Biddag voor gewas en arbeid, 9 maart. 2016.
Jaargang 8 : 377 Week 9

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst 19.00 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diakenen: mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: dhr. B. de Vries

Orde van dienst

-Inleidend orgelspel
- -Welkom en mededelingen -
-Aanvangslied: Lied 90:1 en 8
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied: Lied 91a: 1 en 3
-Gebed
-Schriftlezing: Johannes 16:16-28
-Lied: ELB 420 (Als je bidt zal Hij je geven)
-Verkondiging
-Lied: Lied 905: 1, 2, 3
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

Erediensten 13 maart 9.30 uur

een kerkdienst die wordt verzorgd door het jarige
Chr. Gemengd Koor Spijk.
Thema: Doe ons recht, geef ons toekomst

Uitnodiging gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na afloop van deze dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. .
Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema

Zondag 6 maart. 2016.
Jaargang 8 : 376 Week 9

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: mw. S. Werkman
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: mw. E.v.Lune-Pieterman
reserve: mw. A. Reijerse-Liebeton
Lied met de kinderen: Projectlied Lucas 22:39-46. “Liefde is … soms moeilijk”

Orde van dienst

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 283: 1, 2, 4 en 5 (In de veelheid van geluiden)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrielied Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen gaan naar de kindernevendienst:
Uitleg Paasproject
Zingen projectlied kindernevendienst “Jezus is liefde, in overvloed” (melodie Als je geen liefde hebt voor elkaar

1ste lezing (door de lector):- Jesaja 2:1-5
Zingen Lied 1010: 1, 2 en 3 (Geef vrede Heer, geef vrede)
2de lezing:- Johannes 2:1-11
Zingen Lied 525: 1, 3, 5 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)
Overdenking
Orgelspel

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Kinderen komen terug uit kindernevendienst     Inzameling van de gaven
Uittochtslied Gezang 474: 1, 2 en 3 (God roept ons broeders tot de daad) NB! OUDE LIEDBOEK
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor KIA-zending en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente naar de fam. H.G. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3 i.v.m. hun 40 jarig huwelijks jubileum jl zaterdag 5 maart.
De andere bos bloemen gaat naar mw. Stoppels-Bos, Nesweg 18 .

Eredienst 9 maart 19.00 uur ds. J.C.Schimmel Biddag aansluitend een gemeenteavond

Eredienst 13 maart 9.30 uur een kerkdienst die wordt verzorgd door het jarige Chr. Gemengd Koor Spijk.
                               Thema: Doe ons recht, geef ons toekomst

Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 9 maart 2016 nodigt de kerkenraad u uit om na afloop van de dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. . Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema

Verkiezing ambtsdragers
Na de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag kunnen wij u melden dat mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. P.M. Wiersema (ouderling) mw. E.J.Flikkema-Rollema (scriba), dhr. M. Kroeze en dhr E.D. Blokzijl (beiden ouderling kerkrentmeester periodiek aftreden. Dhr. J. Knook (ouderl-kerkrentmeester) heeft besloten zijn ambtsperiode met één jaar te verlengen. Dhr. J.D. Pijper (ouderl-kerkr.) en mw. J.Smid (ouderling) verlengen beiden hun ambtsperiode met vier jaar.
Dit jaar zijn er 19 briefjes ingeleverd met mogelijke nieuwe namen voor ambtsdragers
De komende periode gaan kerkenraadsleden bezoekjes afleggen bij gemeenteleden die voorgedragen zijn.

Om de kerkenraad op sterkte te houden vragen we 2 ouderlingen, 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester.
Wij hopen dat u, mocht u de vraag krijgen, bedenkt dat God geen perfecte mensen zoekt voor het ambt. maar dat je als kerkenraad, als college de taken samen doet. Samen kunnen we heel veel.!

We hopen u spoedig nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen.
de kerkenraad.

