College van kerkrentmeesters

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De kerkrentmeester wordt vrijgesteld van het huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingwerk, het jeugdwerk en het pastoraat. Maar de kerkenraad kan de ouderling-kerkrentmeester wel met deze taken belasten. Het College van Kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters legt aan de kerkenraad de begroting en rekening van financieel beheer voor. De kerkenraad geeft haar oordeel, waarna de begroting en rekening wordt vastgesteld. Er wordt een samenvatting van de begroting toegezonden aan elk lid en deze wordt besproken op de gemeenteavond. Daarnaast wordt een exemplaar toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken.

In het College van Kerkrentmeesters zijn de taken onderling verdeeld. Er is een voorzitter, een secretaris, voor beiden is er tevens een plaatsvervanger, en een penningmeester. Om haar werk goed te kunnen doen, heeft één der kerkrentmeesters regelmatig contact met het kerkelijk bureau.

Het zal duidelijk zijn dat de ouderling-kerkrentmeester enig inzicht moet hebben in beheerszaken, hetzij op materieel dan wel op financieel gebied. 

Taken van de Ouderling-kerkrentmeester

Bij de Kerkdienst
De ouderling-kerkrentmeester draagt medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten.

Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per twee maand. Op de agenda staan beheers- en bestuurszaken. De Kerkrentmeesters ontvangen een uitnodiging voor de kerkenraadsvergadering. De voorzitter is lid van het Moderamen. In voorkomende gevallen woont slechts een kleine afvaardiging van het college vergaderingen bij met instituten of instanties die betrekkingen onderhouden met de Kerkrentmeesters.

Archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het [laten] bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de Kerkrentmeesters vereist.

Beheertaken
Hieronder valt het beheer van alle kerkelijke gebouwen en bezittingen. Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel aan de kerk zijn verbonden, zoals: predikant, kerkelijk werker, beheerders, kosters en organisten.

Het Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau wordt beheerd door dhr. J.W.F. Veldman. Zij vervullen de functie van administrateur van de kerk en verzorgen o.a. de financiële administratie, salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters. De jaarlijkse actie Kerkbalans, de Paascollecte, de Eindejaarscollecte, de inning van de bijdragen voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor ons kerkblad Kerknijs zal verzorgd worden door mevr. J. Bruinius-Vogel. 
Het IBAN-nummer is NL35 RABO 03737 29 367 ten name van CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp.

Ledenadministratie

Wijzigingen van het ledenbestand kunt u aan dhr. E.D. Blokzijl doorgeven.

Organisten

Onze gemeente heeft meerdere organisten. De contactperoon voor de organisten is dhr. J.W.F. Veldman.

Andere zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters

Het Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden ontvangen van de kerk een felicitatiekaart voor hun verjaardag. Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor het ophalen van de giften. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden.
Het IBAN-nummer is NL13 RABO 03737 29 375 ten name van Verjaardagsfonds Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp.