Zondag 1 jan. 2017

Jaargang 8 : 419

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                    10.00 uur.    

Voorganger: Ds. H.H. Lageveen
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. J. Smid

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Dhr. S. Waltje

--

Kinderoppasdienst: --
Bloemen bezorgen:

Mw. A. Reijerse-Liebeton

Mw. E.v.Lune-Pieterman (reserve)

Lied met de kinderen:

--


                                                         

Orde van dienst


- welkom en mededelingen

- aanvangslied: Lied 511 vers 1 en 2

- stil gebed

- bemoediging en groet

- zingen: Lied 511 vers 3, 4, 5, 6 en 7

- zingen ter inleiding op de Tien Woorden: Psalm 19 vers 3

- de Tien Woorden: Deuteronomium 5 vers 6 t.e.m. 21

- antwoordlied: Psalm 119 vers 40

- gebed om de Heilige Geest

- drie kleine Schriftlezingen, alle gelezen door de lector; eerste Schriftlezing: Psalm 27 vers 1

- zingen: Psalm 27 vers 1

- tweede Schriftlezing: Johannes 8 vers 12

- zingen: Lied 653 vers 4

- derde Schriftlezing: Matteüs 5 vers 14 t.e.m. 16

- verkondiging over de drie korte Schriftlezingen: Het licht der wereld: dat is God. En dat is Jezus onze

                                                                             Heer. En dat zijn ... wij!

- zingen: Lied 838 vers 1

- gebeden: dankzegging, voorbeden, stil gebed, en het Onze Vader

- gelegenheid om de Heer te dienen met gaven

- slotlied: Lied 903 vers 2, 3 en 6

- zegen, gevolgd door driemaal gezongen amen


Collecte

De rondgaande collecte is voor  de kerk de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. Mw. A.Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b die thuis gekomen is uit het ziekenhuis. Afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar mw.G. Burgstra,en haar dochters, Ubbenasingel 48 die herstellende zijn na het auto ongeval op tweede kerstdag.

 

_____________________________________________________________________________________

Eredienst       8 jan.    9.30 uur     ds. W.T. Spoelstra-Postmus              

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

 

15 januari 2017: belijdenis- en doopdienst

Op 15 januari 2017 hopen Richard van der Linde, Marten Ritzema en Menko van Zwol tijdens de kerkdienst belijdenis van hun geloof af te leggen. Ook zal Annejet van Zwol, dochter van Menko en Kim gedoopt worden. Als gemeente zijn we blij om dit met elkaar te mogen vieren. Het belooft een feestelijke dienst te worden, en u bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 1 (die loopt van 22 jan. t/m 8 maart 2017) kan tot

9 jan. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of

Zaterdag 31 dec. 2016.

Jaargang 8 : 419

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                  19.00 uur.                            

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. P.A. Datema-Smit

Diaken:

Lector:

Mw. C. Scheele-Zij;lstra

Mw. C. Scheele-Zijlstra


                                                          


Orde van dienst


-Welkom en mededelingen

-Lied: 103c: 1, 2 en 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen

-Bemoediging en groet

-Gebed

-Lied: NLB 513 – God heeft het eerste woord

-Schriftlezing: Efeziërs 6:10-18

-Lied: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

-Overdenking

-We luisteren naar de Duitse versie van lied 511: 1, 2, 5 en 7 – Door goede machten:

-Gebed; stil gebed; Onze Vader

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: ELB 218 - Samen in de naam van Jezus

-Zegen, gevolgd door 3x amen


Collecte


De rondgaande collecte is voor  de kerk, de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.


_____________________________________________________________________________________

Eredienst:     1 jan.     10.00 uur   ds.H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge  (geen koffiedrinken in de kerk)                    8 jan.      9.30 uur   ds. W.T. Spoelstra-Postmus              

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

Op 1 januari maken we geen gebruik van de schermen in de kerk.

1 jan. is er geen kindernevendienst en kinderoppas.