Zondag 21 febr. 2016.
Jaargang 7 : 375 Week 8

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. Spoelstra-Postmus
Organist: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: : dhr. P.M. Wiersema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. J.D. Pijper
Kinderoppasdienst: mw. A.Stoppels-v.d.Ploeg-
Bloemen bezorgen:mw. C. Knook-Nieuwkerk
Reserve: mw. T. West-Kolk
KND voor de gasten uit Belarus: Jelena Brontsema

Projectlied Lucas 18:9-14 Liefde is....nooit zonder Hem

 

Orde van dienst

Lied van de intocht: psalm 25 : 1 , 2
Als gebed om ontferming zingen we: lied 997 helemaal
Kinderlied
1.e lezing door de lector: Psalm 49 : 1 – 10 + 16
Zingen: Lied 797 : 1 , 7, 8
2.e lezing: Marcus 10 : 32 – 45
Zingen: Lied 536 : 1, 4
Uitleg/verkondiging
Zingen: Lied 1000 helemaal
wij verzoeken u (indien mogelijk) te gaan staan
-In memoriam van dhr. H. v.d. Ploeg, gevolgd door het zingen van NLB 886
Slotlied: Lied 791 : 1 , 2 ,
Gezongen Amen

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. R. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

Paasproject
.Het hoofdthema is:" JEZUS IS LIEFDE'.
Iedere week wordt dit thema omgezet naar het thema:" Liefde is.... "
Vandaag is het thema "Liefde is...nooit zonder Hem". De verhalen komen uit het Lucas evangelie.
Ook zingen we een projectlied die speciaal gemaakt is op het onderwerp.
Dit is op de melodie van "Als je geen liefde hebt voor elkaar".
We hopen met elkaar op een gezegende periode op weg naar Pasen!
De leiding van de kindernevendienst.

Erediensten 28 febr. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel
m.m.v. praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer

Op 28 februari organiseert de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp een Meezingdienst. Tijdens deze dienst zingt en speelt praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer een aantal mooie liederen met ons. Liederen die je kent van de radio, maar toch net iets anders! En we staan stil bij het thema “Wij zijn uniek!”. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, en toch heeft ieder mens iets unieks, waarmee we elkaar en God mogen dienen.
Wij verheugen ons erg op de dienst. Hopelijk ben jij of bent u ook van de partij! De viering begint om 09:30 uur in de Andreaskerk (’t Loug) in Spijk.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 2 (die loopt van 6 maart. t/m 10 april. 2016) kan tot
22 febr. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of

Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 23 febr. vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in Pro Rege.

Oproep van de werkgroep erediensten
Al een poosje zijn we op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij de werkgroep erediensten. Het is leuk en goed om je te verdiepen in hoe je een ‘bijzondere’ kerkdienst vorm kunt geven.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, ik wil niet voorlezen in de kerk of zo”. Dat hoeft dan echt niet, dan neemt iemand anders dat voor zijn of haar rekening.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, dat kost me te veel tijd”.
Om je een indruk te geven: We vergaderen drie of vier keer per jaar. Dan worden de diensten verdeeld. Twee of drie leden van de werkgroep bereiden samen met een dominee de dienst voor. Meestal kom je daarvoor één of twee keer bij elkaar.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, ik heb geen ideeën, ik ben niet creatief”.
Dat is echt geen vereiste, meedenken is ook heel waardevol! En in de praktijk blijkt dat je vaak veel creatiever bent dan je denkt!
We hopen dat we hiermee een aantal drempels hebben weggenomen en dat we je kunnen verwelkomen in de werkgroep.
Reageren kan door een mail te sturen naar Anneke Kroeze:
of te bellen: 0596-851394.

Werkgroep Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl
A.s zaterdag 27 februari zal er een afscheidsavond worden georganiseerd voor de kinderen uit Wit Rusland en hun gastgezinnen.
Om hiervan een leuke avond te maken zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen met:
Vanaf 14.00 uur de zaal versieren, tafels dekken
Vanaf 17 uur soep serveren, koffie schenken

Misschien kunt/wilt u een uur of meerdere uren helpen, dan kunt u dat doorgeven aan Jolanda Flikkema 591529 of Nelly Bilder 06-13787984
De avond wordt gehouden in de Baptistengemeente aan de Joh. v.d. Kornputplein 8 te Delfzijl.

