Jaargang 12 : 624  

                                            

 

Goedemorgen, welkom allemaal

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

        

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. J. Cijsouw

 

Deze zondag vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel bekend als de

eeuwigheidszondag. Het kerkelijk jaar loopt van Advent en Kerst – het feest van de geboorte van Jezus– langs de veertigdagentijd en Pasen - de tijd waarin we Jezus’ lijden herdenken en zijn opstanding vieren - langs Pinksteren – het feest van de komst van de heilige Geest – en zo het jaar door tot het weer Advent is.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor eerste Advent, staan we stil bij wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen, en steken een kaars aan in hun

nagedachtenis. Het is mooi om dat met elkaar als gemeente te doen, om het verdriet van het verlies de ruimte te geven en daar samen bij stil te staan.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Huis van God

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 21:1-4, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Lied 766 – Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Overdenking

Orgelspel

Aandacht voor de collecte

Dankgebed en voorbede, stil gebed, onze Vader

Lied: Blijf mij nabij

Aansteken van de kaarsen, begeleid onder zacht orgelspel

Aansteken van een kaars voor wie niet genoemd zijn, thuis en in de kerk

Lied: Ga maar gerust (zie voor de tekst blz. 3)

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor Protestantse kerk- pastoraat- en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte-doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. E.D. Blokzijl, Westersingel 16.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Financiële gemeenteavond 26 november 2020

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de financiën van onze kerk, of vragen hierover heeft, is er op donderdag 26 november een financiële gemeenteavond. Heeft u interesse? Meld u dan aan bij Piet Wiersema, , 0596-591272. U ontvangt dan de stukken vooraf. We willen u verzoeken de vragen vooraf in te sturen. Deze zullen dan meegenomen worden op de gemeenteavond, die ook live te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Na de uitzending is deze niet meer terug te kijken.

Vriendelijke groet,     De kerkenraad

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

 

 

Middaggebed - donderdag 3 december

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.

De komende tijd is het middaggebed op de volgende data:

-Donderdag 3 december      -Donderdag 14 januari

-Donderdag 18 februari       -Donderdag 18 maart-           Donderdag 15 april

 

Tekst lied ‘Ga maar gerust’:

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 

Jaargang 12 : 623  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst   aanvang 10.00 uur l      

                                                

Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. E.C. Rooseboom

Organist:                             dhr J. Cijsouw

 

Denkt u aan de inzameling voor de voedselbank

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank Eemsdelta. Het zal deze keer door de omstandigheden wat anders gaan dan voorgaande jaren.

We zullen op zaterdag 14 november van 10.00 tot 11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim staan.

Als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen kunt u overleggen met Harry Berends (tel.0629100362).

 

 

Kinderkerk

Nu Sint Maarten voorbij is….op naar het volgende evenement…..kinderkerk. a.s. zondag, let wel in de Fiepko Coolmanschool. Aanvang 10.00 uur. Welkom vanaf 9.45 uur

 

 

Orde van dienst

THEMA: de satan, de duivel….. wie/wat is dit?

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ZG 212, Nederland zingt, Oude kerk Delft (mel. Op bergen)

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed

Korte inleiding op het thema

Drempellied EL 212, Nederland zingt, St. Janskerk Gouda

Gebed voor de wereld

Loflied JdH 25 (Hh/EL), chr. band Sela

Gebed voor de lezing

Lied Opw. 32, Dit is de dag die de Heer ons geeft

Bloemlezing uit het 1e en 2e Testament (BGT, Bijbel Gewone Taal) over de satan

Antwoordlied: NLB/JdH/Opw. Nederland zingt, Bovenkerk Kampen, Een vaste burcht

Bloemlezing uit het 2e Testament (BGT, Bijbel Gewone Taal) over de satan/duivel

Antwoordlied: Aan mijn zij -

Preek: de satan, de duivel….. wie/wat is dit?

Antwoordlied: JdH 330/EL 185, Nederland zingt: JdH Martinikerk Bolsward

Slotgebed: voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied Nederland zingt: LvdK 423 (Hh, JdH), Martinikerk Bolsward

Zending en zegen

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden bij Mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

22 november - Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 22 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel bekend als de

eeuwigheidszondag.

