Zondag 15 en 16 mei. 2016.
Jaargang 8 : 385 Week 19

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.

De dienst is te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl zoek op: Loppersum- klik aan Petrus en Pauluskerk.

Gemeenteleden die een 'kerkkastje' hebben kunnen de dienst helaas niet beluisteren omdat deze alleen is aangesloten op de Andreaskerk.

Voorganger: Ds. Marco Roepers en ds. Jake Schimmel
Organist: Jan Smid
Lector:Gerda Potze
Kinderverhaal:Anne Nijland
Jeugdcombo: o.l.v.Theo UilDe bloemen

 

De bloemen

De bloemen uit onze gemeente gaan met een hartelijke groet naar. de fam. P.J. Flikkema, Westersingel 2.

 

16 mei,              kerk in Losdorp 9.30 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster:   mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: mw. J. Smid
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. A. Dijkman-Keizer

- Orde van dienst
Thema: je handen, ogen, oren en je hart openzetten.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 105: 1 en 2
Stil gebed, drempelgebed
Bemoediging en groet
Lied: NLB 672: 1, 3 en 7 – Komt laat ons deze dag
Gebed
Lied: NLB 680: 1, 2 en 4 – Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
Bijbelgedeelte: Handelingen 2:43-47
Lied: NLB 975: 1 en 2 – Jezus roept hier mensen samen
Bijbelgedeelte: Romeinen 8:14-17
Lied: NLB 681 – Veni Sancte Spiritus, 3x
Overdenking
Lied: NLB 695 – Heer, raak mij aan met uw adem
Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: NLB 687 – Wij leven van de wind
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Erediensten 22 mei       9.30 uur ds. J.C. Schimmel                         bevestigingsdienst

 

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C.Schimmel.

In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.
Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.
Mw. A. Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16 neemt haar taak over.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.
Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 4 (die loopt van 5 juni. t/m 10 juli.2016) kan tot
23 mei. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekjeNa de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.

Zondag 8 mei. 2016.
Jaargang 8 : 3845 Week 18

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 11.00 uur

Voorganger: Ds. P.S. van Dijk
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.Cijsouw
Ouderling van dienst: Dhr. P. M. Wiersema
Diaken: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1-8 Henny Maarsingh en Corrie Kooi
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. . E. Vos-Dijkstra
reserve: Mw. M. Sikkema-Kap
Lied met de kinderen: Evang Liedbundel 444: 1 - 4
n.a.v. Johannes 14:15-21

zondag na Hemelvaart,
ook wel “Zondag vraagt” genoemd. In de Middeleeuwen werd op de dagen tussen Hemelvaart en deze zondag gebeden voor een goede oogst en voor vrede. In de lente, als de wegen opgedroogd waren, begonnen de oorlogen vaak weer.
Een andere naam is:” Verkondigt met luide stem!” De Heer is ten hemel gestegen. Het komt nu aan op ons getuigenis. Omwille van deze naam zingen we ook: Kondig het jubelend aan.

-

Orde van dienst

orgelspel
welkom en mededelingen
zingen 659 uit het Nieuwe Liedboek (Kondig het jubelend aan)
stil gebed
votum en groet
allen gaan zitten
Drempelgebed
zingen Psalm 65: 1, 2 (De stilte zingt U toe, o Here)
de kinderen komen naar voren/rondom de kinderen
gebed
zingen Evangelische Liedbundel 444: 1 t/m 4
tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte
eerste lezing: 1 Samuel 12: 20-24 door de lector
zingen lied 662: 1 (Heer, komt in deze tijd)
tweede lezing: Johannes 14: 15-21
zingen lied 662: 3, 4
preek
zingen lied 706 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)
dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
collecte (de kinderen komen terug in de kerk)
zingen lied 687: 1, 2 (Wij leven van de wind)
zegen
Wilhelmus Lied 708: 1, 6

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. v.d. Linde-Poort, W. de merodelaan 3.

 

Erediensten 15 mei 10.00 uur Clusterdienst kerk inde Geref.kerk in 't Zandt
                  16 mei 9.30 uur 2e Pinksterdag kerk in Losdorp

 

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.

