Zondag 3 april. 2016.
Jaargang 8 : 380 Week 13

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst           9.30 uur

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: Dhr. M. Ritzema
Orgel: Dhr. A. Pestman
Ouderling van dienst: Mw. P.A. Datema-Smit
Diaken: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Kornelia Keizer

Tienernevendienst: Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Kornelia Keizer en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. T. West-Kolk
reserve: Mw. C. Knook-Nieuwkerk
Lied met de kinderen: AWN deel 3-24: 1, 2 en 3 n.a.v. Lucas 24: 13-35

Orde van dienst

Inleidend orgelspel
-Welkom en mededelingen
-Aanvangslied: NLB 81: 1, 2 en 3 “Jubel God ter eer”
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied: NLB 81: 5 “Onder lasten zwaar”
–Drempelgebed en gebed om ontferming
-Glorialied: NLB 619 “Lof zij God in de hoogste troon” in beurtzang 1: a 2: m: 3: v: 4: m 5: v 6: a
-Gebed om de Heilige Geest
-Kinderlied: uit Alles wordt nieuw deel 3 nr. 24 1,2,3
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
-Eerste Schriftlezing: Lukas 24: 13-27 (gelezen door de lector)
-Lied: NLB 611: 1 en 2 “Wij zullen leven, God zij dank”
-tweede Schriftlezing: Lukas 24: 28-35
-Lied: NLB 611: 3 en 4 “Verheugd herkennen wij uw naam”
-Verkondiging
-Lied: NLB 975 “Jezus roept hier mensen samen”
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 642: 1, 2 en 3 “Ik zeg het allen dat Hij leeft”
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de fam. W. Riepma-Mulder, Ubbenasingel 36 i.v.m. 25 jarig huwelijks jubileum van 28 maart jl.

Meeleven
Vorige week schreef ik op KERKnieuws dat het meeviel na de val van dhr. F.H. Wiersema, Parklaan 4.
Dit bleek te gaan om verkeerde informatie......na de val is dhr. opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd aan een fractuur in de heup. Thuis mag hij nu verder revalideren en herstellen.
We wensen hem en zijn vrouw heel veel sterkte en vooral beterschap.

Erediensten 10 april 10.00 uur Jeugddienst ds. J.C. Schimmel m.m.v. CBS
koffie drinken na de dienst

Ds. Schimmel heeft vakantie van 2 t/m 9 april.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 3 (die loopt van 17 april. t/m 29 mei.2016) kan tot
4 april. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

Dinsdag 29 maart was de flessenactie.
Een geweldige opkomst van club en maff leden.Bijna iedereen was aanwezig!! Auto's waren vol met kinderen en later flessen en frituurvet. Bij terugkomst werd de groep getrakteerd op drinken en een broodje hamburger die waren gebakken door de diaconie/zwo.
Het totaal bedrag wordt ook weer gestort op de rekening van World Vision.
Iedereen weer heel hartelijk bedankt!!!!

Geldwijze
actie World Vision

totaal tot nu € 2.369,45

flessenactie € 441,40
giften tijdens de flessenactie €98,65
verjaardagsgift €75,00
collectegeld €257,40
schoonmaakactie €100,00
sponsorgeld Zip Your Lip €1397,00

Dit project wordt ondersteund door het jeugdwerk en de diaconie/zwo van de gemeente Spijk/Losdorp