Het kerkelijk jaar loopt van advent en Kerst – het feest van de geboorte van Jezus– langs de veertigdagentijd en Pasen - de tijd waarin we Jezus’ lijden herdenken en zijn opstanding vieren - langs Pinksteren – het feest van de komst van de heilige Geest – en zo het jaar door tot het weer Advent is.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor eerste Advent, staan we stil bij wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen, en steken een kaars aan in hun

nagedachtenis. Het is mooi om dat met elkaar als gemeente te doen, om het verdriet van het verlies de ruimte te geven en daar samen bij stil te staan.

Ook krijgen mensen de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken.

Dit jaar krijgen eerst de nabestaanden van de overledenen de gelegenheid om zich aan te melden voor de dienst. Zij hebben daar een brief over gekregen. Als u ook graag bij de dienst wilt zijn, kunt u zich gerust aanmelden bij Jannie Smid.

De laatste tijd is het nog niet voorgekomen dat teveel mensen zich aan hadden gemeld, dat is nu ook niet de verwachting, dus laat u niet tegenhouden om dat te doen. U kunt de dienst natuurlijk ook vanuit uw huis meevieren.

Dit jaar is er niet de mogelijkheid voor deelnemers aan de dienst om zelf een klein kaarsje aan te steken voorin de kerk, voor wie je zelf wilt gedenken. Wel steken we in de kerk een kaars aan voor

wie niet bij name zijn genoemd, en geven we de mensen thuis de tijd en gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Als u dat mooi vindt, kunt u dus zelf thuis een kaars klaarzetten.

Na de dienst is er geen koffie en thee dit jaar.

Wij hopen op een mooie dienst met elkaar, in de kerkzaal en thuis.

 

 

Financiële gemeenteavond 26 november 2020

Beste gemeenteleden,

Op donderdag 26 november staat de financiële gemeenteavond op de planning.

Als kerkenraad hebben wij overlegd hoe we dit kunnen doen in coronatijd.

De jaarrekening van 2019 en de begroting van 2020 zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Als u deze wilt inzien, kunt u dat laten weten aan Piet Wiersema, tel. 06 23172172. Dan zorgen wij dat u een gedrukt exemplaar thuisbezorgd krijgt.

Als u vragen heeft, kunt u die aan ons laten weten. Dat kan ook als u niet van plan bent om zelf naar de gemeenteavond toe te komen.

De vragen willen wij beantwoorden op donderdag 26 november, om 19.30 uur, in Elim.

U bent van harte welkom om erbij te zijn. We willen u vragen om u van tevoren aan te melden, dat kan bij Jannie Smid via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.

U kunt het ook live volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Na de uitzending is het niet meer terug te kijken.

Vriendelijke groet,

De kerkenraad

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

18 okt.

76

40

25 okt

76

20

20

5

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

 

Koopvaardijdienst

Helaas kunnen dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus de herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee niet gehouden worden. Om u toch een herdenkingsdienst te kunnen aanbieden is er een kerkdienst opgenomen en is de film op YouTube geplaatst. Hierdoor nodigen we u uit om door onderstaande link aan te klikken de dienst te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=__THi1yeQ6w&feature=youtu.be

Woensdag 4 nov. 2020 - Jaargang 12 : 621    Dankdag voor gewas en arbeid.

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst.     Aanvang 19.00 uur

                                                

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

19.00 uur       

Voorganger:                        dhr. A.P. Schep   (proponent)

Organist:                               dhr J. Cijsouw

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

-Orgelspel voor de dienst  

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.  

-Aansteken van de Paaskaars

-Stil gebed, bemoediging      

-Lied: NLB 885: 1 en 2 

-Gebed  

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: ‘Dank u wel voor de sterren’

-Schriftlezing Psalm 65  

-Lied: NLB 65:1,2,6

-Overdenking  

-Meditatief orgelspel    

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader  

-Collecte

-Slotlied: NLB 718: 1,2,3,4 

-Zegen  

Collecte

De collecte is voor de voedselbank en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Viering Avondmaal 8 november
Op zondag 8 november vieren wij in de ochtenddienst het Avondmaal.
We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.
Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".
Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.
Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren. Vanuit de kerk, of vanuit uw huis.
In de kerk zal het brood en de wijn of het druivensap voorin de kerk worden klaargezet.
U kunt, op aanwijzing van de ouderling of diaken, zelf naar voren komen, een stukje brood van de schaal pakken, een bekertje met wijn of druivensap pakken, en weer plaats nemen.
Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.
We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,
en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.
Jezus zelf is onze gastheer.
We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen,
en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