 

15 januari 2017: belijdenis- en doopdienst

Op 15 januari 2017 hopen Richard van der Linde, Marten Ritzema en Menko van Zwol tijdens de kerkdienst belijdenis van hun geloof af te leggen. Ook zal Annejet van Zwol, dochter van Menko en Kim gedoopt worden. Als gemeente zijn we blij om dit met elkaar te mogen vieren. Het belooft een feestelijke dienst te worden, en u bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

 

 

 

 

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 1 (die loopt van 22 jan. t/m 8 maart 2017) kan tot

9 jan. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of

 

Een bericht van de fam. K. Kloosterman

Na bijna 50 jaar in Spijk te hebben gewoond heeft de leeftijd en de gezondheid ons helaas

gedwongen afscheid te nemen van ook voor ons mooi dorpke Spiek. We hebben mogen delen

in blije dagen met de Spieksters. Maar meer nog hebben we mogen ervaren dat ook in droeve dagen wordt meegeleefd.

Dat heeft ons diep getroffen en geeft steun om dat te verwerken.

We hopen tenslotte van harte dat we Spijk kunnen blijven bezoeken.

Ons adres is sedert 9 december Serviceflat Hoogwatum, Kustweg 25  202. Telefoonnummer is ongewijzigd.

 

Zondag 25 dec. 2016.

Jaargang 8 : 417

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                   9.30 uur.    

                                                                                  m.m.v. het Chr. Gem. Koor Spijk o.l.v. dhr. Evert Tilstra  

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. J.B. Doorn

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. W. Tilstra

Mw. M. de Winter-van Esch

Diaken:

Lector:

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Mw. M. Hoving-Baar

Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn-Vos en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen:

Lied met de kinderen:

projectlied


Van de kindernevendienst

Op 27 november zijn we gestart met het kerstproject: Beloofd is Beloofd.

In dit project komen we de namen van 5 vrouwen in de familie van Jezus tegen. Deze 5 sterke vrouwen (Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria), staan in dit kerstproject centraal. Zij zijn de takken aan onze project-levensboom, takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door de stormen in hun leven.

Onze boom is rood, en rood doet een beetje denken aan pijn. Pijn heeft ook te maken met dingen die verkeerd gaan, want ook dat is het leven. Maar als je goed kijkt zie je een witte draad door de boom heen, dat is ons teken van hoop, en betekent Gods voortdurende belofte die door de verhalen heen loopt.

25 dec. Belofte van de MESSIAS

De afgelopen weken hebben we gekeken naar 4 vrouwen uit de familie van Jezus. We zagen hun moed, hun zwakte, hun geloof of ongeloof, hun vertrouwen of ontrouw. Voor God zijn ze gelijk en horen ze erbij. Iedereen heeft Jezus nodig. Hij komt voor ons allemaal.

God houdt zich aan zijn belofte! Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem.

                                                          


Orde van dienst


Welkom en mededelingen

Aansteken van de adventskaarsen door Bas Flikkema

Aanvangslied: NLB 477 – Komt allen tezamen

Bemoediging en groet.    

Het koor zingt als antwoord op de bemoediging en groet: NLB 467c

Lied: NLB 98: 1 en 2

Het koor zingt nogmaals NLB 467c – Een kind is ons geboren

Gebed, afgewisseld met lied 505 door het koor – In de nacht gekomen

Glorialied: NLB 468 – Prijs de Heer die herders prijzen (1 m, 2 koor, 3 v, 4 allen)

Project van de kinderen

Kinderlied: Beloofd is beloofd

Gebed om de Heilige Geest

Filmpje met het Kerstverhaal: Jozef en Maria

Lied: NLB 481 – Hoor de eng’len zingen d’eer (1 koor, 2 en 3 allen)

Filmpje: De herders en de wijzen

Lied: 506: 1, 2 en 4 (allen) – Wij trekken in een lange stoet 

Schriftlezing: Lukas 2:15-20

Lied: NLB 488 – In den beginne was het Woord (1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 en 5 allen)

Overdenking

Het koor zingt NLB 479 – Een lied weerklinkt in deze nacht

Dankgebed; voorbede; stil gebed; Onze Vader

Inzameling van de gaven

lied: NLB 507 – Het is al nacht in Bethlehem

Zegen                                                                                               

Slotlied: NLB 487 – Eer zij God in onze dagen


Collecte

De rondgaande collecte is voor  KIA- kinderen in de knel, de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.


Bloemschikking 25 dec.

