Goedemorgen, welkom in deze dienst

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Aanpassing aan protocol kerkdiensten

Op maandag 14 december zijn wij een nieuwe lockdown ingegaan. Als kerkenraad hebben wij besloten om geen grote aanpassingen te doen aan hoe wij de kerkdiensten nu vieren. Er komt nu elke zondag al maar een heel klein groepje naar de kerk (2-10 mensen). Dat blijft mogelijk, praktisch verandert er niets. Wel willen we gedurende de lockdown een maximum instellen van 15 mensen die in de kerk/Elim aanwezig zijn


Kerstnachtdienst en eerste Kerstdag alleen online

In verband met de lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Kerstavond en eerste Kerstdag (24 en 25 december) alleen online te vieren, zonder deelnemers in de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze diensten via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren!

Helaas GEEN Kinderkerk voorlopig! 

Door de nieuwe coronamaatregelen kan de Kinderkerk voorlopig niet doorgaan. Dit betekent ook dat we zondag 20 december geen Kerst samen met de kinderen kunnen vieren. We vinden dit heel erg jammer!  We wensen jullie allemaal, ondanks alles, hele fijne feestdagen! Maak er samen wat moois van! En geef het licht door!!!   

Van de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

20 december     10.00 uur

Voorganger:                        ds. W.T. Spoelstra

Organist:                             dhr. J.W.F. Veldman

 

 

Liturgische bloemschikking

In de Bijbel vinden we het bijzondere verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.

De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren en geuren van hooi.

Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;

Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Aansteken Paaskaars en 4e adventskaars   kinder gedicht

Zingen: lied 461: 1 , 2

Onze Hulp   Drempelgebed   Groet

Kyrië : Gezangen voor Liturgie 633, melodie lied 433( liedboek)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Lezen: Psalm 72 ( Naardense bijbel)

Zingen: lied 459 : 1 , 2 , 3

Uitleg/verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Onze Vader:

Zingen: Wij geloven in het leven. Melodie lied 103c

Wegzending en zegen.

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de 

fam. G. Knook, Jonker 36 die woensdag 16 dec. 60 jaar waren getrouwd en naar de fam. H.L. Lenting, Schafferweg 25 die vrijdag 18 dec. 50 jaar waren getrouwd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Denkt u aan de mensen in o.a. Vliethoven nu ook daar het coronavirus is geconstateerd. Een kaartje is daar maar ook in andere woonvormen nu meer dan welkom.

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 1 (geldig van 10 jan. t/m 28 febr.2021) kan tot uiterlijk 28 dec.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

 

Van de diaconie:

Bij kerst hoort de kerstattentie die we ieder jaar langsbrengen bij onze ouderen van 80+, de zieken en diegene waar momenteel aandacht op z`n plaats is.

Dit jaar moeten we, door alle omstandigheden, dat op een iets andere manier doen. De attentie worden afgegeven bij de deur om eventuele besmettingsrisico`s te voorkomen.

Even binnen komen voor een praatje zit er dit jaar niet in en dat vinden wij net zo jammer als u. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie, het kan even niet anders dit jaar.

 

 

 

Digitale collectebus Vluchtelingenkinderen

Vorige week zondag hebben we in de dienst aandacht besteed het kerstproject van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We hebben nu ook namens onze gemeente een digitale collectebus aangemaakt, zodat we samen geld voor dit belangrijke doel kunnen inzamelen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. 

Geeft u ook via: kerkinactie.digicollect.nl/pkn-spijk-losdorp 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.  De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren. Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

13 dec.

69

60

 

Een gedicht ter bemoediging van Alfred Bronswijk waarin duidelijk wordt dat we ook in het klein iets voor elkaar kunnen betekenen.      (gekregen van een Passage lid)

 

Waar twee of drie in uw naam geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,

elkaar de hand toesteken, elkaars zwakte dragen, elkaar levenskracht geven,

daar bent U in hun midden als bron van leven.

 

Met maar twee of drie durft U het aan een nieuw begin te maken,

een andere weg te wijzen, de toekomst te openen voor het gedeelde brood,

voor het levende water, voor de klare wijn.

Zo verandert U eenlingen in een volk dat samengaat.

 

Geef dat ik met die twee of drie mij op weg durf te begeven,

mij van harte wil inzetten, mij persoonlijk geroepen weet

uit honger naar recht en rede, uit dorst naar echte vrede

om waarheid te doen en te spreken.

Wil zo tastbaar aanwezig zijn als bron van mijn leven.