Zondag 28 febr. 2016.
Jaargang 7 : 375 Week 8

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger:                    ds. J.C. Schimmel
Koster:                           mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikale medewerking:    praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer
Ouderling van dienst:      mw. I. Ernsten-ten Hove
Diakenen:                      mw. M. Kooistra-Jordan
Lector:                          dhr. A. Maarsingh
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8
Kinderoppasdienst:         Janny Flikkema-Dijkman en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen:         mw. B. Bansema-Ronda
reserve:                         mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema
Lied met de kinderen:
KND Belarus-gasten:       Jelena Brontsema

Tijdens deze dienst zingt en speelt praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer een aantal mooie liederen met ons. Liederen die je kent van de radio, maar toch net iets anders! En we staan stil bij het thema “Wij zijn uniek!”. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, en toch heeft ieder mens iets unieks, waarmee we elkaar en God mogen dienen.

Orde van dienst

Praiseband: Love shine a light
Welkom en mededelingen
Praiseband: opwekking 167: Samen in de naam van Jezus
Bemoediging en groet
Gebed
Kinderlied: U weet wat ik denk
Praiseband: ik volg U Heer
Lezing: brief aan God (naar Psalm 139;Joh 3:16
Praiseband; Opwekking 559: Nog voordat je bestond
Lezing: 1 Kor 12: 12-22 (Bijbel in gewone taal)
Overdenking
Praiseband: Medley
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zegen
Praiseband: Opwekking 58 couplet 3: Ontvang mijn Geest

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor KIA-binnenlands diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst geven we mee aan Jelena Brontsema, met een hartelijke groet en als teken van dank van onze gemeente voor haar inzet tijdens de kindernevendienst voor de gastkinderen uit Belarus.
Ook gaan er bloemen naar mw. E. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Z die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Erediensten 6 maart. 9.30 uur mw. S. Werkman, Stedum
9 maart 19.00 uur ds. J.C.Schimmel Biddag
gemeenteavond

 

Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 9 maart 2016 nodigt de kerkenraad u uit om na afloop van de dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. . Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema

 

Beeld en Geluid.
Zoals u kunt zien en horen is ons nieuw beeld- en geluidssysteem voor het eerst in gebruik.
De afgelopen week hebben technici van de fa. SchaapSound alles geïnstalleerd, nadat al het kabelwerk is aangelegd door een paar vrijwilligers. Alle apparatuur is vernieuwd: microfoons, versterkers, luidsprekers en honderden meters kabel.
De apparatuur voor de ringleiding en kerkomroep zijn niet vervangen. Deze is aangesloten op het nieuwe systeem, uitgebreid getest en blijkt gelukkig uitstekend te werken.

Het gebruik van een beamer is in deze kerk moeilijk te realiseren. We hebben er daarom voor gekozen om over te gaan op beeldschermen. Er zijn (slechts) enkele plekken in de kerk waar het beeld moeilijk te zien is, maar dit is helaas niet op te lossen. Het is in ieder geval veel beter dan met een beamer. Ook is er op enkele plekken nog een weerspiegeling van de ramen te zien. We gaan proberen dit op te lossen.
In een (gewone) dienst zoals deze wordt er geen gebruik gemaakt van de beeldschermen. Maar omdat dit de eerste keer is en iedereen uiteraard nieuwsgierig is (en wij ook, naar uw reacties) hebben we gemeend toch een heel eenvoudige presentatie te moeten geven, waarbij ook gebruik zal worden gemaakt van de camera.
Het geluid kunnen we uiteraard niet laten zien. Dit is een ervaring die een ieder persoonlijk beleeft.

Alles is geïnstalleerd en ingesteld specifiek voor deze ruimte. Dit houdt niet automatisch in dat het ook optimaal is. We willen van u heel erg graag reacties horen (ook positieve, mag ook). Over een aantal weken komen de technici terug voor een evaluatie. We gaan dan uw opmerkingen meenemen om te proberen alles te optimaliseren.
U opmerkingen kunt u na de dienst kwijt aan Ebo Blokzijl of John Veldman. U kunt natuurlijk ook later contact met hen opnemen. Dit geld ook voor onze luisteraars van de kerkomroep en gebruikers van de ringleiding.
We hopen (en verwachten) dat we heel veel jaren plezier mogen beleven aan deze investering.