Appgroep
In het voorjaar is er een vragenlijst rondgegaan door de gemeente. Daarin werd onder andere gevraagd wie graag deel zouden willen nemen aan een appgroep in de kerk.
Er is toen ook daadwerkelijk een appgroep gestart. Even elkaar begroeten aan het begin van de

Dienst op zondag, af en toe iets delen met elkaar. Je komt elkaar nu niet in het echt tegen als je vanuit je huis de dienst volgt, maar zo heb je iets meer het gevoel van 'samen'.
Mocht u het fijn vinden om ook deel te nemen aan de appgroep, laat het dan weten!
Stuur dan een berichtje naar ds. Jake Schimmel, 06-41745065.

 

 

Jaargang 12 : 622  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst   aanvang 10.00 uur,   Heilig Avondmaal      

                                                

Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur          Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

                          Organist:                             dhr J. Cijsouw

19.00 uur avonddienst met dhr. van Heijningen
Deze zondag is er weer een avonddienst! Dhr. van Heijningen, kerkelijk werker in Dorkwerd, gaat voor. Er zou een jeugddienst zijn, maar omdat die niet door kon gaan is er gekozen om gewoon een laagdrempelige kerkdienst te houden, gericht op mensen van binnen en buiten de kerk, op jong en oud. Je bent van harte welkom om te komen of vanuit je huis te kijken!

In de dienst wordt de muziek verzorgd door Henk Lenting en Jake Schimmel, die met de gitaar en mandoline zingen en spelen.

Viering Avondmaal 8 november
Wij vieren in de ochtenddienst het Avondmaal.
We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.
Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".
Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.
Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren. Vanuit de kerk, of vanuit uw huis.
In de kerk zal het brood en de wijn of het druivensap voorin de kerk worden klaargezet.
U kunt, op aanwijzing van de ouderling of diaken, zelf naar voren komen, een stukje brood van de schaal pakken, een bekertje met wijn of druivensap pakken, en weer plaats nemen.
Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.
We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,
en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.
Jezus zelf is onze gastheer.
We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen,
en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 4

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Is je deur nog op slot?

Schriftlezing: Lukas 10:38-42

Meditatief orgelspel

Verkondiging

Lied: Opwekking 462 – Aan Uw voeten, Heer

Aandacht voor de collecte

Nodiging en tafelgebed

Delen van brood en wijn

Lied: 560 – Hij ging de weg zo eenzaam

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Lied 840 – Live Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

Zegen

Na de dienst: orgelspel

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. J.H. Wieringa, Jonker 18. Orianne kreeg te horen dat ze het heel rustig aan moet doen de komende tijd. We wensen de familie veel sterkte.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Avonddienst 8 november, 19.00 uur   met dhr. M. v. Hejningen, Dorkwerd

welkom
gebed
liederen: the old account en Tell the world
lezen uit de Bijbel: Psalm 93 en Openbaring 4
Orgellied: P93 (kan de tekst getoond worden?
verkondiging: een blik in de hemel (toegangspoort, troon, tempel)
liederen: heilig, heilig, heilig en be a light
dankgebed

 

Inzameling voedselbank

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank Eemsdelta.Het zal deze keer door de omstandigheden wat anders gaan dan voorgaande jaren.

We zullen op zaterdag 14 november van 10.00 tot 11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim staan. Daar kunt u als u wilt zelf spullen in de auto leggen, om direct contact te voorkomen.

Voorbeelden van artikelen die nodig zijn:

  • Persoonlijke verzorgingsartikelen,
  • Was en schoonmaakmiddelen,
  • Houdbare producten zoals: vis, vlees en groente-conserven,
  • Pasta’s/rijst inclusief saus,
  • Koffie,
  • Thee,
  • Suiker,
  • Gedroogde kruiden

Ook kunt u dan Douwe Egberts-punten inleveren, waar de voedselbank voor elke 500 punten 1 pak koffie kan krijgen.

Als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen kunt u overleggen met Harry Berends (tel.0629100362).

 

 

Kinderkerk

Zondag 15 nov. Is er weer een kinderdienst in het MFC.