Dienst 1e Pinksterdag
We verzoeken de gemeenteleden die naar 't Zandt gaan om even langs Pro Rege te rijden om te zien of er nog gemeenteleden zijn, die mee willen rijden.
b.v.d. de kerkenraad

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C.Schimmel.
In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.

Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.
Mw. A. Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16 neemt haar taak over.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.

Zondag 24 april. 2016.
Jaargang 8 : 383 Week 16

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: Da. D. Ferwerda-Arends
Koster: Dhr. M. Ritzema
Organist: Mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: Mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diaken: Dhr. J.D. Pijper
Lector: Dhr. J.D. Pijper
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Kornelia Keizer
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. M. Hoving-Baar
reserve: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
Lied met de kinderen: Een lied op de melodie van Jezus is de goede herder,Evangelische liedbundel nr. 452
n.a.v. Johannes 15:1-8 "Ik ben de ware wijnstok

Orde van dienst

Aanvangslied Ps 97: 1, 4
Begroeting
Zittend: Ps 97: 6
Gebed om ontferming
Lied 653: 1, 5, 7
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: op de melodie van Jezus is de goede herder
Lezing: door lector: Joh 14: 15-21
Lied 670: 1, 2, 3
Lezing: Joh 15: 1-8
Lied 670: 4, 5, 6, 7
Overdenking
Lied 791
Gebed
Collecte
Slotlied 657: 1, 4
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. E.v.Heuvelen, Tweehuizerweg 11.

Erediensten 1 mei 9.30 uur ds. J.C. Schimmel doopdienst

De Heilige Doop
is aangevraagd door, JP en Maaike Baar, Tuinbouwweg 35 voor hun zoons Gerben en Tiemen, geboren 7 oktober . 2015
De doopbediening zal DV zondag 1 mei plaatsvinden in de morgendienst.

Het bericht wat te laat binnen kwam voor HzSp zullen we nu enkele keren op KERKnieuws plaatsen.

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.
Voor meer informatie over deze dienst kunt u / kun je bellen of mailen met Tjalling Huisman (0596 57 13 93 / ) of Lina van Zanten (0596 62 49 23 /).
We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren!

Zondag 1 mei. 2016.
Jaargang 8 : 384 Week 17

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst               9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P. Ritzema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. S. Waltje
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Corrie Kooi en Gerda Wiersema
Tienernevendienst: Astrid Pestman
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. P.A. Datema-Smit
reserve: Mw. E. Pastoor-Herder
Lied met de kinderen: geen

De Heilige Doop
is aangevraagd door, JP en Maaike Baar, Tuinbouwweg 35 voor hun zoons Gerben en Tiemen,
geboren 7 oktober 2015

Orde van dienst
Afkondiging
-Openingspsalm: NLB 139: 9, 8, 7
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Drempelgebed
-Zingen: Leven is van zeven dagen, couplet 1, 3 en 4
Bediening van de Doop
-De ouders en het broertje en zusje van Gerben en Tiemen verzamelen zich rond de doopvont, ook alle kinderen mogen naar voren komen
-De doopvont wordt gevuld met water
-Onderwijzing
-Zingen: NLB 444: 1, 2 en 4
-Openingsgebed (door Marjolein)
-Presentatie (door de ouderling van dienst)
-Doopvragen
-Maaike leest de doopbelofte voor
-Doopgebed
-Zingen: NLB 354: 1, 3, 4
-Belijdenis
-De gemeente gaat zitten
-Bediening van de Heilige Doop aan Gerben en Tiemen Baar
-Zingen: Hemelhoog 500
-Geloften
-Verwelkoming, de gemeente gaat staan
-Kinderlied: Hemelhoog 503
-De kinderen gaan naar de Kindernevendienst
-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: Mattheüs 7:24-27
-Zingen: NLB 313: 1, 3 en 4
-Overdenking
-Zingen: NLB 939
-Gedicht
-De kinderen komen terug in de dienst en overhandigen iets aan de doopouders
-Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: ELB 270
-Zegen, gevolgd door ‘Amen, amen, amen’
-Wilhelmus
-Gelegenheid om de familie de hand te schudden. Ondertussen speelt Roderik op de piano

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de doopouders.

