Jaargang 12 : 628  

                                            

Goedenavond /morgen, welkom in deze dienst

Aanvang 21.00  / 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Aanpassing aan protocol kerkdiensten

Op maandag 14 december zijn wij een nieuwe lockdown ingegaan. Als kerkenraad hebben wij besloten om geen grote aanpassingen te doen aan hoe wij de kerkdiensten nu vieren. Er komt nu elke zondag al maar een heel klein groepje naar de kerk (2-10 mensen). Dat blijft mogelijk, praktisch verandert er niets. Wel willen we gedurende de lockdown een maximum instellen van 15 mensen die in de kerk/Elim aanwezig zijn


Kerstnachtdienst en eerste Kerstdag alleen online

In verband met de lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Kerstavond en eerste Kerstdag (24 en 25 december) alleen online te vieren, zonder deelnemers in de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze diensten via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren!

 

 

Er is helaas GEEN Kinderkerk voorlopig! 

 

24 december     21.00 uur

Voorganger:                           ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. J. Cijsouw en enkele leden CBS

25 december     10.00 uur

Voorganger:                          ds. J.C. Schimmel

27 december     10.00 uur                           De Geref. gem. ’t Zandt-Godlinze is met ons verbonden

Voorganger:                         ds. G.A. Segger

Organist:                              dhr. J. Cijsouw

 

 

Liturgische bloemschikking

In de Bijbel vinden we het bijzondere verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,

Van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

 

 

Orde van dienst   24 december

Orgelspel

Welkom

Lied: Er is een roos ontloken

Gebed

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5; 14-18

Lied: God heeft het eerste woord

Overdenking

Lied: Go, tell it on the mountain

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Zegen

Lied: Stille nacht, heilige nacht

Na de dienst:

 

Orde van dienst eerste Kerstdag 25 december

Voor de dienst (vanaf 9.47 uur): Kerstmuziek

Welkom

Aansteken van de vijfde adventskaars

Gedichtje, voorgelezen door Rianka

Lied: Komt allen tezamen

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2:1-21, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Komt verwondert u hier mensen

Overdenking

Lied: The Candle Song

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Lied: Gij zijt het licht

Zegen

Lied: Ere zij God

Na de dienst:

-Lied: O licht uit licht uit God geboren

 

 

Orde van dienst zondag 27 december

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars    

aan te steken.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: NLB 100 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Ga in vrede - Geloven is Gaaf”

Schriftlezing (BGT) Lucas 2: 25-38

Lied: NLB 478 “Komt verwondert u hier mensen”

Overdenking n.a.v. Lukas 2: 29a: “Gaan in vrede”

meditatief orgelspel

Lied: “Ik kniel aan uwe kribbe neer”

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: NLB 496 “Een ster ging op uit Israël”

Zegen

Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte

De collecte is  24 dec. voor KIA kinderen in de knel

                      25 dec. voor KIA Kinderen in de knel en de tweede voor de kerk

                      27 dec voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Klein berichtje van de jeugdraad.

Helaas hebben we dit jaar door Corona geen club kunnen draaien.

Maar om toch te laten zien dat we de kinderen niet zijn vergeten hebben wij de kinderen en de leiding een kleine attentie aangeboden zoals te zien is op de foto.

Uiteraard hopen wij dat wij in 2021 wel leuke avonden kunnen organiseren voor de jeugd.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Denk om elkaar en blijf gezond.

De jeugdraad.

                

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 1 (geldig van 10 jan. t/m 28 febr.2021) kan tot uiterlijk 28 dec.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

13 dec.

69

60

20 dec.

54

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Goedemorgen, welkom in deze dienst

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Aanpassing aan protocol kerkdiensten

Op maandag 14 december zijn wij een nieuwe lockdown ingegaan. Als kerkenraad hebben wij besloten om geen grote aanpassingen te doen aan hoe wij de kerkdiensten nu vieren. Er komt nu elke zondag al maar een heel klein groepje naar de kerk (2-10 mensen). Dat blijft mogelijk, praktisch verandert er niets. Wel willen we gedurende de lockdown een maximum instellen van 15 mensen die in de kerk/Elim aanwezig zijn


Kerstnachtdienst en eerste Kerstdag alleen online

In verband met de lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Kerstavond en eerste Kerstdag (24 en 25 december) alleen online te vieren, zonder deelnemers in de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze diensten via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren!