 

Appgroep
In het voorjaar is er een vragenlijst rondgegaan door de gemeente. Daarin werd onder andere gevraagd wie graag deel zouden willen nemen aan een appgroep in de kerk.
Er is toen ook daadwerkelijk een appgroep gestart. Even elkaar begroeten aan het begin van de

Dienst op zondag, af en toe iets delen met elkaar. Je komt elkaar nu niet in het echt tegen als je vanuit je huis de dienst volgt, maar zo heb je iets meer het gevoel van 'samen'.
Mocht u het fijn vinden om ook deel te nemen aan de appgroep, laat het dan weten!
Stuur dan een berichtje naar ds. Jake Schimmel, 06-41745065.

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 okt.

89

14

18 okt.

76

40

25 okt

76

20

20

5

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

 

Koopvaardijdienst

Helaas kunnen dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus de herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee niet gehouden worden. Om u toch een herdenkingsdienst te kunnen aanbieden is er een kerkdienst opgenomen en is de film op YouTube geplaatst. Hierdoor nodigen we u uit om door onderstaande link aan te klikken de dienst te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=__THi1yeQ6w&feature=youtu.be

Jaargang 12 : 619  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang 10.00 uur

                                                

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
- met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

10.00 uur       

Voorganger:    ds. J.C. Schimmel

Organist:         Annejet Dijkman

19.00 uur       

Voorganger:  ds. G. Knol                 Leerdienst

Organist:       mw. G. Wiersema-Bouma

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Filmpje: Planet Earth: A Celebration

Intochtslied: Psalm 104

Vers 1, 3, 4 en 5 worden voorgelezen, dan worden twee coupletten gespeeld op het orgel

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Alles heeft de Here God gemaakt

Eerste Schriftlezing: Genesis 1:27-31

Tweede Schriftlezing: Psalm 104: 1-24

Lied: Marco Borsato - Mooi

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Gedicht: Er is Hoop (Elly en Rikkert)

Woord van dank aan Janny Bruinius en Aafke Dijkman

Collecte

Slotlied: Opwekking 407 – O Heer, mijn God

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Preekvoorziener

Janny Bruinius heeft begin dit jaar aangegeven te willen stoppen met haar taak als preekvoorziener, nadat zij dit acht jaar lang heeft gedaan. We zijn haar dankbaar voor de inzet en zorgvuldigheid waarmee ze deze taak heeft vervuld.

Wij zijn ook blij om te kunnen melden dat Aafke Dijkman haar taak in het vervolg over zal nemen.

In de kerkdienst van zondag 25 oktober zullen we hier aandacht aan schenken.

 

Collecte

De collecte is voor Kerk en Israël en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de fam. J. Bouma-van Dijken, Westersingel 12 i.v.m. hun 55 jarig huwelijks jubileum afgelopen donderdag 22 okt.

Een tweede bos bloemen gaat naar de fam. D. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Zuid 17 die afgelopen vrijdag hun 50 jarig huwelijks jubileum vierden. Ook hun feliciteren we van harte.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Leerdienst

Zondagavond is er een leerdienst, met ds. Gerard Knol uit Bierum. U bent van harte welkom om ook deze dienst in levenden lijve of online bij te wonen! Met een groep mensen uit verschillende

geledingen van de kerk (kerkenraad, jeugdwerk, commissie eredienst, de preekvoorziener, de

predikant) hebben we ons vorig jaar gebogen over de invulling van de kerkdiensten. We hebben vaker bijzondere diensten, bijvoorbeeld een jeugddienst, of een zangdienst. We voelden dat een leerdienst in dit rooster ook op zijn plek zou zijn, voor gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Een avonddienst leek ons daarvoor een goed moment. Een leerdienst is een kerkdienst waarin, net een beetje dieper dan in andere diensten, op een onderwerp, thema of Bijbelgedeelte in wordt gegaan.

 

Orde van dienst             AANVANG: 19:00 UUR

Orgelspel

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied om naar te luisteren: Psalm 84

Gebed

Thema (inleiding op lezing)

Lezing: Efeziërs 4

Lied: psalm 121

Verkondiging

Moment van stilte

Orgelspel op Lied 747: 1,2 en 3

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

Inzameling     - De collecte is voor de kerk-

Slotlied: Lied 968: 1,2 en 5

Zegen

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 8 nov./m 3 jan.2021) kan tot uiterlijk 26 okt 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Koopvaardijdienst  

Helaas hebben wij vanwege de coronacrisis moeten besluiten de koopvaardijdienst in november geen doorgang te doen vinden.      

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen.

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

27 sept.

100

35

4 okt.

77

65

11 okt.

89

14

18 okt.

76

40