Jaargang 12 : 637

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     dhr. J.W. Bassie  

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’   Mattheüs 25:35

De glazen van deze week zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereldater. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

 

 

Bloemen   

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naarde fam. J. Dijkstra, Westendorpweg 35.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Orde van dienst

 Orgelspel

Votum en zegengroet

Zingen: Gezang 305 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet…

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 119: 3, 66

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindernevendienst Kinderlied en Paasproject

Schriftlezing:   2 Koningen 18: 1-8

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Gezang 177 ‘Leer mij uw lijden recht betrachten’

In Memoriam     Pieter Dijkhuis    1925  -  2021

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…    Lied 413 - Grote God, wij loven U.

Slotlied: Gezang 178 ‘Jezus om uw lijden groot’

Zegen

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst,
Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied "Achter U aan" gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Middaggebed
Op dit moment lijkt er nog geen einde in zicht voor de Lockdown. Wat ik daarom eens zou willen proberen, is om het middaggebed via YouTube te houden! Een korte, eenvoudige bijeenkomst, met een gebed, een gedeelte uit de Bijbel, en ook de mogelijkheid om via de reacties gebedspunten aan te dragen. Het is live te volgen, alleen voor mensen die een link hebben gekregen (dus anderen kunnen niet meekijken), en na de bijeenkomst verwijder ik het filmpje.

Ik ga dat doen op donderdag 4 maart, om 13.30 uur. Als je mee wilt doen, laat het dan aan mij weten ( ). Dan stuur ik je een link om mee te doen.
Ook als je normaal niet meedoet met het middaggebed ben je van harte welkom!
Ds. Jake Schimmel

 

 

Zaterdag 6 maart wordt de Spiekster speurtocht georganiseerd.

U/jij kunt zich nog opgeven op emailadres :  tot volgende week donderdag 4 maart.

Vrijdag 6 maart wordt de speurtocht dan via de mail naar u /jou toegezonden.

 


 Collecte doosjes                  

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collectedoelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collectedoosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40

14 febr.

43

29

21 febr.

74

45

 

De diaconie

organiseert een

PAASBROOD-ACTIE

t.b.v.

St. Open Hof te Groningen

Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

 

 Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter

(normale winkelprijs samen € 7,50).  Dus € 2,50 extra voor dit goede doel!

 

Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

 

Wilt u dit goede doel steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Jannie: of bij Marleen Kooistra tel.06-18737725

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd.

Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging.

Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

 Jaargang 12 : 636

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

  

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel    

Organist:          Annejet Dijkman

 

Collecte

De collecte is voor het ‘Project’ de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Project diaconie en jeugdwerk 2020/2021 samen met gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd “Missie van de Open Hof”

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling

alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent,

geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt

ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar

kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’   Mattheüs 25:36

Glazen potjes gevuld met blauwe druifjes als symbool voor heelheid en lavendel als geurig symbool voor goede zorg.

Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Votum en groet

Kinderproject Veertigdagentijd: filmpje en lied

Gebed

Lied: 1003 – Stil is de straat

Overdenking, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel:

Klaagliederen 1: 1-6; 11-12; 16

Klaagliederen 2: 19-22

Klaagliederen 3: 17-18; 21-26

Klaagliederen 5: 19-21

Mattheüs 11: 28-30

Orgelspel

Lied: Op bergen en in dalen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…

Lied 968: 1, 2 en 4 - De ware kerk des Heren

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst,
Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied "Achter U aan" gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!


Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

 Verkiezing ambtsdragers

Het is weer tijd voor de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar treden er geen ambtsdragers af. Harry Berends heeft aangegeven nog te blijven als diaken met een bijzondere opdracht, Jannie Smid blijft nog een jaar aan als ouderling.

De wijkbezoeksters (Willie Veldman, Jannette Dijkhuizen en Gerda Wiersema) hebben aan gegeven ook door te willen gaan, en Durk Kuiper blijft zijn taak als ondersteunend kerkrentmeester uitvoeren. 

Ondanks dat er niemand aftreedt, heeft de kerkenraad nog wel behoefte aan extra ondersteuning en is er nog ruimte voor meer kerkenraadsleden.

Functies waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

  • Ouderling
  • Diaken
  • Kerkrentmeester
  • Wijkbezoeker

Het is ook mogelijk om een bijzondere taak op te nemen, bijvoorbeeld als ouderling met de taak om het jaarprogramma te bewaken en taken te coördineren, of als diaken met een bijzondere diaconale opdracht.


Voel jij je / voelt u zich geroepen om mee te werken aan het draaiend houden van onze gemeente door een taak in de kerkenraad op je/u te nemen? Alle belijdende leden mogen zichzelf opgeven bij de scriba of een kerkenraadslid. De kerkenraad zal alle aanmeldingen in behandeling nemen. Opgave graag voor 15 maart.

 Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 2 (geldig van 7 mrt. t/m 25 apr. 2021) kan tot uiterlijk 22 febr.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Collecte doosjes                  

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collectedoelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collectedoosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40

14 febr.

43

29

Jaargang 12 : 634

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel      

Organist:          Annejet Dijkman

 

Collecte

De collecte is KIA- Werelddiaconaat-doel "Bangladesh" de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

De dienst van 14 febr. begint om 11.00uur

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 1005 – Zoekend naar Licht

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Ik was hongerig

Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-46

Orgelspel

Verkondiging

Lied: Weinig is veel

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Kort verhaaltje: Ik liep eens een winkel binnen

Slotlied: Gebed om de ander

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar dhr. J. v.d. Ploeg (Hans), Westersingel 15 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM. 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21

Jaargang 12 : 635

==============================================================================

Aanvang 11.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 

Voorganger:     ds. G. Knol      

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

Collecte

De collecte is KIA- Noodhulp- de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Orde van dienst  

7e zondag van Epifanie; Valentijnsdag

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 63

Gebed

Thema: Gods aanwezigheid geneest

Lied: Trinity Wereldwijs – vlammetje

Lezing: Marcus 1, 40 – 45

Lied: Gij zijt het licht

Verkondiging

Moment van stilte / orgelspel

Lied om naar te luisteren: Lied 533

 

In memoriam

*9 jan. 1941 - †2 febr. 2021   Albertus Marius Reijerse

 

Gebeden

Inzameling

Slotlied: Heer, onze God, wees ons genadig (psalm 67)

Zegen

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.Verkiezing ambtsdragers

Het is weer tijd voor de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar treden er geen ambtsdragers af. Harry Berends heeft aangegeven nog te blijven als diaken met een bijzondere opdracht, Jannie Smid blijft nog een jaar aan als ouderling. Ook de wijkbezoeksters ( Willie Veldman, Janette Dijkhuizen en Gerda Wiersema) hebben aan gegeven ook door te willen gaan, en Durk Kuiper blijft zijn taak als ondersteunend kerkrentmeester uitvoeren. 

Ondanks dat er niemand aftreedt, heeft de kerkenraad nog wel behoefte aan extra ondersteuning en is er nog ruimte voor meer kerkenraadsleden. Functies waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

  • Ouderling
  • Diaken
  • Kerkrentmeester
  • Wijkbezoeker

Het is ook mogelijk om een bijzondere taak op te nemen, bijvoorbeeld als ouderling met de taak om het jaarprogramma te bewaken en taken te coördineren, of als diaken met een bijzondere diaconale opdracht.

 

Voel jij je / voelt u zich geroepen om mee te werken aan het draaiend houden van onze gemeente door een taak in de kerkenraad op je/u te nemen? Alle belijdende leden mogen zichzelf opgeven bij de scriba of een kerkenraadslid. De kerkenraad zal alle aanmeldingen in behandeling nemen.

 

 

Middaggebed

Het middaggebed op donderdag 18 februari gaat niet door i.v.m. de nog geldende coronaregels.

 

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 2 (geldig van 7 mrt. t/m 25 apr. 2021) kan tot uiterlijk 22 febr.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of


 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40

Jaargang 12 : 633

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 Voorganger:     ds. G.A. Segger        

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Collecte

De collecte is KIA- Jongeren Pastoraat-, de tweede collecte voor de diaconie

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Orde van dienst  

Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars

aan te steken.

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 97: 1 en 6 “Groot koning is de Heer”

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: “Diep diep diep als de zee 🎵 Opwekking kids 68

-Schriftlezing (BGT) Johannes 3: 14-21 (zie achter)

-Lied: NLB 280: 1,2, 4, 5 en 7 “De vreugde voert ons naar dit huis”

-Overdenking n.a.v. Johannes 3: 16: “Zo groot was Gods liefde voor de mensen”

-meditatief orgelspel

-Lied: NLB 974 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven” (Versie Petrus/Linda

Wagenmakers)

- In Memoriam,        Mw. Ida Baar   15 april 1958   -   24 januari 2021

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader 

-Collecte

-Slotlied: -Lied: NLB 754 “Liefde Gods die elk beminnen”

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd.

 

Johannes 3: 14-21 (BGT)

14Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. 15En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven. 16Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

17God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. 18Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God.

19Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam naar de wereld als het ware licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden.

20Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden. 21Maar iemand die goed leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt duidelijk dat hij dicht bij God leeft.

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. B. Baar, Kwelderweg 6.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42