Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 26 juni

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   Dhr. J. Cijsouw

afscheid en bevestiging ambtsdragers   voorbereiding HA     Koffie drinken na de dienst.

 

Wij nemen afscheid van:

-Piet Wiersema (wijkouderling en voorzitter van de kerkenraad)

-Jannie Smid (wijkouderling)

-Jan Pijper (ouderling kerkrentmeester)

-Grietje Blokzijl (diaken)

-Jannie Pijper (diaken)

-Harry Berends (diaken met bijzondere opdracht -penningmeester-)

 

Piet Wiersema en Jannie Smid hebben aangegeven wijkbezoeker te willen blijven voor de wijken waar zij nu ouderling zijn.

 

Ook zijn wij erg blij en dankbaar met een aantal nieuwe kerkenraadsleden die op in hun ambt zullen worden bevestigd:

-Ina Ernsten als wijkouderling

-Jan Knook als ouderling-kerkrentmeester

-Jaap Rijzinga als diaken

-Anja en Koos Klok als diakenOrde van dienst,

-Welkom en mededelingen

-Aansteken van de Paaskaars

-Intochtslied: (gemeente gaat staan)

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Psalm 103 in gewone taal: 1, 5 en 6 (melodie: psalm 103)

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Elly en Rikkert – Samuël        -De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Afscheid van aftredende ambtsdragers

-Lied: Opwekking 334 - Heer Uw licht en Uw liefde  schijnen. 

-Bevestiging ambtsdragers

-Handoplegging en zegen

-Gebed

 

Vraag aan de gemeente

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Beloven jullie deze mensen in hun ambt en taak te aanvaarden,

hen te omringen met jullie medeleven,

hen te dragen in jullie gebeden,

en met hen mee te denken en mee te werken bij de taken die zij vervullen?

Gemeente: Ja, van harte

 

-Lied: 833 – Neem mij aan zoals ik ben – 3x

-Schriftlezing – door de lector: 1 Samuël 3:1-10

-Orgelspel

-Schriftlezing – door de lector: 1 Thessalonicenzen 5:12-24

-Overdenking

-Lied: 790 – Hoog als de hemel de liefde

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader – NBV ‘21

-Gedicht: Desiderata – Max Ehrman:

-Aandacht voor de collecte - de kinderen komen terug in de kerk.

-Slotlied: 838: 1 en 2 (gemeente gaat staan) -

-Zegen

 

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:    NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mw. W.T. Spoelstra-Postmus, De Kluft 22, die 10 juni een pacemaker heeft gekregen. Ze mag nu verder thuis herstellen.

 

 

Komende diensten;

26 juni             ds. W.H. Eringa         viering Heilig Avondmaal

03 juli             ds. J.C. Schimmel     overstap/gezinsdienst


 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 4 (van 3 juli t/m 4 sept. 2022) kan tot 20 juni uiterlijk 12 uur bijAafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

12 juni

34

21

 


 

 Onze Vader – NBV ‘21

Sinds kort lezen wij in de kerkdienst uit de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling: de NBV ’21. Ook het Onze Vader is in deze versie herzien. Tijdens de bezinning in de kerkenraad hebben wij de drie versies naast elkaar gelegd: de ‘traditionele’ versie uit de NBG ’51, de nieuwere versie uit de NBV ’04, en de laatste versie uit de NBV ’21.

De versie van de NBV ’21 vindt de kerkenraad mooier dan de versie uit 2004. Het komt voor een groot deel met elkaar overeen, maar er zijn kleine verschillen. Zo stond in de versie uit 2004: ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’, en: ‘red ons uit de greep van het kwaad’. De versie uit 2021 komt dichter bij de traditionele versie: ‘zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’, en: ‘red ons van het kwaad’.

De taal van de nieuwe versie is moderner en begrijpelijker, terwijl de inhoud hetzelfde blijft als in de traditionele versie. Bijvoorbeeld: “Koninkrijk, kracht en heerlijkheid” is in de grondtekst hetzelfde als “Koningschap, macht en majesteit”. Het zijn woorden waarmee je God eer brengt. Koningschap: daarmee erken je dat God Heer is. Kracht/macht: daarmee erken je dat God aanwezig is in deze wereld. En “Majesteit/heerlijkheid” staat voor de grootheid van God.

De kerkenraad heeft besloten om, vanaf deze zondag, de nieuwste versie standaard te bidden in de kerk. Het is altijd een omschakeling om te gaan van een versie die je uit je hoofd kent naar een nieuwe versie. Toch viel het ons op dat gastpredikanten al regelmatig de versie uit 2004 lieten bidden, daarom zal het niet helemaal onbekend zijn. Ook wordt het Onze Vader altijd standaard afgebeeld op de schermen. Zo krijgt u rustig de kans om zich de nieuwe versie eigen te maken.