Dankdag 2 nov. 2016.

Jaargang 8 : 409

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst                                  19.00 uur.              

Voorganger: Ds. A. Ferwerda
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. P. A. Datema-Smit

Diaken:

Lector:

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Mw. C. Scheele-Zijlstra


 


Orde van dienst

Mededelingen
Intochtspsalm: Ps. 103:1,5
Stilte
Begroeting
Gebed
Zingen: Lied 756
Schriftlezing: Leviticus 23:1-3; 25:1-12
Zingen: Lied 310:1,2
Schriftlezing: Matteüs 12:1-13 (door de lector)
Zingen: Lied 655
Overdenking
Zingen: Lied 718
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: 704
Zegen

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen


Erediensten               6 nov.             9.30 uur              ds. J.C. Schimmel,  Zendingsdienst

                                                                       m.m.v. het Christelijk Mannenkoor uit Appingedam

                   Er is koffiedrinken na de dienst in de kerk

Gemeenteavond: Deel je leven

We willen u/jou van harte uitnodigen om na de kerkdienst, om ongeveer 20.00 uur, mee te doen met onze gemeenteavond in Pro Rege.

Op deze avond staat ons jaarthema “Deel je leven” centraal. We beginnen gezellig met een bakje koffie of thee, en vervolgens gaan we ons in groepjes bezig houden met verschillende activiteiten rond het thema “Deel je leven”. Het belooft erg gezellig en verdiepend te worden!

Zondag 30 okt. 2016.

Jaargang 8 : 408

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                  9.30 uur.              

Voorganger: Ds. P.D. Wolthaus
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 8

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Dhr. A. Maarsingh

Kornelia Keizer

Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lisa Heun
Bloemen bezorgen: Mw. C. Knook-Nieuwkerk

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. T. West-Kolk (reserve)

Lied 166a: 1, 6, 8, 10

                                            

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied 107 : 1.19.20

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 275 : 1.2.3

Gebed om ontferming

Glorialied 304

Gebed van de zondag

Kinderlied: Lied 166a: 1, 6, 8, 10

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 6 : 1 - 22

Lied 62 : 1.4

Lezing uit het Tweede Testament: Mattheus 5 : 17 – 20

Lied 339 A

Uitleg en verkondiging

Lied: 350 : 1.2.4.5.7

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 823 : 1.4.5

Zegen -  gezongen: AMEN, AMEN, AMEN.

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen


 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

mw. I. Baar, Hoge Akkers 11.

 

Erediensten     2 nov.           19.00 uur            ds. A. Ferwerda, Delfzijl    Dankdienst     en gemeenteavond                                                   

                          6 nov.                        9.30 uur              ds. J.C. Schimmel,  Zendingsdienst

 

Vesperviering in Spijk op 30 oktober 2016.

De werkgroep vespervieringen, bestaande uit leden van de protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk en organiseert dit seizoen vier regionale vespervieringen.

Op zondag 30 oktober wordt de eerste vesperviering van dit seizoen gehouden in de Andreaskerk aan ‘t Loug in Spijk.

Het is een zogenaamde ‘Taizéviering’. De sfeer van de vieringen van Taizé (Frankrijk- Bourgogne) wordt gekenmerkt door de liederen op korte teksten, die herhaald worden, de stilte(s) en een korte meditatie.

De meditatie wordt verzorgd door drs. Frits Postema. Muzikale medewerking door Tjerk de Vries.

De aanvang is om 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!      

 

Gemeenteavond: Deel je leven

Op 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We willen u/jou van harte uitnodigen om na de kerkdienst, om ongeveer 20.00 uur, mee te doen met onze gemeenteavond in Pro Rege.

Op deze avond staat ons jaarthema “Deel je leven” centraal. We beginnen gezellig met een bakje koffie of thee, en vervolgens gaan we ons in groepjes bezig houden met verschillende activiteiten rond het thema “Deel je leven”. Het belooft erg gezellig en verdiepend te worden!

 

6 nov.

Is er weer koffiedrinken na de dienst in de kerk. 

 

18 nov. Stamppotbuffet

17.30 uur in Pro Rege. Kosten €7,50 p.p kinderen €4,50 p.p

De opbrengst is voor Worldvision, sponsorprogramma 'Stop de honger in Zimbabwe'

Opgave graag voor 14 nov. bij Greet Breedijk, tel. 591215 of Christien Scheele, tel. 592009

 

Verzoek vanuit de kerkenraad

Voor de Cluster Pinksterdienst van 2017 zoeken we gemeenteleden die zitting zouden willen nemen in de voorbereidingscommissie. Aanmelden kan via uw wijk-ouderling/bezoeker of de scriba.

Zondag 16 okt. 2016.

Jaargang 8 : 406

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                   9.30 uur.              

Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. A. Pestman

Mw. J. Smid

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 8

Tienernevendienst

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Dhr. A. Maarsingh

Rieneke Doorn en Gerda Wiersema

Tjitske Burgstra

Kinderoppasdienst: Janny Flikkema-Dijkman en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. P.A. Datema-Smit

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. E. Pastoor-Herder (reserve)

NLB 166b: 1, 2 en 4


Lied voor de kindernevendienst.

De komende periode tot aan advent gaan de verhalen in de kindernevendienst over het leven van Jozef,

Genesis 37-50. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij een lied over Jozef.

 

Orde van dienst

 

Lied van de intocht: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 ( voor zover mogelijk , staande)

Onze Hulp, drempelgebed, Groet

vervolg psalm van de intocht: Psalm 72 : 7 ( hierna gaat de gemeente zitten)

Kyriegebed

Zingen: Glorialied: Lied 869 : 1 , 2 , 3

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderlied NLB 166b: 1, 2 en 4

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

1.e lezing: Psalm 82

Zingen: Psalm 138 : 1 , 2 , 3

2.e lezing: Mattheus 18 : 1 – 11

Zingen: Lied 339a

Uitleg/verkondiging

Zingen: Lied 839 : 1 , 2 , 3 , 4

( voor zover mogelijk , staande) een bericht van overlijden

Mw.Antje Henderika Grietje Uilhoorn-Stoppels

* 28-02-1930 - † 12.10.2016

Gebeden, afgesloten met “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 838 : 1 , 2 , 3

Wegzending en zegen

 

                                                  

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Collecte

De rondgaande collecte is voor  KIA-Werelddiaconaat, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen


 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente en als teken van bemoediging naar mevr. B. Bansema-Ronda, Nesweg 4a.

De tweede bos bloemen gaat naar dhr. G. Dijkman, De Kamp 11 die al langere tijd op bed ligt.

 

De heer en mevrouw Dijkhuis, De Kamp 5 in Spijk, gaan vanaf 14 oktober (tijdelijk) wonen in Verzorgingstehuis De Tjamme.

Het adres is: Hoofdstraat 261, Kamer 226; 9686 PC in Beerta.

Zij stellen het erg op prijs wanneer u een keertje langskomt voor een kopje koffie of thee want ze zullen Spijk en de Spijksters missen.

Dhr en mw Dijkhuis en hun kinderen bedanken alle ‘mantelzorgers’ voor hun hulp en steun. Het was hartverwarmend.

 

 

Erediensten     23 okt.          10.00 uur           ds. J.C. Schimmel                             gezinsdienst

                                                                         m.m.v. het jeugdkorps van CBS     

                                                                    

                                   Tijdens deze dienst is er een 2de collecte voor de slachtoffers in Haïti

 


Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 7 (die loopt van 30 okt. t/m 4 dec. 2016) kan tot

17 okt. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

Zondag 23 okt. 2016.

Jaargang 8 : 407

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze gezinsdienst                                    10.00 uur.              

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Jeugdkorps CBS en Annejet Dijkman op de piano

Mw. A. Pestman-Galema

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 8

Dhr. J.W. Rijzinga

geen

Kinderoppasdienst: Mw. J. Flikkema-Dijkman en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. E. Vos-Dijkstra

reserve:

Mw. M. Sikkema-Kap (reserve)

               

Orde van dienst

Thema: Iedereen is welkom!

-Voor de dienst: luisteren naar CBS-jeugd

-Afkondiging

-Bemoediging en groet; woord van welkom

-Lied op het scherm: Oké 4 Kids - Welkom iedereen

-Tien geboden

-Lied op het scherm: Oké 4 Kids - Hou je aan de regels

-Gebed

-Lied: ELB 278 – Laat de kind’ren tot mij komen (begeleid door Annejet op de piano)

-Schriftlezing: Mattheüs 19:13-15, in de Bijbel in gewone taal (gelezen door jong iemand)

-Luisteren naar CBS-jeugd

-Preekje: iedereen is welkom

-Lied op het scherm: Oké 4 Kids – Je mag er zijn

-Quiz in het thema van ‘iedereen is welkom’

-Lied: ELB 398 – Handen heb je om te geven (begeleid door Annejet op de piano)

-Gebed

-Lied: Onze Vader, op de wijs van ‘I am sailing’

-Collecte – we luisteren naar CBS-jeugd

-Lied op het scherm: Oké 4 Kids – Kom aan boord

-Zegen

-NLB 415:3: Amen, amen, amen (begeleid door CBS-jeugd)

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen

Tijdens deze dienst is er een 2de collecte voor de slachtoffers in Haïti

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een felicitatie en eenhartelijke groet van de gemeente naar de     fam. H. Sikkema-Kap, 't Loug 21 i.v.m. hun 45 jarig huwelijks jubileum van 5 oktober jl.

