Zondag 20 dec. 2015.

Jaargang 7 : 366 Week 52

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                               9.30 uur                  kerk in 't Loug

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
reserve: mw. M. Hoving-Baar
Lied met de kinderen: NLB 464 : 7 en 8 op de melodie van 'Daar juicht een toon, daar

 

 

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

-Welkom en mededelingen

-Een kind steekt de Paaskaars aan

-Aanvangslied: NLB 138: 1 en 4

-Stil gebed, groet en bemoediging

-Zingen: ELB 279 (Wij blijven geloven)

-Gebed

-Adventsproject kindernevendienst: ‘Liefdevol aangeraakt’

-Kinderlied: NLB 464: 7-8

-De kinderen gaan naar de Kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Micha 5:1-4a (t/m “en hij brengt vrede”).

-Zingen: Gezang 125 (LvdK): 1, 3 en 5 (O kom, o kom, Immanuël)

-Tweede Schriftlezing: Lukas 1:39-45

-Zingen: NLB 157a: 1, 2, 3, 4

-Verkondiging

-Zingen: NLB 440: 1, 2 en 4

-In memoriam van dhr. J. de Haan, gevolgd door het zingen van NLB 84:1

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 444: 1, 2, 4 en 5

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Bericht van de kindernevendienst,

Vanwege activiteiten in Elim, is de kindernevendienst en kinderoppas de maand december in Pro Rege. We hebben besloten dat we de decembermaand tot het eind van  de kerkdienst in Pro Rege blijven en daar de afsluiting doen. Mede ook  voor de veiligheid van de kinderen.

Kunt U na kerktijd de kinderen zo snel mogelijk weer ophalen?

De leiding van de kindernevendienst.

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij dhr. G.Smit, Westersingel 13 die thuis herstellende is van een operatie.

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. B. Kok-Wiersema,  mw. E. Dijkhuizenlaan 7 die na een korte opname thuis kwam uit het ziekenhuis.

Erediensten       24 dec.   21.30 uur  ds. J.C. Schimmel                            kerk in 't Loug

                        25 dec.   9.30 uur    ds. J.C. Schimmel      m.m.v. CBS    kerk HZ

                        27 dec.  11.00 uur   ds. C.G. Spijker, Garrelsweer             kerk in 't Loug   

                        31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                             kerk in 't Loug

                        1 jan.     10.00 uur   gemeenteleden                                  kerk in Pro Rege

                        3 jan.       9.30 uur    ds. K. Pieterman, Niekerk                 kerk in 't Loug

                                                           koffiedrinken na de dienst in Pro Rege

                                    

 

Bericht van de Diaconie / ZWO

De kerst attentie kunt u nog ophalen na de dienst vanuit Pro Rege.                        

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Liturgische bloemschikking                     


De hemel raakt de aarde.  Micha 5:1-4a(6)

De hemel raakt de aarde

Johannes is zijn naam

wegbereider

om onze voeten

te kunnen zetten

op de weg van de vrede

daar raakt de hemel de aarde

God

kom met Uw Geest

doe Uw stralende licht

over ons opgaan

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.