Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

 

Er is wel kinderkerk deze zondag.

 

Deze zondag sluiten wij voor de kerkdienst aan bij de Irenekerk in Bierum. U bent van harte welkom om daar naar de kerk te komen, of thuis de dienst te kijken/luisteren.

 

9.30 uur    Irenekerk Bierum     www.kerkomroep.nl  

 

Voorganger: Ds. J.v.d. Berg                

 Organist: Ties Oldenhuis

 

Orde van dienst

Orgelspel.

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

Lied:    Ps. 33 vs. 7 en 8

Stil gebed

Groet, Bemoediging:

Gezongen Kyrië en Gloria:    Lied 299j

Woorden van Leven:             1 Johannes 4 : 7-16

Zingen:           ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ vs. 1 en 3
Gebed om het licht van Gods Geest

Thema kort ingeleid voor de kinderen

Kinderlied:                  ‘Jozef had een jas’
Schriftlezing:              Genesis 45 : 1-15

Lied:    903 vs. 2 en 3

Uitleg/Verkondiging
            Heidelbergse Catechismus, Zondag 10, vraag 27

Vraag: Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God?

Antwoord: De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God,

waardoor Hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand

voortdurend in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras,

regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank,

gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen

ons niet bij toeval maar uit zijn vaderlijke hand toekomen.

 

Orgelspel

Lied:  909

Gebeden afgesloten met Onze Vader 

Collecten bij de uitgang

Slotlied:                      Lied 905 vs. 1 en 4

Zegen met gezongen amen

 

Inzameling Bierum

1e collecte: KIA Colombia IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Vrouwen Colombia

2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

Toelichting Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar de fam. J. Dijkstra, Westendorpweg 35 gebracht.

  

 

Komende dienste

02 okt.       ds. J.C. Schimmel     Israël zondag             koffiedrinken na de dienst

09 okt.         Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

 

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

 

 

Uitnodiging Bijbelse Bruiloft

Vrijdag 30 sept. in het gebouw Irene, Hereweg 27 in Bierum, aanvang 19.00 uur

Het is een avond inclusief maaltijd die ongeveer 2 uur zal duren.

Feestgedruis door de straten, er klinkt geschreeuw: DE BRUIDEGOM KOMT!
Je wordt wakker, het gaat nu echt gebeuren!
De getuigen joelen en schreeuwen terwijl de sjofar door het dorp schalt... Wat een feest! Daar wil je bij zijn! Ervaar deze heuse Galilese Bruiloft!
Zie, ruik, proef en ervaar hoe zo'n bruiloft het dorp op zijn kop zette, toen Jezus nog op aarde woonde.
Deze bruiloft geeft je een dieper besef van de prachtige symboliek met Zijn wederkomst, waarover Jezus spreekt met Zijn discipelen.
Vul je olielamp met olie, wees gereed, want jij kunt gast zijn op deze bruiloft! Maar wees voorbereid, anders slaap je misschien wel door het feestgedruis heen...

Uw opgave graag naar

Er is een collecte voor de onkosten.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

28 aug

34

26

4 sept

31

32

11 sept

30

20

18 sept

35

54