Zondag 19 juni 2016.
Jaargang 8 : 390

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Kandidaat J.W. Bassie
Koster: Dhr. J.B. Doorn
Organist: Dhr. A. Pestman
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. A. Maarsingh
Kindernevendienst: Tjitske Burgstra en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. M. Sikkema-Kap
reserve: Mw. E. Vos-Dijkstra
Lied met de kinderen: NLB 885: 1, 2

- Orde van dienst

Welkom en mededelingen kerkenraad
Intochtslied: Lied 513
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Lezing van het gebod/ Apostolisch vermaan
Zingen: Psalm 119: 2, 6
Gebed om de opening van het Woord
Zingen: Lied 885: 1, 2
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezingen:
Psalm 150 (lector)
Efeziërs 5:15-20
Zingen: Psalm 98: 3, 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 150: 1, 2
Dankgebed, voorbeden
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug
Slotlied: Lied 273: 1, 3, 5
Zegenbede

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Erediensten 26 juni 9.30 uur           Overstapdienst            ds. J.C. Schimmel
                                                        m.m.v. The Messengers uit Garrelsweer

Zondag 12 juni 2016.
Jaargang 8 : 389

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze HA dienst

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. I. Ernsten-ten Hove
Aanwezig ouderling: Mw. A. Pestman-Galema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst: Kornelia Keizer en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Wijma en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. .E. Pastoor-Herder
reserve: Mw. P.A. Datema-Smit
Lied met de kinderen: NLB 806: 1 en 2 n.a.v. Numeri 17: 16-26

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 72: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Lied: NLB 72: 4
Smeekgebed voor de nood van de wereld
Gesproken lofverheffing en Loflied: NLB 304

Gebed van de zondag
Zingen: NLB 806
De kinderen (groepen 1 t/m 8) mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Lucas 3: 15-22 (gelezen door de lector)
Lied: NLB 524
Preek. De tekst is Lukas 3: 17: “Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur.”

Lied: NLB 393

Dankgebed en voorbeden, Collecten
De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Viering H.A.:
Nodiging
Formulier/onderwijzing, afgewisseld met het zingen van NLB 389: 1 //2 // 3 en 4
Gezamenlijk Onzevader
Delen van brood en beker
Dankende proclamatie en dankgebed

Slotlied: NLB 791: 1, 4 , 5 en 6
Zending en zegen, afgesloten met het gezongen amen (3 x)

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Bultena-Stalman, Hoofdweg N. 18.

Erediensten 19 juni 9.30 uur kandidaat dhr. J.W. Bassie, Groningen

Zondag 29 mei. 2016.
Jaargang 8 : 387

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Koster: Dhr. J.B. Doorn
Organist: Dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Ritzema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. J.D. Pijper
Kindernevendienst gr. 1-8: Gerda Wiersema en Kornelia Keizer
Tienernevendienst: Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Janny Flikkema-Dijkman en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. .E. van Lune-Pieterman
reserve: Mw. A. Reijerse-Liebeton
Lied met de kinderen: NLB 136: 1,4,6,8

- Orde van dienst

Lied van de intocht: lied 942 : 1,3
Onze Hulp, drempelgebed, groet.
Vg. Onze hulp is in de naam van de HEER
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. God, wat zijn wij zonder U
Onze geest heeft uw hulp nodig,
Onze wil uw kracht,
Onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand
Gem: en neem alles wat verkeerd was van ons weg.
STILTE
Vg. Verander ons zodat wij gaan lijken op Jezus Christus,
Gem: opdat wij echt uw kinderen zullen zijn
En U liefhebben en dienen met al onze kracht.
Vg. Ik groet u: God is met u
Gem. en met u. Amen

Toelichting op de dienst
Kyriëgebed met daarin 3 x na: zo roepen wij: zingen Kyrië eleison
Glorialied: lied 704 : 1 , 2
Gebed bij de opening van Gods Woord
Na het zingen van NLB 136 : 1 , 4 ,6,8 kinderen naar eigen dienst
Lezen: Psalm 42 : 1 – 5 ( vertaling Ida Gerhardt)
Zingen: lied 944: 1
Lezen: Psaalm 42: 7 - 12 oet Biebel ( Gronings) (lector)
Zingen: Psalm 42 : 1 , 5 (Oude berijming)
Lezen: Psalm 43 ( vertaling Ida Gerhardt)
Zingen: Psalm 43: 2 , 3
Overdenking
Zingen : Lied 708: 6
voorbereiding HA
Gebeden,
Stilgebed
Onze Vader, tekst NLB 369d
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug in de dienst
Slotlied: lied 413: 1 , 2
Wegzending en zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. H.G. Scholten, Gr. Dijkstraat 3. Hij is aan zijn knie geopereerd, en mag nu langzaam weer thuis wat mobiliseren.
De tweede bos bloemen is voor mw. B. Uilhoorn-Bos, Ripperdaweg 7, zij is de afgelopen week weer thuis gekomen.

 

Erediensten 5 juni 11.00 uur ds. J.C. Schimmel tentdienst m.m.v. CBS
na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

 

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekje
Na de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.
Marleen Kooistra en Brenda Heun

 

Het schermteam
Dinsdag 7 juni a.s. komen de leden van het schermteam om 20.00 uur bij elkaar in Pro Rege.
Duurt Stoppels zal uitleg geven over het maken van een PowerPoint en we proberen met elkaar te werken aan eenheid in beeld en geluid.
Zijn er andere gemeenteleden die belangstelling hebben? Ieder is van harte welkom.

