Jaargang 12 : 628  

                                            

Goedenavond /morgen, welkom in deze dienst

Aanvang 21.00  / 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Aanpassing aan protocol kerkdiensten

Op maandag 14 december zijn wij een nieuwe lockdown ingegaan. Als kerkenraad hebben wij besloten om geen grote aanpassingen te doen aan hoe wij de kerkdiensten nu vieren. Er komt nu elke zondag al maar een heel klein groepje naar de kerk (2-10 mensen). Dat blijft mogelijk, praktisch verandert er niets. Wel willen we gedurende de lockdown een maximum instellen van 15 mensen die in de kerk/Elim aanwezig zijn


Kerstnachtdienst en eerste Kerstdag alleen online

In verband met de lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Kerstavond en eerste Kerstdag (24 en 25 december) alleen online te vieren, zonder deelnemers in de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze diensten via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren!

 

 

Er is helaas GEEN Kinderkerk voorlopig! 

 

24 december     21.00 uur

Voorganger:                           ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. J. Cijsouw en enkele leden CBS

25 december     10.00 uur

Voorganger:                          ds. J.C. Schimmel

27 december     10.00 uur                           De Geref. gem. ’t Zandt-Godlinze is met ons verbonden

Voorganger:                         ds. G.A. Segger

Organist:                              dhr. J. Cijsouw

 

 

Liturgische bloemschikking

In de Bijbel vinden we het bijzondere verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,

Van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

 

 

Orde van dienst   24 december

Orgelspel

Welkom

Lied: Er is een roos ontloken

Gebed

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5; 14-18

Lied: God heeft het eerste woord

Overdenking

Lied: Go, tell it on the mountain

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Zegen

Lied: Stille nacht, heilige nacht

Na de dienst:

 

Orde van dienst eerste Kerstdag 25 december

Voor de dienst (vanaf 9.47 uur): Kerstmuziek

Welkom

Aansteken van de vijfde adventskaars

Gedichtje, voorgelezen door Rianka

Lied: Komt allen tezamen

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2:1-21, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Komt verwondert u hier mensen

Overdenking

Lied: The Candle Song

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Lied: Gij zijt het licht

Zegen

Lied: Ere zij God

Na de dienst:

-Lied: O licht uit licht uit God geboren

 

 

Orde van dienst zondag 27 december

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars    

aan te steken.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: NLB 100 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Ga in vrede - Geloven is Gaaf”

Schriftlezing (BGT) Lucas 2: 25-38

Lied: NLB 478 “Komt verwondert u hier mensen”

Overdenking n.a.v. Lukas 2: 29a: “Gaan in vrede”

meditatief orgelspel

Lied: “Ik kniel aan uwe kribbe neer”

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: NLB 496 “Een ster ging op uit Israël”

Zegen

Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte

De collecte is  24 dec. voor KIA kinderen in de knel

                      25 dec. voor KIA Kinderen in de knel en de tweede voor de kerk

                      27 dec voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Klein berichtje van de jeugdraad.

Helaas hebben we dit jaar door Corona geen club kunnen draaien.

Maar om toch te laten zien dat we de kinderen niet zijn vergeten hebben wij de kinderen en de leiding een kleine attentie aangeboden zoals te zien is op de foto.

Uiteraard hopen wij dat wij in 2021 wel leuke avonden kunnen organiseren voor de jeugd.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Denk om elkaar en blijf gezond.

De jeugdraad.

                

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 1 (geldig van 10 jan. t/m 28 febr.2021) kan tot uiterlijk 28 dec.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

13 dec.

69

60

20 dec.

54

36