Helaas GEEN Kinderkerk voorlopig! 

Door de nieuwe coronamaatregelen kan de Kinderkerk voorlopig niet doorgaan. Dit betekent ook dat we zondag 20 december geen Kerst samen met de kinderen kunnen vieren. We vinden dit heel erg jammer!  We wensen jullie allemaal, ondanks alles, hele fijne feestdagen! Maak er samen wat moois van! En geef het licht door!!!   

Van de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

20 december     10.00 uur

Voorganger:                        ds. W.T. Spoelstra

Organist:                             dhr. J.W.F. Veldman

 

 

Liturgische bloemschikking

In de Bijbel vinden we het bijzondere verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.

De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren en geuren van hooi.

Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;

Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Aansteken Paaskaars en 4e adventskaars   kinder gedicht

Zingen: lied 461: 1 , 2

Onze Hulp   Drempelgebed   Groet

Kyrië : Gezangen voor Liturgie 633, melodie lied 433( liedboek)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Lezen: Psalm 72 ( Naardense bijbel)

Zingen: lied 459 : 1 , 2 , 3

Uitleg/verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Onze Vader:

Zingen: Wij geloven in het leven. Melodie lied 103c

Wegzending en zegen.

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de 

fam. G. Knook, Jonker 36 die woensdag 16 dec. 60 jaar waren getrouwd en naar de fam. H.L. Lenting, Schafferweg 25 die vrijdag 18 dec. 50 jaar waren getrouwd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Denkt u aan de mensen in o.a. Vliethoven nu ook daar het coronavirus is geconstateerd. Een kaartje is daar maar ook in andere woonvormen nu meer dan welkom.

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 1 (geldig van 10 jan. t/m 28 febr.2021) kan tot uiterlijk 28 dec.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

 

Van de diaconie:

Bij kerst hoort de kerstattentie die we ieder jaar langsbrengen bij onze ouderen van 80+, de zieken en diegene waar momenteel aandacht op z`n plaats is.

Dit jaar moeten we, door alle omstandigheden, dat op een iets andere manier doen. De attentie worden afgegeven bij de deur om eventuele besmettingsrisico`s te voorkomen.

Even binnen komen voor een praatje zit er dit jaar niet in en dat vinden wij net zo jammer als u. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie, het kan even niet anders dit jaar.

 

 

 

Digitale collectebus Vluchtelingenkinderen

Vorige week zondag hebben we in de dienst aandacht besteed het kerstproject van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We hebben nu ook namens onze gemeente een digitale collectebus aangemaakt, zodat we samen geld voor dit belangrijke doel kunnen inzamelen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. 

Geeft u ook via: kerkinactie.digicollect.nl/pkn-spijk-losdorp 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.  De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren. Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

13 dec.

69

60

 

Een gedicht ter bemoediging van Alfred Bronswijk waarin duidelijk wordt dat we ook in het klein iets voor elkaar kunnen betekenen.      (gekregen van een Passage lid)

 

Waar twee of drie in uw naam geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,

elkaar de hand toesteken, elkaars zwakte dragen, elkaar levenskracht geven,

daar bent U in hun midden als bron van leven.

 

Met maar twee of drie durft U het aan een nieuw begin te maken,

een andere weg te wijzen, de toekomst te openen voor het gedeelde brood,

voor het levende water, voor de klare wijn.

Zo verandert U eenlingen in een volk dat samengaat.

 

Geef dat ik met die twee of drie mij op weg durf te begeven,

mij van harte wil inzetten, mij persoonlijk geroepen weet

uit honger naar recht en rede, uit dorst naar echte vrede

om waarheid te doen en te spreken.