 

Erediensten     30 okt.          9.30 uur             ds. P. D. Wolthaus, Groningen                                                               

 

Vesperviering in Spijk op 30 oktober 2016.

De werkgroep vespervieringen, bestaande uit leden van de protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk en organiseert dit seizoen vier regionale vespervieringen.

Op zondag 30 oktober wordt de eerste vesperviering van dit seizoen gehouden in de Andreaskerk aan ‘t Loug in Spijk.

Het is een zogenaamde ‘Taizéviering’. De sfeer van de vieringen van Taizé (Frankrijk- Bourgogne) wordt gekenmerkt door de liederen op korte teksten, die herhaald worden, de stilte(s) en een korte meditatie.

De meditatie wordt verzorgd door drs. Frits Postema. Muzikale medewerking door Tjerk de Vries.

De aanvang is om 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!      

 

Gemeenteavond: Deel je leven

Op 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We willen u/jou van harte uitnodigen om na de kerkdienst, om ongeveer 20.00 uur, mee te doen met onze gemeenteavond in Pro Rege.

Op deze avond staat ons jaarthema “Deel je leven” centraal. We beginnen gezellig met een bakje koffie of thee, en vervolgens gaan we ons in groepjes bezig houden met verschillende activiteiten rond het thema “Deel je leven”. Het belooft erg gezellig en verdiepend te worden!

Zondag 9 okt. 2016.

Jaargang 8 : 405

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze Jeugddienst                                        10.00 uur.              

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. M. Ritzema

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

De rijdende popschool en Annejet Dijkman op piano

Mw. A. Pestman-Galema

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 2

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Tjitske Burgstra

Kinderoppasdienst: Kornelia Keizer
Bloemen bezorgen: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. M. Hoving-Baar

NLB 166B : 1 en 3


Lied voor de kindernevendienst.

De komende periode tot aan advent gaan de verhalen in de kindernevendienst over het leven van Jozef,

Genesis 37-50. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij een lied over Jozef.

 

 

‘Heilige herrie’ een muzikaal feest!

Thema: “deel je talenten”

 

 

Orde van dienst

 

Luisteren naar : leef met je eigen talent

Afkondigingen

Bemoediging  en groet

Welkom

Lied : Heer , Uw licht en uw liefde schijnen

Gebed

Kinderlied NLB 166B : 1 en 3 ( Jozef zoekt zijn grote broers).

Kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de kindernevendienst.

Blok met 2 liedjes door de rijdende popschool- Iedereen is van de wereld ; Summer of '69

Schriftlezing : Mattheus 25 : 14-30 – torrie van Mattie.

                                                        Uitleg door Marleen.

Blok met 2 liedjes door rijdende popschool – All Right Now ; Sweet Home Alabama.

Preekje.

Lied : Geef mij kracht, heel mijn leven Heer.                                                                    

Gebeden

Blok van 2 liedjes door rijdende popschool – Treat You Better ; On the BLVD

                                                                  

Collecte

( Ondertussen worden afgespeeld : Brtiain's Got Talent – Oh Happy Day )

Slotlied : Wil je opstaan en mij volgen ? Vers 1,2,4 en 5

Zegen, gevolgd door : NLB   415 : 3

                                                  

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.


 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. .G. Dijkhuis-

Kremer, De Kamp 5 die vorige week donderdag een beroerte heeft gehad en opgenomen was in het UMCG en nu inmiddels weer thuis is.

Tim Sikkema, Kleine Dijkstraat 1, heeft zijn scheenbeen op 2 plaatsen gebroken . We wensen hem

van harte beterschap en de jeugdouderling zal hem bezoeken met een cadeautje.

 De fam. H. Sikkema-Kap. 't Loug 21 was jl woensdag 45 jaar getrouwd. Zij krijgen zondag 23 okt. de bloemen.

 

 

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert dinsdag 11 okt. om 19.30 uur in Pro Rege.

 

Erediensten     16 okt.          9.30 uur             ds. W. T. Spoelstra-Postmus