Jaargang 13 : 644

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     da. G.M. v.d. Berg-de Haan

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Luisteren naar: Ps. 136 : 1 en 2 Loof de Heer, want Hij is goed

Voorlezen: Ps. 136 : 13

Stil gebed (staande)

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Luisteren naar: Ev. Liedbundel 342 Heer, ik prijs uw grote naam

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Moment voor kleine & grote kinderen

Luisteren naar: Weet je dat de lente komt

Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 3 en 8-9 – door …?

Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31 – door …?

Luisteren naar: EL 218 : 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus –

Preek

Meditatief orgelspel

Luisteren naar: Lied 659 Kondig het jubelend aan

In Memoriam       Pieter Klaas (Piet) Vos     * 4 juli 1927   †5 april 2021

Danken en bidden

Stil gebed

Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…….gekozen lied

Luisteren naar: EL 79 : 1, 2, 3 en 4 Vrede zij u

Zegen (staande)

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.At

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht over de restauratie van de kerk

Geachte gemeenteleden,

U bent al een tijdje getuige van renovatiewerkzaamheden aan de Andreaskerk. Ook de kerkrent-meesters zijn hier druk mee.

Zij zijn met de Stichting Oude Groninger Kerken in overleg over de gewenste verbouwing aan de binnenzijde. De verbouwing is al een wens sinds de overdracht en behelst twee goede toiletten, een garderobe en een ruimere consistorie met een voorziening waar het kopje koffie voor na de dienst kan worden gezet. E.e.a. zoals besproken op de gemeenteavond op biddag 2020, vorig jaar. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Menko van Zwol, 06-18095763, of een mail sturen naar .

Hartelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

 

Bericht van de kerkenraad.

De dienst van Hemelvaartsdag voor dit jaar.

Er was voor de dienst op Hemelvaartsdag nog geen predikant gevonden.

ds. Schimmel heeft aangeboden om deze dienst over te nemen maar dan vervalt voor hem de dienst op 2e Pinksterdag.

Als kerkenraad zouden we graag willen dat de dienst van 2e Pinksterdag wordt ingevuld door enkele gemeenteleden.

Mocht u mee willen doen om deze dienst mee voor te bereiden kunt u zich opgeven bij Piet Wiersema (06- 23172172)

Donderdag 15 april middaggebed in Elim

Op donderdag 15 april is er om 13.00 uur een middaggebedsviering in Elim. Een korte viering met een Bijbellezing, stilte, muziek en gebed voor elkaar en voor de gemeente.

Als je aanwezig wilt zijn, kun je je opgeven bij ds. Jake Schimmel: , 0596-838923.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 2 mei. t/m 20 juni 2021) kan tot 19 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 mrt.

69

35

28 mrt.

75

68

1 apr.

43

39

2 apr.

41

41

3 apr.

33

38

4 apr.

73

44

5 apr.

40

29

 

Voor clubleden en MAFFers

Vrijdag 23 april om 19.30 uur is er een online Bingo met Club !!

Er zijn natuurlijk prijsjes !

Het zou leuk zijn als jullie erbij zijn.

Mee doen…..stuur een appje naar Grianne Flikkema   06 22238750

Zit je in groep 5 en heb je helaas nog geen clubavond gehad, maar zou je dit wel graag willen. Dan mag ook jij je aanmelden voor de bingo.

 

Jaargang 13 : 643

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

4 april 1e Paasdag

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; Wie God lief heeft, heeft ook een ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn verwijderd. Buxustakjes vormen het hart, zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

1 Johannes 4:21   ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’

Tekst voor de schikking

De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft

Bemoediging en groet

Afsluiting veertigdagenproject kinderen

Projectlied
Gebed

Lied: Elly en Rikkert – Zeg het voort

Bijbelverhaal: Het graf is leeg

Lezing: Lukas 24:1-12

Lied: Wat als het waar zou zijn?

Overdenking: Wat als het waar zou zijn?

Lied: Omdat Hij leeft

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Lied: Ik danste die morgen

Zegen

Lied: Kees Kraayenoord - U zij de glorie

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor het project en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.

