Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 26 juni

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             gemeenteleden (Jannie, Aafke en Gerda)

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst,

Welkom en afkondigingen,

Aansteken van de paaskaars

Intochtslied  NLB 212 : 1,3 en 5

Gebed

Medley  van Psalm 65 en psalm 72  via scherm

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderlied NLB 288   via scherm    

De kinderen kunnen naar de kindernevendienst

Schriftlezing Matheus 14 : 13-23   en Psalm 131  uit de Groot Nieuws Bijbel

NLB 995 : 1 en 2 via scherm    

Overdenking

Luisterlied Opwekking 717  

In Memoriam    Sietje Vegter   * 12-12-1930   - †1-6-2022     

NLB  836            

Tien woorden van geluk

Gebed

Aandacht voor de collecte  (bij de uitgang) 

Slotlied  NLB  871 : 1 tm 4

Zegenbede

Na de dienst  Wie zich door God alleen laat leiden   NLB 905    via scherm

 

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie (voedselbank) en de 2e collecte is voor dekerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:    NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52.

 

 

Komende diensten;

19 juni             ds. J.C. Schimmel   afscheid en bevestiging ambtsdragers   voorbereiding HA   ?  koffie drinken na de dienst

26 juni             ds. W.H. Eringa         HA

 

 

19 juni afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 19 juni nemen wij afscheid van een aantal kerkenraadsleden:

-Piet Wiersema (wijkouderling en voorzitter van de kerkenraad)

-Jannie Smid (wijkouderling)

-Jan Pijper (ouderling kerkrentmeester)

-Grietje Blokzijl (diaken)

-Jannie Pijper (diaken)

-Harry Berends (diaken met bijzondere opdracht -penningmeester-)

Als gemeente zijn wij hen erg dankbaar voor het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren in onze gemeente hebben gedaan. Piet Wiersema en Jannie Smid hebben aangegeven wijkbezoeker te willen blijven voor de wijken waar zij nu ouderling zijn.

Ook zijn wij erg blij en dankbaar met een aantal nieuwe kerkenraadsleden die op zondag 19 juni in hun ambt zullen worden bevestigd:

-Ina Ernsten als wijkouderling

-Jan Knook als ouderling-kerkrentmeester

-Jaap Rijzinga als diaken

-Anja en Koos Klok als diaken (zij zullen samen één vacature voor diaken vervullen, zoals Henk en Lisette Lenting dat op dit moment ook doen).

Het betekent dat na het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers de kerkenraad de volgende samenstelling heeft:

-Ouderlingen: Menko van Zwol, Ina Ernsten.

-Diakenen: Henk en Lisette Lenting, Jaap Rijzinga, Anja en Koos Klok.

-Ouderling-kerkrentmeesters: Johannes Doorn, Aike Maarsingh, Jan Knook.

-Predikant: ds. Jake Schimmel

Daarnaast wordt de kerkenraad ondersteund door:
-Ondersteuning voor het scribaat: Marjolein Hoving-Baar.

-Contactpersoon jeugdwerk: Marleen Kooistra.

-Ondersteuning voor de kerkrentmeesters: Durk Kuiper.

-Wijkbezoekers: Jannette Dijkhuizen, Willy Veldman, Piet en Gerda Wiersema, Jannie Smid.

-En nog veel andere vrijwilligers met een kleine of grote taak.

Als gemeente zijn we dankbaar dat we samen handen, voeten, oren en ogen van het lichaam van Christus mogen zijn.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 4 (van 3 juli t/m 4 sept. 2022) kan tot 20 juni uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

22 mei

schuurdienst

   

29 mei

     

Pinksteren

Loppersum

Losdorp