10.00 uur Vredekerk, Burg. v.d. Munnikstraat 16, Loppersum    clusterdienst      

www.kerkomroep.nl        

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

               

Orde van dienst,

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Opwekking 167: 1, 2 en 3: Samen in de naam van Jezus

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 672: 1, 6 en 7: Kom laat ons deze dag

Gebed

Luisterlied: Veni Sancte Spiritus

Tekst:              Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende

                        Vertaling:      Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: lied 683: 1 t/m 4: ’t Is feest vandaag

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste lezing: Handelingen 1:12-14, NBV ’21

Lied: ELB 241: 1, 2 en 3 – Wees stil voor het aangezicht van God

Tweede lezing: Handelingen 2:1-13, NBV ’21

Muziek

Overdenking

Lied 687: 1, 2 en 3: Wij leven van de wind

Dankgebed, stil gebed, onze Vader (NBV ’21)

            Onze Vader in de hemel,

            laat uw naam geheiligd worden,
            laat uw koninkrijk komen,
            laat uw wil gedaan worden
            op aarde zoals in de hemel.
            Geef ons vandaag het brood

            dat wij nodig hebben.
            Vergeef ons onze schulden,
            zoals ook wij vergeven
            wie ons iets schuldig is.

            En breng ons niet in beproeving,

            maar red ons van het kwaad.

            Want aan U behoort het koningschap,
            de macht en de majesteit,
            in eeuwigheid. Amen.

Aandacht voor de collecte

Ondertussen komen de kinderen terug in de kerk

Gedicht: Oefening van hoop, Marinus van den Berg

Slotlied: Opwekking 334: 1, 2 en 3 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte  

De eerste collecte is de Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie, de tweede collecte is voor de onkosten van de dienst.   U kunt geen collectebonnen van onze gemeente inleveren.

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar dhr. en mevr.H. J. Pastoor-Herder, Achteromweg 9 die afgelopen donderdag hun 55 jarig huwelijks jubileum vierden. Afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar mw. M. Scholtens-BorchersGr. Dijkstraat 3 en naar mw. W. Veldman-klinkhamer, Lage Trijnweg 30 die thuis kwamen uit het ziekenhuis.

 

Een bericht van overlijden

Afgelopen woensdag 1 juni is mevr. S. Vegter, in Wiemersheerd te Loppersum voorheen wonende aan de Kleine Dijkstraat 5, in de leeftijd van 91 jaar overleden.

De dienst voorafgaand aan de begrafenis is woensdag 8 juni om 13.30 uur in de Andreaskerk Aansluitend is de begrafenis op de Bijzondere Begraafplaats aan de Hoofdweg Z te Spijk. Hierna is er gelegenheid om na te praten in verenigingsgebouw Elim.

 

   

 

 

2de Pinksterdag       6 juni                          9.30 uur     Johanneskerk Losdorp

voorganger:             ds. G.J. Weessies

organist:                    dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst,

Welkom en afkondigingen

De paaskaars wordt aangestoken

Intochtlied: lied (psalm) 33 : 1,8

Begroeting                                                  

Stil gebed

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 289 : 1,2,3

Gebed

Lied 680 : 1,2,3,4,5

Schriftlezing: Johannes 14: 23-31    (NBV 21)

Lied 302 : 1,3,4

Overdenking

Lied 841 : 1,2

Collecte

Voorbeden, stil gebed

Slotlied: lied 675 : 1,2

Zegen

Lied: 416 : 1,4

                                                                                                          

 

 Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

 

 Middaggebed                                                                                                                                              

Donderdag 9 juni is er weer een moment om samen midden in de week ruimte te maken voor God en samen te bidden. Aanvang 13. 15 uur in de kerk.

 

www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 mei

5

0

8 mei

42

38

15 mei

   

22 mei

schuurdienst

 

29 mei

   

 

Komende diensten;

12 juni: Deze dienst wordt georganiseerd door eigen gemeenteleden                                               

 19 juni: Afscheid en bevestigingsdienst ambtsdragers,   koffie drinken na de dienst