 

De paasbroodactie

van de diaconie is een groot succes geworden.

De leden van de gemeentes Spijk-Losdorp,’t Zandt-Godlinze en Bierum, Holwierde ,Krewerd hebben in grote getale paasbroden besteld.

Door deze vele bestellingen gaat er 1000 euro naar de

St. Open Hof te Groningen, een geweldig resultaat!

Iedereen wordt dan ook van harte bedankt voor de bestellingen en het meewerken aan dit project.

 

Bloemen  

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. H.J. Pastoor, Achteromweg 9.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht over de restauratie van de kerk
Geachte gemeenteleden,

U bent al een tijdje getuige van renovatiewerkzaamheden aan de Andreaskerk. Ook de kerkrentmeesters zijn hier druk mee.
Zij zijn met de Stichting Oude Groninger Kerken in overleg over de gewenste verbouwing aan de binnenzijde. De verbouwing is al een wens sinds de overdracht en behelst twee goede toiletten, een garderobe en een ruimere consistorie met een voorziening waar het kopje koffie voor na de dienst kan worden gezet. E.e.a. zoals besproken op de gemeenteavond op biddag 2020, vorig jaar. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Menko van Zwol, 06-18095763, of een mail sturen naar .
Hartelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

 

 

5 april 2e Paasdag

Voorganger:     ds. G.A. Segger

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

 Orde van dienst

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

Lied: NLB 81: 1, 2 en 9 “Jubelt God ter eer”

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Wij vieren feest Opwekking kids 232”

Schriftlezing (BGT) 1 Korintiërs 15: 1-12a (zie achter)

Lied: “Vol van Uw licht”

Overdenking n.a.v. Johannes 3: 16: “Zo groot was Gods liefde voor de mensen”

meditatief orgelspel

Lied: NLB 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: “Pasen is opnieuw beginnen”

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35

21 mrt.

69

35

28 mrt.

75

68

 

 

Jaargang 13 : 641

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          Annejet Dijkman

 

 Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

6e zondag

‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ Tobit 2:7

Schikking

Paars is de kleur van reflectie en gedenken, de verbinding wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Tekst

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Psalm 118: 1 en 9

Kinderproject Veertigdagentijd

Projectlied Bijbel Basics – Pasen

Gebed

Eerste Schriftlezing: Lukas 19:32-44

Lied 554 – Welkom, welkom, koning Jezus

Tweede Schriftlezing: Lukas 20:9-19

Orgelspel

Overdenking

Lied: 556: 1, 3 en 5 – Alles wat over ons geschreven is

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…

Lied (uitgekozen door geïnterviewde)

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de ker, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de dhr. M. L. Heun, Havenweg 18 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

Ook gaan er bloemen met een hartelijke groet naar de fam. E.A. Zandt, Lage Trijnweg 26, nu meneer thuis is gekomen uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluiten bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Paasattentie                                                                                                                                                                

Net als voorgaande jaren zal er in de week voor Pasen een attentie door de leiding van de kindernevendienst gebracht worden naar 80+ gemeenteleden.

 

 

Vieringen Stille week

In de week voor Pasen staan we in drie korte vieringen stil bij de weg van lijden die Jezus moest gaan.

Op 1 april, Witte donderdag, lezen we over de avond dat Jezus voor het laatst met zijn leerlingen at, het brood brak, de beker wijn rond liet gaan, en zei: Ik ga deze weg voor jullie. Wij vieren dan het avondmaal met elkaar. Thuis kunt u het avondmaal meevieren door zelf ook wat brood en wijn of druivensap (of wat u maar in huis heeft) klaar te zetten.

Op 2 april, Goede vrijdag, lezen we over de kruisiging en het sterven van Jezus.

En op 3 april, Stille Zaterdag, lezen we over de graflegging van Jezus. Op deze dag wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht.

U/jij bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te vieren, en zo samen toe te leven naar Pasen!

Let op: de tijden van de vieringen zijn iets anders dan voorgaande jaren. Ze worden steeds om 19.30 uur uitgezonden vanuit Elim. U kunt de vieringen live volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

28 febr.

57

29

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35

21 mrt.

69

35

 

 

Stille week 2021 - Jaargang 13 : 642

==============================================================================

Om 19.30 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Viering Avondmaal Witte Donderdag

We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.

Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".

Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.

Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren

Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.

We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.

Jezus zelf is onze gastheer.

We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komenen mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

 

Witte Donderdag 1 april

 Voorganger:     ds. J.C. Schimmel en de werkgroep Erediensten

Organist:          dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De glazen zijn omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren…”De hongerige voeden”

De teksten komen uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 1 en 2)

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee

en bij het eten kwam hij langzaam los

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:

toen hij een aantal diepe dingen zei

vielen alle gesprekken op hun plaats

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Tekst voor de viering

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

 

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: 560

Gebed

Lezing: Lukas 22:7-20, voorgelezen door Jannette

Gedachten bij de tekst

Lied 375 – gezongen door Ina

Collecte

Nodiging

De aanwezigen komen, onder orgelspel, naar voren om brood en wijn te halen, en keren terug naar hun zitplaats.

                 Thuis kunt u ook brood en wijn/druivensap klaarzetten.

Viering van het avondmaal

Dankgebed

Lied: 571 – In stille nacht

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Goede vrijdag 2 april

 Voorbereiding:     werkgroep Erediensten

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De kruisiging staat centraal. Een -dood-stille tijd. Tussen de stenen ligt Judaspenning als verwijzing naar het verraad.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 6)

 

Zijn hart was vast te groot, want de regering,

het geld, de macht en andere groeperingen

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

Tekst voor de viering

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

 

 

Orde van dienst

Stilte

Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: Ik zal nooit vergeten

Lezing: Lukas 23:33-49, voorgelezen door Marjolein

Gedachten bij de tekst

Lied: Jaap Kramer – Goede Vrijdag

De Paaskaars wordt gedoofd

Gebed

Lied 575 - Jezus, leven van ons leven

Stilte

 

 

Stille zaterdag 3 april

 Voorbereiding:     werkgroep Erediensten

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De stekels in het kruis worden vervangen door klimopranken.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 7)

 

En toen we later weer iets van hem hoorden

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Tekst voor de viering

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 

 

Orde van dienst

Stilte

Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: 590 – Nu valt de nacht
Lezing: Lukas 23:50-56, voorgelezen door Kornelia

Gedachten bij de tekst

Als alles duister is:

Ondertussen wordt de Paaskaars binnengebracht

                 Betekenis/ symboliek van de nieuwe Paaskaars

De witte lelie staat symbool voor een wit bloeiende paastuin: teken van een nieuw begin. Door Christus’ opstanding uit het graf werd de dood overwonnen en krijgen wij het eeuwige leven. Witte lelies staan in de christelijke traditie tevens symbool voor pure onschuld, zuiverheid en barmhartigheid.

Gebed

Heden gaat de hemel open, wij herkennen Gods gezicht; Pasen doet ons vurig hopen

dat nu al het duister zwicht halleluja, halleluja, hier komt liefde aan het licht!

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan

 

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.

 

 

 

 Jaargang 13 : 640

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 

Voorganger:     da. G.M. v.d. Berg-de Haan

Organist:          dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

5e zondag

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’   Mattheüs 25:35

Tekst

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom – door de dienstdoende ambtsdrager

Aansteken van de Paaskaars en uitnodiging om dat thuis ook te doen

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Ps. 116 : 1, 6 en 8

Gebed

Aandacht voor het Paasproject van de kinderen – poster: luikje openen

filmpje

Kinderlied bij het project

Schriftlezing: Johannes 15 : 9-17

Luisteren naar: Lied 556 : 1, 3 en 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Luisteren naar: Abba, Vader, U alleen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Filmpje: ‘Hoe is het met…?

Luisteren naar: Lied 675 Geest van hierboven

Zegen

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Aten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluiten bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 febr.

74

45

28 febr.

57

29

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35