 

Erediensten 5 mei 9.30 uur ds. J.C. Schimmel Hemelvaartsdag kerk in Losdorp
                    8 mei 11.00 uur ds. P.S. van Dijk, Sauwerd

 

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C. Schimmel
In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.
Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.
Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.

Zondag 17 april. 2016.
Jaargang 8 : 382 Week 15

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P.M. Wiersema
Diaken: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Mw. P. van Keulen
Kindernevendienst gr. 1 t/m8 Gerda Wiersema en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: Jannie Flikkema-Dijkman en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. A. Reijerse-Liebeton
reserve: Mw. E. v. Lune-Pieterman
Lied met de kinderen: AWN deel 3:19 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'

Orde van dienst
Mededelingen
Intochtslied: Psalm 30:1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet

We luisteren naar en zingen NLB 462 – Zal er ooit een dag van vrede
Vers 1 en 2 door de voorzangers, vers 3 t/m 6 door de gemeente

Kyriëgebed
Glorialied: Gezang 414: 1 en 2, uit het liedboek voor de kerken (1973) – Wilt heden nu treden
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gedicht, Oorlog, voorgelezen door Pauline

Gebed bij het lezen uit de Bijbel
Eerste Schriftlezing: Jesaja 42:1-4
Lied: Vrede, vrede, gezegend met vrede (in canon) – uit: de Appelbloesem in de winter

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 5:1-16 en 43-45
Lied: NLB 1010: 1 en 2
Overdenking

Lied: NLB 1010: 3
Gedicht: Als er nu oorlog zal zijn,

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader – Gebed samen met oudere, volwassene en kind

We luisteren naar en zingen het lied: “Sing a song for the Peace”
1 keer door de voorzangers, dan twee keer door de gemeente

De kinderen komen terug in de kerk
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 865: 1 en 3 – Komt nu met zang van zoete tonen
Zegen

Dienst over oorlog en vrede,
Dit weekend wordt in Spijk en omstreken de Slag om Delfzijl nagespeeld. Daarom staan we ook in de kerkdienst stil bij oorlog en vrede. We kijken terug naar de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Voor ons is de bevrijding al gekomen, maar hoe zit het met al die plaatsen waar nog oorlog is? En hoe kun je daar, vanuit je geloof, een goede houding in aannemen? Is het goed om jezelf ervoor af te sluiten, of zijn er ook andere manieren om ermee om te gaan?

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de
fam. H.G. Bansema- de Vries, Alberdaweg 2 i.v.m. hun 25 jarig huwelijks jubileum van 12 april jl.
De tweede bos bloemen gaat naar dhr. J.D. Pijper. Tweehuizerweg 5 die afgelopen week plotseling enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen maar gelukkig weer naar huis mocht.

Erediensten 24 april 9.30 uur ds. mw. D. Ferwerda-Arends, Delfzijl

Communicatie
Afgelopen zondag is er helaas iets mis gegaan met de communicatie rondom het koffiedrinken: vrijwilligers hadden in Elim voor 'liters' koffie gezorgd, maar zowel op Kerknieuws als in de kerk is er niet genoemd dat er koffiedrinken na de dienst zou zijn. De meeste gemeenteleden gingen dan ook na een geweldige jeugddienst naar huis.
Gevolg: een klein groepje kreeg wel erg veel koffie en koek!
Spijtig, en een welgemeend excuus.
De kerkenraad

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 19 april vanaf 19.30 uur in Pro Rege.

Het bericht wat te laat binnen kwam voor HzSp zullen we nu enkele keren op KERKnieuws plaatsen.

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.
Voor meer informatie over deze dienst kunt u / kun je bellen of mailen met Tjalling Huisman (0596 57 13 93 / ) of Lina van Zanten (0596 62 49 23 /).
We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren!