Zondag 24 juli 2016.

Jaargang 8 : 394

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                 11.00 uur

 

 

Voorganger:

 

Ds. G.J. Weessies

Koster: Dhr. M. Ritzema

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. P.A. datema-Smit

Diaken:

Lector:

Kindernevedienst gr. 1 t/m 8

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Dhr. S. Waltje

Kornelia Keizer en Astrid Pestman

Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Rieneke Doorn-Vos
Bloemen bezorgen: Mw. P.A. datema-Smit
reserve: Mw. E. Pastoor-Herder
Lied met de kinderen: Lied 935: 1, 2, en 3

 

Orde van dienst

 

Aanvangslied: lied 213: 1,2,3

Loflied: lied 117d             (3x)

Kinderlied:935: 1,2,3

Kinderen naar de nevendienst

 

Schriftlezing: Genesis 26: 1-14     (door lector gelezen)

 

Lied (psalm) 105: 1,3,4

 

Schriftlezing: Johannes 6: 25-35

Preek

 

Lied 653: 1,2

Lied 981: 1 – 5

Lied 225: 1,2

Collecte, kinderen komen terug in de dienst

Slotlied: lied 978: 1,3,4


 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de

fam. J.C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum van 22 juli jl.

 

Erediensten     31 juli          9.30 uur          Ds. A. Ferwerda, Delfzijl                                                                                         

 

Vakantie

Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.

Zondag 17 juli 2016.
Jaargang 8 : 393

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. E.C. Rooseboom
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Ritzema
Diaken: Mw. G. Breedijk-Brontsema
Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Rieneke Doorn en Corrie Kooi
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
reserve: Mw. M. Hoving-Baar
Lied met de kinderen: Lied 218: 1, 3, 4, 5 n.a.v. Filippenzen 1:1-11

 

Orde van dienst

Orgelspel
Aanvangslied: NLB/psalm 8: 1, 3 en 4
Bemoediging en groet
Stil gebed en Drempelgebed
10 Woorden van Leven
Danklied NLB 704: 1 en 2
Gebed om ontferming
Glorialied NLB 868: 1 en 2
Gebed om de Heilige geest
Kinderlied: Lied 218: 1, 3, 4, 5
(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Eerste Bijbellezing NBV: Mat. 14: 22-36 (Jezus loopt over het meer) (DOOR DE LECTOR)
Antwoordlied NLB 321: 1 t/m 3
Tweede Bijbellezing NBV: Romeinen 13: 8-10 (Liefde)
NLB 321 vervolg: 4 en 5

Preek: Wie kan op water lopen?
Antwoordlied NLB 62: 1, 5 en 6
Wat is geloven?
Slotgebed, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug
Collecte
Slotlied NLB 146a: 1 en 2
Zending en zegen beantwoord met 3x gezongen Amen
Orgelspel

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3.

 

Erediensten 24 juli 11.00 uur Ds. G.J. Weessies, Siddeburen

 

Vakantie
Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.

Zondag 3 juli 2016.
Jaargang 8 : 392

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Kandidaat dhr. H.J. v.d. Wal
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. A. Pestman
Ouderling van dienst: Mw. A. Dijkman-Keizer
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. I. Ernsten-ten Hove
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:Tjitske Burgstra en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. T.A. v.d.Ploeg-Bronsema
reserve: Mw. B. Bansema- Ronda
Lied met de kinderen: NLB 542 : 1,2,3,4 God roept de mens

Orde van dienst

Aanvangslied: Psalm 146, vers 1 en 2
Stil gebed, bemoediging
Lied: Psalm 146, vers 3 en 5

Verootmoediging en genadeverkondiging
10 Woorden/Regel van dankbaarheid
Antwoordlied: Psalm 119, vers 7 en 8

Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied Lied: 542: 1-4
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 6:8-23 (gelezen door de lector)
Lied: Psalm 34, vers 2 en 3
Verkondiging
Lied: 215, vers 1, 2 en 3

Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 146c, vers 1 en 3
Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor het JOP en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr.en mevr. J. Vegter- Kelder Grote Dijkstraat 30 i.v.m. hun 25 jarig huwelijksjubileum op 28 juni jl.

Erediensten 10 juli 9.30 uur ds. J.C. Schimmel

Het College van Kerkrentmeesters
heeft besloten om Pro Rege open te houden tot 1-1-2017.
Hierna zal de commissie voorzieningen voor de verdere exploitatie zorgen.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 5 (die loopt van 17 juli. t/m 11 sept. 2016) kan tot
4 juli 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of

Zondag 10 juli 2016.
Jaargang 8 : 393

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel:Dhr. A. pestman
Ouderling van dienst: Mw. M. de Winter-van Esch
Diaken: Dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Dhr. J.D. Pijper
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Gerda Wiersema en Kornelia Keizer
Kinderoppasdienst: Janny Flikkema-Dijkman en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. A. Reijerse-Lieberton
reserve: Mw. E.v.Lune-Pieterman
Lied met de kinderen: AWN deel 4, lied 2; Mozes

 

Bevestiging Marten Bolt als wijkbezoeker
Een korte tijd terug, op 22 mei, zijn in onze gemeente verschillende mensen in hun nieuwe ambt of taak bevestigd. Marten Bolt kon toen niet aanwezig zijn, en daarom willen we hem vandaag bevestigen in zijn taak als wijkbezoeker in onze gemeente. We zijn dankbaar dat hij deze taak in onze gemeente wil vervullen.

 

Orde van dienst
-Inleidend orgelspel
-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
-Aanvangslied: NLB 138: 1 en 4
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Inleiding op het thema van de dienst
-Gebed
-Lied: NLB 103c: 1 en 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen
-Bevestiging Marten Bolt als wijkbezoeker
-Gebed
-Lied: Joh. de Heer lied 5: Al de weg leidt mij mijn heiland (vers 1, 2 en 3)
-Kinderlied, AWN deel 4, lied 2 waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Gebed om de Heilige Geest
-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Psalm 130: 1-8
-Lied: NLB 130: 1 en 3
-Tweede Schriftlezing: Filippenzen 4:4-7
-Lied: Hemelhoog 321: Wees mijn verlangen (*voor de organist: melodie: Opwekking 520)
-Overdenking
-We luisteren via de schermen naar ‘Stil, mijn ziel wees stil’ (Opwekking 717)
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 416: 1, 2, 4
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)
-Er is gelegenheid om Marten Bolt te feliciteren
-(de predikant geeft geen handen bij de uitgang, omdat hij om 11.00 uur voorgaat in Vliethoven)

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G. Baar-Ritzema, Kwelderweg 4.

 

Erediensten 17 juli 11.00 uur Mw. E.C. Rooseboom, Drachten

Zondag 26 juni 2016.
Jaargang 8 : 391

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikale begeleiding: Praiseband The messengers uit Garrelsweer
Ouderling van dienst: Mw. A. Pestman-Galema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. P. van Keulen
Kindernevendienst: geen
Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. T. West-Kolk
reserve: Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Ds. Jake Schimmel gaat met ons op weg
in deze dienst met liedjes en woorden over "onze plek in deze wereld" en "wie ben ik".
De Messengers uit Garrelsweer/Spijk begeleiden ons in deze dienst met liedjes
over je weg zoeken in het leven. Haal je God bij je zoektocht of ga je alleen?

- Orde van dienst

Welkom en mededelingen
We zingen: Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader’
Inleiding thema
We zingen: ‘My place in this world’ Michael W. Smith
Bemoediging en groet
Gebed
We zingen: ‘Steeds weer opnieuw’ melodie ‘Fall from Grace’ tekst van The Messengers

Intermezzo: Your place to be?!?

We zingen: Opwekking 22 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’

Bijbellezing: Jona 1:1-3 (BGT)
We zingen: ‘Follow the sun’ Xavier Rudd
Preekje: Welke kant moet ik op?
We zingen: ‘Who am I’ Casting Crows
Gedicht

Bijbellezing: Jona 3:1-5; 3:10-4:4 (BGT)
Preekje: Wie ben ik?
We zingen : ‘True colors’ Cyndi Lauper
Gebed
Collecte. Tijdens de collecte kijken en luisteren we naar een clip van ‘De bestemming’ van Marco Borsato
We zingen: Opwekking 698 ‘Nooit meer alleen’
Zegen
We zingen: Opwekking 58 ‘Vrede zij U’ (3 en 4)

Tijdens het verlaten van de kerk spelen ‘The Messengers’

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Heun-Riepma, Havenweg 14 die na een revalidatie periode in BetingeStaete Delfzijl is thuis gekomen.
De tweede bos bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Rosa Wiegman, de Kluft12.
Ook gaan er bloemen naar de fam. J.H.M. van Dam-Kwakernaak, Hoofdweg N. 27 die afgelopen dinsdag hun 25 jaar huwelijks jubileum vierden.

 

Erediensten 3 juli 9.30 uur kandidaat dhr. H.J.v.d.Wal uit Groningen

 

Het College van Kerkrentmeesters
heeft besloten om Pro Rege open te houden tot 1-1-2017.
Hierna zal de commissie voorzieningen voor de verdere exploitatie zorgen.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 5 (die loopt van 17 juli. t/m 11 sept. 2016) kan tot
4 juli 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of