Jesaja 52:7-10, Lucas 2:1-20 of Johannes 1:1-14

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst geven we mee aan Willy Veldman-Klinkhamer en Kornelia Keizer, als dank voor hun inzet.

_____________________________________________________________________________________

Eredienst       26 dec. 9.30 uur     ds. G. van Zanden, Pesse       

                        31 dec. 19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                               

                        1 jan.     10.00 uur   ds. H.H. Lageveen, Nieuw Weerding   (geen koffiedrinken in de kerk)                    

                        8 jan.      9.30 uur     ds. W.T. Spoelstra-Postmus                

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

 

Op 26 en 31 december en 1 januari maken we geen gebruik van de schermen in de kerk.

 

26 dec. en 1 jan. is er geen kindernevendienst en kinderoppas.

 

Bijdragen ten behoeve van het orgelfonds 

Orgel concert 27 november   €  333.80 en de kerst zangdienst  €  170.10

Hartelijk dank

 

Kerstfilm 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                    Op Kerstavond en 1e Kerstdag, wordt de Kerstfilm “Op zoek naar het Kind”, vertoond. We laten het oude verhaal van vroeger in het nu, spelen. De ezel, waar Maria en Jozef gebruik van maakten, is een bakfiets geworden, de Wijzen uit het Oosten hebben de kamelen ingeruild voor de trein en de Regiotaxi. De rollen worden ingevuld door kinderen, tieners en volwassenen. De spelers zijn geen professionals en zo is het ook ingevuld.

De opzet was om het verhaal meer te laten leven, met inwoners uit Spijk. De mensen uit dit verhaal zijn, zoals de titel zegt: Op zoek naar het Kind. Wat brengt dit Kind dan? Een nieuw begin, een nieuwe dag.

“Hier is Mijn hand, hier is Mijn hart, Ik geef Mijn bestaan aan je”.

Dit hele kleine Kind heeft een grote boodschap voor u en voor jouw. Het brengt “een nieuwe dag” voor ons.

Het filmteam

Maandag 26 dec. 2016.

Jaargang 8 : 418

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                  9.30 uur.                                           

 

Voorganger: Ds. G. van Zanden
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. J. Smid

Diaken:

Lector:

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga


                                                          

Orde van dienst


Mededelingen

Zingen: Psalm 118:9.10 ‘Dit is de dag, die God deed rijzen’

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’

Gebed

Lezen: Johannes 1:1-18 (NBG ’51)

Zingen: Lied 488 ‘In den beginne was het woord’

Verkondiging

Zingen: Lied 489 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’

Dankzegging

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 481 ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’

Wegzending en zegen

Na het ‘amen’ zingen: ‘Ere zij God’


Collecte

De rondgaande collecte is voor  de kerk, de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.


_____________________________________________________________________________________

Eredienst:      31 dec. 19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                              

                        1 jan.     10.00 uur   ds.H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge (geen koffiedrinken in de kerk)                  

                        8 jan.      9.30 uur   ds. W.T. Spoelstra-Postmus                

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

 

Op 31 december en 1 januari maken we geen gebruik van de schermen in de kerk.

26 dec. en 1 jan. is er geen kindernevendienst en kinderoppas.

 

 

De bijdragen ten behoeve van het orgelfonds waren;

Orgel concert 27 november   €  333.80 en de kerst zangdienst  €  170.10

 

Zondag 18 dec.  2016.

Jaargang 8 : 416   

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                    9.30 uur.         

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.Cijsouw

Mw. P. Datema-Smit

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 8

Tienernevendienst:

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga

Corry Kooi

Tjitske Burgstra

Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema

Lied met de kinderen:

projectlied


Van de kindernevendienst

Op 27 november zijn we gestart met het kerstproject: Beloofd is Beloofd.

In dit project komen we de namen van 5 vrouwen in de familie van Jezus tegen. Deze 5 sterke vrouwen (Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria), staan in dit kerstproject centraal. Zij zijn de takken aan onze project-levensboom, takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door de stormen in hun leven.

Onze boom is rood, en rood doet een beetje denken aan pijn. Pijn heeft ook te maken met dingen die verkeerd gaan, want ook dat is het leven. Maar als je goed kijkt zie je een witte draad door de boom heen, dat is ons teken van hoop, en betekent Gods voortdurende belofte die door de verhalen heen loopt.