Wil zo tastbaar aanwezig zijn als bron van mijn leven.

 

 

 

 

Jaargang 12 : 626  

                                           

Goedemorgen, welkom in deze dienst

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.Th. Fortuin, Delfzijl

Organist:                             dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking

In de bijbel wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruik van de kleur wit (witte bloem). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kromme tak: wat krom geworden is zal recht worden.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen

Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;

Gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom, mededelingen

Aansteken Paaskaars

Om te beginnen, stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken twee adventskaarsen, gedichtje

Lied: Psalm 107: 1 en 18   -met organist-

Drempelgebed

Aandacht voor de kinderen/ kinderlied

Gebed om Ontferming

Lied; Psalm 116; 1

Zondag gebed

Profetenlezing: Jesaja 55: 6-12

Evangelielezing: Lucas 1: 26-38

Lied: Gezang 157a

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied; Gezang 433: 1 en 5

Gebeden

Slotlied: Gezang 442

Wegzending en zegen, daarna orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naarMw. A. Hoving- v. Dijk, Vierhuizerweg 4.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Van de diaconie:

De actie voor de voedselbank is goed verlopen.

Namens de voedselbank Eemsdelta heel hartelijk dank voor alle producten.

In totaal hebben we met elkaar 80.000 DE punten gespaard. Geweldig!

We gaan gewoon door met sparen!

 

 

Advent en Kerst bij de Kinderkerk: "Op weg naar het licht!"

Afgelopen zondag 29 november zijn we tijdens Kinderkerk gestart met Bijbelverhalen vanuit het kerstevangelie van Lucas. Zondag 13 december gaan we hiermee verder.  Iedere zondag wordt er een adventskaars aangestoken in de kerkdienst. Hierbij wordt een gedichtje voorgelezen door één van de kinderen. Ook maken we een kerstattentie voor de ouderen (80+). Wat het is blijft nog even een verrassing.

Op 20 december hebben we een speciale kersteditie van Kinderkerk! We luisteren dan samen naar een Kerstverhaal, gaan gezellig knutselen en spelen en misschien is er ook wel iets lekkers bij! Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom! Zo gaan we samen... op weg naar het licht! We wensen iedereen veel lichtpuntjes toe in deze donkere dagen!

Groeten van de kinderen en de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.

De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren.

Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26

 

Jaargang 12 : 627  

                                            

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                  

Er is kinderkerk in het Fiepko Coolman gebouw vanaf 10.00 uur.

 

 

Liturgische bloemschikking

In de bijbel wordt over Johannes de Doper gesproken als een wegbereider naar een betere toekomst.

Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven.

De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.

Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.

Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen;

Het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars en de derde adventskaars

Filmpje

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Lied 126 a – Als God ons thuisbrengt

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Het offer van Zacharias

Schriftlezing: Lukas 1:5-24

Lied: Liedboek voor de kerken gezang 487: 1 en 3 – De Heer heeft mij gezien

Schriftlezing: Lukas 1:57-66

De Bijbel dichtbij - uitleg

Lied: Lied van Zacharias

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: O kom, o kom, Immanuël

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar 

dhr. K. Stulp, Hoofdweg Z 22 die thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ook gaan er bloemen naar de fam. G. Smid-Boeijnk, Westendorpweg 2 en naar de fam. J.J. Stuve-Vos, Hoofdweg Z. 8 die beiden

12 december 40 jaar zijn/waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Denkt u aan de mensen in o.a. Vliethoven nu ook daar het coronavirus is geconstateerd. Een kaartje is daar meer dan welkom.

Het adres van mw. M. v.d. Linde-Poort ; Lentes kliniek Postbus 286, 9670AG Winschoten.

Het adres van mw. R de Groot-Rowaan ; De Polder, huiskamer 1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

 

Van de diaconie:

Bij kerst hoort de kerstattentie die we ieder jaar langsbrengen bij onze ouderen van 80+, de zieken en diegene waar momenteel aandacht op z`n plaats is.

Dit jaar moeten we, door alle omstandigheden, dat op een iets andere manier doen.

De attentie worden afgegeven bij de deur om eventuele besmettingsrisico`s te voorkomen.

Even binnen komen voor een praatje zit er dit jaar niet in en dat vinden wij net zo jammer als u. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie, het kan even niet anders dit jaar.

 

Digitale collectebus Vluchtelingenkinderen
Vorige week zondag hebben we in de dienst aandacht besteed het kerstproject van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We hebben nu ook namens onze gemeente een digitale collectebus aangemaakt, zodat we samen geld voor dit belangrijke doel kunnen inzamelen. J uist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. 

Geeft u ook via: kerkinactie.digicollect.nl/pkn-spijk-losdorp 

 

 

Beste mensen,

Hartelijk bedankt voor uw warme belangstelling in het afgelopen jaar.

In vreugde en verdriet heeft u ons laten merken dat u ons nog niet vergeten bent.

Wij ontvingen van u bezoekjes, bloemen en vele kaarten. Het is te veel om iedereen persoonlijk te bedanken. Ook in Corona-tijd, wanneer er weinig bezoek mogelijk is, ontvingen wij van u bemoedigende kaarten. Vanuit De Tjamme in Beerta wensen wij u gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

                                                                         Dijkhuis en G. Dijkhuis-Kremer

Binnen gekomen bericht

Vanochtend( 4 dec.) is Wilma, de schoondochter van de heer en mevrouw Dijkhuis, overleden.

Wilma was de vrouw van Harry Dijkhuis, die in juni overleden is. Onze ouders voelen zich nog steeds verbonden met Spijk en de kerk van Spijk.

We zouden het erg op prijs stellen wanneer de PKN gemeente van Spijk een blijk van medeleven toont. En wilt u onze ouders gedenken in uw gebeden?

                                                                Vriendelijke groeten,   Pia Geuken-Dijkhuis

 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.

De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren.

Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

 

Advent en Kerst bij de Kinderkerk: "Op weg naar het licht!"

Afgelopen zondag 29 november zijn we tijdens Kinderkerk gestart met Bijbelverhalen vanuit het kerstevangelie van Lucas. Zondag 13 december gaan we hiermee verder.  Iedere zondag wordt er een adventskaars aangestoken in de kerkdienst. Hierbij wordt een gedichtje voorgelezen door één van de kinderen. Ook maken we een kerstattentie voor de ouderen (80+). Wat het is blijft nog even een verrassing.

Op 20 december hebben we een speciale kersteditie van Kinderkerk! We luisteren dan samen naar een Kerstverhaal, gaan gezellig knutselen en spelen en misschien is er ook wel iets lekkers bij! Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom! Zo gaan we samen... op weg naar het licht! We wensen iedereen veel lichtpuntjes toe in deze donkere dagen!

Groeten van de kinderen en de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

 

Jaargang 12 : 625  

 

Goedemorgen, welkom in deze dienst                                          

 

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                               Annejet Dijkman

 

Liturgische bloemschikking

In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’ De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen de toekomst maar ook nu.

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met verwachting.

Hul mij in kleuren

en geuren van groene hoop.

Ontsteek het eerste licht,

dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de vijgenboom;

nieuw leven breekt door,

kome wat komt.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars en de eerste adventskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 27, The Psalm Project

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Wees niet bang

Schriftlezing: Jesaja 8:23-9:6

Lied: 444 – Nu daagt het in het oosten

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 1005 – Zoekend naar licht

Zegen

Na de dienst: orgelspel

Collecte

De collecte is voor KIA -kinderen in de knel- de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte-doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de fam. A.M. Reijerse, Spijkster Oudedijk 5. Bij dhr. Reijerse is na onderzoeken in het ziekenhuis acute leukemie geconstateerd. We wensen de familie veel kracht en Gods nabijheid.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

 

 

Middaggebed - donderdag 3 december

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.

De komende tijd is het middaggebed op de volgende data:

-Donderdag 3 december     -Donderdag 14 januari

-Donderdag 18 februari       -Donderdag 18 maart               

-Donderdag 15 april