Zondag 5 juni. 2016.
Jaargang 8 : 388

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze TENTdienst aanvang 11.00 uur
Helaas is deze dienst niet te volgen via kerkomroep

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Muzikale begeleiding: Muziekver. CBS o.l.v. Simon Visser
Ouderling van dienst: Mw. P.A. Datema-Smit
Collectanten: Mw. M. Kooistra-Jordan en dhr. A. Maarsingh
Lector: Mw. M. Hoving-Baar
Kindernevendienst gr. 1-8: Rieneke Doorn en Gerda Wiersema
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. .M. Hoving-Baar
reserve: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
Lied met de kinderen: NLB 218: 1-5

Orde van dienst

Voor de dienst speelt CBS
Welkom en mededelingen
Openingslied: NLB 110: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Lied: Opwekking 194
Gebed
Sketch
Kinderlied: NLB 218 1-5
Lied: Opwekking 672
Schriftlezing: Exodus 40: 34-38
Lied: NLB 801: 1, 2, 5 en 7
Schriftlezing: Handelingen 17: 22-28
Lied: NLB 823: 1 en 2
Overdenking - kinderen gaan er even uit
Lied: Opwekking 761
Dankgebed
Collecte - CBS speelt
Slotlied: NLB 150
Zegen
CBS speelt

Collecte
De rondgaande collecte is voor de KIA werelddiaconaat en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. B. v.d.Laan, Tuinbouwweg 31
.
Meeleven
Mw. M. Heun-Riepma, Havenweg 14 is ongelukkig gevallen. Na een korte opname in het OZG te Wintschoten is ze is voor revalidatie opgenomen in BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, kamer 101, 9933 KJ Delfzijl.

Erediensten     12 juni 9.30 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen          HA

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

Zondag 22 mei. 2016.
Jaargang 8 : 386 Week 21

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze bevestiging/belijdenisdienst

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. A. Dijkman-Keizer
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. S. Waltje
Kindernevendienst gr. 1-8 Corrie Kooi en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. . B. Bansema-Ronda
reserve: Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema
Lied met de kinderen: NLB 871

 

Orde van dienst

-Welkom en mededelingen
-Intochtslied: NLB 19: 1 en 3
-Bemoediging en groet
-Drempelgebed
-Zingen: NLB 886 – Abba, Vader (Nederlands)
-Afscheid van terugtredende ambtsdragers
-Zingen: NLB 362: 1 en 2 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
-Presentatie nieuwe ambtsdragers
-Belijdenis door Aike Maarsingh
-Zingen: ELB 351 – Machtig God, sterke Rots
-Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
-Gebed
-Verwelkoming –
-De gemeente zingt de ambtsdragers toe: NLB 791: 1, 3, 5, 6
-Kinderlied: NLB 871
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst
-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-17
-Zingen: ELB 118 – Hij kwam bij ons, heel gewoon
-Verkondiging
-Astrid zingt: Thy Word is a lamp unto my feet (Amy Grant)
-Dankgebed en voorbede
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: Opwekking 488 – Heer, ik kom tot U
-Zegen

Na de dienst is er koffie/thee in Elim, en kunt u de nieuwe ambtsdragers feliciteren.

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar. mw. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31die thuis herstellende is van een korte ziekenhuisopname.

Ook gaan er felicitaties en een bloemengroet naar de fam P.J. Ritzema-Kuilman, Alberdaweg 3 en de fam. A.v.d.Ploeg -Klinkhamer, Lage Trijnweg 12 die afgelopen zaterdag 21 mei 40 jaar waren getrouwd.

Jan Peter Wiersema EGDweg 4 heeft zijn enkel gebroken tijdens het voetballen en Koert Jan Flikkema, Nesweg 27 heeft een scheurtje in zijn schouder opgelopen tijdens het voetballen. Om aan te sterken hebben zij deze week iets lekkers gekregen!

Dhr. P. Dijkhuis, De Kamp 5 is afgelopen vrijdag thuis gekomen vanuit het ziekenhuis, hij krijgt de bloemen de komende zondag.

 

Erediensten 29 mei 9.30 uur ds. W.Spoelstra-Postmus voorber. HA

 

Uitnodiging   Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekje
Na de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.
Marleen Kooistra en Brenda Heun
Examens Woensdagavond 11 mei zijn er rozen gebracht bij scholieren die examen gaan doen .
Dit is voor de opleiding na de basisschool.
Dit gebaar is bedoeld als een opsteker.
We zijn in het langs brengen van de rozen afhankelijk van wat scholen ons vertellen en mensen uit de directe omgeving ons melden, aan namen. Marleen en Astrid

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 4 (die loopt van 5 juni. t/m 10 juli.2016) kan tot
23 mei. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Nederlandse vertaling van het lied van Astrid

(refrein)
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht alop mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht alop mijn pad.

Couplet 1
Als ik angstig ben
En denk dat ik verdwaal,
Bent U toch steeds dichtbij me.
Niets hoef ik te vrezen,
Als U maar bij me bent;
Wees toch bij me tot aan ’t end

(refrein)

Couplet 2
Ik wil nooit vergeten
Dat U houdt van mij
Toch blijft m’n hart maar zwerven

Jezus, wees mijn gids
Houdt me aan Uw zij
‘ K wil van U houden, tot aan ’ t end.

(muzikaal tussenspel; refrein)

Couplet 3
Niets hoef ik te vrezen,
Als U maar bij me bent
Wees toch bij me tot aan ’t end.
(refrein)