Jaargang 12 : 627  

                                            

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                  

Er is kinderkerk in het Fiepko Coolman gebouw vanaf 10.00 uur.

 

 

Liturgische bloemschikking

In de bijbel wordt over Johannes de Doper gesproken als een wegbereider naar een betere toekomst.

Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven.

De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.

Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.

Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen;

Het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars en de derde adventskaars

Filmpje

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Lied 126 a – Als God ons thuisbrengt

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Het offer van Zacharias

Schriftlezing: Lukas 1:5-24

Lied: Liedboek voor de kerken gezang 487: 1 en 3 – De Heer heeft mij gezien

Schriftlezing: Lukas 1:57-66

De Bijbel dichtbij - uitleg

Lied: Lied van Zacharias

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: O kom, o kom, Immanuël

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar 

dhr. K. Stulp, Hoofdweg Z 22 die thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ook gaan er bloemen naar de fam. G. Smid-Boeijnk, Westendorpweg 2 en naar de fam. J.J. Stuve-Vos, Hoofdweg Z. 8 die beiden

12 december 40 jaar zijn/waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Denkt u aan de mensen in o.a. Vliethoven nu ook daar het coronavirus is geconstateerd. Een kaartje is daar meer dan welkom.

Het adres van mw. M. v.d. Linde-Poort ; Lentes kliniek Postbus 286, 9670AG Winschoten.

Het adres van mw. R de Groot-Rowaan ; De Polder, huiskamer 1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

 

Van de diaconie:

Bij kerst hoort de kerstattentie die we ieder jaar langsbrengen bij onze ouderen van 80+, de zieken en diegene waar momenteel aandacht op z`n plaats is.

Dit jaar moeten we, door alle omstandigheden, dat op een iets andere manier doen.

De attentie worden afgegeven bij de deur om eventuele besmettingsrisico`s te voorkomen.

Even binnen komen voor een praatje zit er dit jaar niet in en dat vinden wij net zo jammer als u. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie, het kan even niet anders dit jaar.

 

Digitale collectebus Vluchtelingenkinderen
Vorige week zondag hebben we in de dienst aandacht besteed het kerstproject van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We hebben nu ook namens onze gemeente een digitale collectebus aangemaakt, zodat we samen geld voor dit belangrijke doel kunnen inzamelen. J uist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. 

Geeft u ook via: kerkinactie.digicollect.nl/pkn-spijk-losdorp 

 

 

Beste mensen,

Hartelijk bedankt voor uw warme belangstelling in het afgelopen jaar.

In vreugde en verdriet heeft u ons laten merken dat u ons nog niet vergeten bent.

Wij ontvingen van u bezoekjes, bloemen en vele kaarten. Het is te veel om iedereen persoonlijk te bedanken. Ook in Corona-tijd, wanneer er weinig bezoek mogelijk is, ontvingen wij van u bemoedigende kaarten. Vanuit De Tjamme in Beerta wensen wij u gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

                                                                         Dijkhuis en G. Dijkhuis-Kremer

Binnen gekomen bericht

Vanochtend( 4 dec.) is Wilma, de schoondochter van de heer en mevrouw Dijkhuis, overleden.

Wilma was de vrouw van Harry Dijkhuis, die in juni overleden is. Onze ouders voelen zich nog steeds verbonden met Spijk en de kerk van Spijk.

We zouden het erg op prijs stellen wanneer de PKN gemeente van Spijk een blijk van medeleven toont. En wilt u onze ouders gedenken in uw gebeden?

                                                                Vriendelijke groeten,   Pia Geuken-Dijkhuis

 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.

De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren.

Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

 

Advent en Kerst bij de Kinderkerk: "Op weg naar het licht!"

Afgelopen zondag 29 november zijn we tijdens Kinderkerk gestart met Bijbelverhalen vanuit het kerstevangelie van Lucas. Zondag 13 december gaan we hiermee verder.  Iedere zondag wordt er een adventskaars aangestoken in de kerkdienst. Hierbij wordt een gedichtje voorgelezen door één van de kinderen. Ook maken we een kerstattentie voor de ouderen (80+). Wat het is blijft nog even een verrassing.

Op 20 december hebben we een speciale kersteditie van Kinderkerk! We luisteren dan samen naar een Kerstverhaal, gaan gezellig knutselen en spelen en misschien is er ook wel iets lekkers bij! Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom! Zo gaan we samen... op weg naar het licht! We wensen iedereen veel lichtpuntjes toe in deze donkere dagen!

Groeten van de kinderen en de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30