zijn deze viering mee te maken. Het is niet persé nodig de hele viering – die ongeveer 3 uur kan duren – bij te wonen: men is er aan gewend dat mensen later binnen komen of eerder weg gaan.

Na de viering wordt er feestelijk gegeten vanaf ongeveer 16.00 uur. Ook hiervoor willen de Eritreeërs en Ethiopiërs Nederlandse gasten van harte uitnodigen. Zij beschouwen het als een eer wanneer anderen belangstelling tonen voor hun geloof, hun tradities en hun gemeenschap.