 

Verkiezing ambtsdragers
Na de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag kunnen wij u melden dat mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. P.M. Wiersema (ouderling) mw. E.J.Flikkema-Rollema (scriba), dhr. M. Kroeze en dhr E.D. Blokzijl (beiden ouderling kerkrentmeester periodiek aftreden. Dhr. J. Knook (ouderl-kerkrentmeester) heeft besloten zijn ambtsperiode met één jaar te verlengen. Dhr. J.D. Pijper (ouderl-kerkr.) en mw. J.Smid (ouderling) verlengen beiden met vier jaar hun ambtsperiode.
Dit jaar zijn er 19 briefjes ingeleverd met mogelijke nieuwe namen voor ambtsdragers
De komende periode gaan kerkenraadsleden bezoekjes afleggen bij gemeenteleden die voorgedragen zijn.

Om de kerkenraad op sterkte te houden vragen we 2 ouderlingen, 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester.
Wij hopen dat u, mocht u de vraag krijgen, bedenkt dat God geen perfecte mensen zoekt voor het ambt. maar dat je als kerkenraad, als college de taken samen doet. Samen kunnen we heel veel.!

We hopen u spoedig nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen.
de kerkenraad

Zondag 14 febr. 2016.

Jaargang 7 : 374Week 7

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                  9.30 uur              

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. M. Ritzema
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: : Dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: mw. P.v. Keulen

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Tienernevendienst:

Astrid Pestman en Corrie Kooi

Tjitske Burgstra

Kinderoppasdienst: Kornelia Keizer en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. M. Sikkema-Kap

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

Projectlied  Lucas 6:27-35 Liefde is....goed zijn voor ieder

Orde van dienst

Inleidend orgelspel .

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: Psalm 57: 1, 5 en 6

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 561: 1, 2, 4, 5

-Gebed

-Kinderprojectlied bij Pasen, op de wijs van ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’.

-Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

-Schriftlezing, gelezen door de lector: Lukas 7:36-50

-Lied: NLB 908: 1, 2, 6 en 7

-Verkondiging

-Ds. Jake Schimmel zingt/speelt: “Aan de voet van het kruis”

-Lied: NLB 791: 1, 3, 4, 6

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 704

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van onze gemeente naar Mw. B. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Z 17.  Zij mocht begin deze week naar huis in afwachting van een oproep voor een operatie.

Paasproject

Vandaag is het de eerste lijdenszondag. De kindernevendienst start vandaag met het paasproject. Het hoofdthema is:" JEZUS IS LIEFDE'.
Iedere week wordt dit thema omgezet naar het thema:" Liefde is.... "   Vandaag is het thema "Liefde is...goed zijn voor iedereen". De verhalen komen uit het Lucas evangelie.
Ook zingen we een projectlied die speciaal gemaakt is op het onderwerp. Dit is op de melodie van "Als je geen liefde hebt voor elkaar".
  We hopen met elkaar op een gezegende periode op weg naar Pasen!
De leiding van de kindernevendienst.

Erediensten    21 febr.             9.30 uur                       ds. W.T. Spoelstra-Postmus                         


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

Ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

Diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

Ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

Bericht van de Diaconie en ZWO.

Mocht u geen spaardoosje hebben ontvangen en toch graag willen meesparen dan graag een berichtje naar de contactpersoon van uw wijk.

Werkzaamheden in de kerk.

Er worden in het kerkgebouw werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe beeld- en geluidsysteem. Ook de komende weken zal er nog aan gewerkt worden.

Volgens planning zal het nieuwe systeem in de week van 15 februari worden geïnstalleerd en getest.

Op zondag 21 februari is dan het resultaat te bewonderen.

Vandaag zondag 14 febr. is er geen kerkomroep i.v.m. de werkzaamheden.

Het “klusteam”

Zip your Lip

Op donderdag 18 februari  19.00 uur in Pro Rege organiseert de jeugdraad Spijk-Losdorp een informatie avond over de actie Zip your lip. Er komen medewerkers van World Vision bij ons voor een Zip Your Lip Xperience tour. Dit is een interactief programma om kinderen meer bewust te maken van de omstandigheden waarin de mensen moeten leven in Zuid-Soedan. Na deze avond krijgen de kinderen een sponsorlijst. Hiermee komen ze langs om te vragen of u ze wilt sponsoren voor deze actie.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 2 (die loopt van 6 maart. t/m 10 april. 2016) kan tot

22 febr. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of