18 dec. Belofte van vergeving

Wat kan het pijn doen als iemand je verdriet doet of wat kun je er boos van worden. En wat is het moeilijk om te vergeven. Maar het kan ook heel zeer doen als jij zelf diegene bent die de ander verdriet doet. Wat is het dan goed dat God wil vergeven.

                                                          


Orde van diens


Welkom en mededelingen

De adventskaars wordt aangestoken

Aanvangslied: NLB 19: 1 “De hemel roemt de Heer”

Lied: ELB 174: 1 “Leid vriend’lijk licht”

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: NLB 463: 1, 2, 3, 4 en 5 “Licht in onze ogen”

Adventsproject: Batseba

Projectlied: Beloofd is beloofd

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing: 2 Samuël 11: 1-6 gelezen door de lector

Lied: NLB 437:1, 5 en 6 “Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer”

Tweede Schriftlezing: 2 Timoteüs 2: 1-13

Lied: NLB 836: 1, 4 en 5 “O Heer, die onze Vader zijt”

Verkondiging

Lied: NLB 441: 1, 3 en 5 “Hoe zal ik U ontvangen”

Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

Kinderen komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 444 “Nu daagt het in het oosten”

Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)


Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk, de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen


Bloemschikking 18 dec.

Jesaja 7:10-17, Matteüs 1:18-25

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. C. Bultena-Stalman,              Hoofdweg N 18. Deze week is er ook een bloembakje bezorgd bij de       fam. P. Dijkhuis in Beerta.

 

____________________________________________________________________________________________

Eredienst        24 dec.   21.00 uur    ds. J.C. Schimmel   met o.a. de Kerstfilm "Op zoek naar het Kind"               

                        25 dec.     9.30 uur    ds. J.C. Schimmel                                  

                                                           m.m.v. Chr. Gemengd Koor uit Spijk

                        26 dec.    9.30 uur     ds. G. van Zanden, Pesse     

                        31 dec.  19.00 uur     ds. J.C. Schimmel                         

                        1 jan.     10.00 uur    ds. Langeveen, Nieuw Weerdinge               

                        8 jan.       9.30 uur    ds. W.T. Spoelstra-Postmus                     

                                                                     koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

 

Hetzelfde Spoor nr. 8

Bij het afdrukken van het laatste boekje is er iets mis gegaan, bij sommige ontbreken enkele pagina's. Als dit bij u het geval is neem dan contact op met mw. P. Pijper, tel 591934 of

 

Bericht van de Diaconie / ZWO: De kerstattentie

Heeft u de kerst attentie al opgehaald? Het kan nog zondag na de dienst in Pro Rege.

 

Bericht van de kindernevendienst:
Er zijn inmiddels al heel wat harten met veel liefde geknutseld en gehaakt voor de kinderen in Pakistan en kinderen in asielzoekerscentra. Iedereen die hier aan meegewerkt hebben,  hartelijk dank!  Mocht u thuis nog hartjes hebben dan kunt u even  contact met mij opnemen zodat ik het bij u op kan halen. Deze week sturen we alles op naar Kerk in actie.
namens de kindernevendienst Gerda Wiersema tel. 591727.

 

Kerstfilm 2016

Op Kerstavond en 1e Kerstdag, wordt de Kerstfilm “Op zoek naar het Kind”, vertoond. We laten het oude verhaal van vroeger in het nu, spelen. De ezel, waar Maria en Jozef gebruik van maakten, is een bakfiets geworden, de Wijzen uit het Oosten hebben de kamelen ingeruild voor de trein en de Regiotaxi. De rollen worden ingevuld door kinderen, tieners en volwassenen. De spelers zijn geen professionals en zo is het ook ingevuld.

De opzet was om het verhaal meer te laten leven, met inwoners uit Spijk. De mensen uit dit verhaal zijn, zoals de titel zegt: Op zoek naar het Kind. Wat brengt dit Kind dan? Een nieuw begin, een nieuwe dag.

“Hier is Mijn hand, hier is Mijn hart, Ik geef Mijn bestaan aan je”.

Dit hele kleine Kind heeft een grote boodschap voor u en voor jouw.

Het brengt “een nieuwe dag” voor ons.

Het filmteam