Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer  kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende  is 30 okt.

 

 

9.30 uur    Andreaskerk

 

Aansteken van de Paaskaars
In de coronatijd zijn wij begonnen met het aansteken van de Paaskaars als moment tijdens de dienst. Het was mooi om dat op dat moment te doen, zodat mensen die thuis de dienst mee vierden gelegenheid hadden om zelf ook een kaars aan te steken.
Nu de diensten grotendeels weer in de kerk worden gevierd heeft de kerkenraad besloten om weer terug te gaan naar dat de Paaskaars al brandt voor de dienst, en wordt aangestoken door de koster. Symbolisch vinden wij het mooi dat het licht van God brandt als mensen de kerk binnen komen.
De kerkenraad

 

Voorganger: Ds. G.J.v.d.Top

Organist   mevr. G.Wiersema-Bouma

 

         

Orde van dienst

Orgelspel   

Intochtslied:   Lied 413  Grote God wij loven U

Stil gebed

Votum 7 Groet

Zingen:   Psalm 33  vers 8,  Wij wachten stil op Gods ontferming

Geloofsbelijdenis

Zingen:   Lied 675  Geest van hierboven, leer ons geloven

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lied 288

Schriftlezing 1 Petrus 2 vers 1-5 en Psalm 34 vers 1-16  (door de lector)

Tekstlezing 1 Petrus 2 vers 2-3 en Psalm 34 vers 9

Thema   “Proef & Geniet…!”

Zingen:  Psalm 139  Heer, die mij ziet zoals ik ben

Overdenking

Zingen:  Psalm 84 Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer

Gebed en voorbede    Onze Vader  (Herziene Statenvertaling)

Collecte

Slotzang: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Zingen:  gezongen Amen

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de KIA -zending-  en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:           NL35 RABO 0373  7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 Bloemen

Deze zondag gaan de  bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7.  Ook worden er bloemen gebracht bij mevr. B. Bansema-Ronda, Nesweg 4a die deze week kort in het ziekenhuis verbleef.

Meeleven

Mevr. M. Knoop, (Vlasakker 3) is van Musselkanaal overgegaan naar verzorgingshuis Innersdijk, Ripperdaborg, Verlaat 10, kamer 009, 9791 DR in Ten Boer. Post en bezoek stelt ze erg op prijs.

 

 

Komende diensten

23 okt.         ds. J.C. Schimmel                              Heilig Avondmaal

30 okt.          Ds. K.G. Pieterman                            Grunniger Dainst

 

 

Kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 30 okt. tot 11 dec.) uiterlijk 17 okt.om 12.00 uur  inleveren

bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of via

 

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst