Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 29 mei

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. J.W. Bassie

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst,

Welkom

Intochtslied: Psalm 66: 1, 3, 7

Uitnodiging tot stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 27: 2, 7

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 86: 4, 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing:

1 Samuël 12: 19-24

Johannes 14: 15-26

Zingen: Lied 317 Grote God Gij hebt het zwijgen

Verkondiging

Zingen: Lied 663: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 653: 1, 6, 7 U kennen, uit en tot U leven

Zegen

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor “jong pastoraat” van de Protestantse kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet en als dankjewel voor het jaren lang bezorgen van de bloemen uit de kerk mw. T. West-Kolk, Jonker 2.

Een tweede bos bloemen is met een hartelijke felicitatie bezorgd bij de heer en mevr. W. Bruinius-Vogel i.v.m. met hun 40 jarig huwelijks jubileum van afgelopen zaterdag 28 mei.

 

 

Komende diensten;

1e Pinksterdag       5 juni                           10.00 uur   Vredekerk Loppersum

2de Pinksterdag       6 juni                         9.30 uur     Johanneskerk Losdorp ds. G.J. Weessies

De dienst van 12 juni wordt georganiseerd door eigen gemeenteleden. 

19 juni afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 19 juni nemen wij afscheid van een aantal kerkenraadsleden:

-Piet Wiersema (wijkouderling en voorzitter van de kerkenraad)

-Jannie Smid (wijkouderling)

-Grietje Blokzijl (diaken)

-Jannie Pijper (diaken)

-Harry Berends (diaken met bijzondere opdracht -penningmeester-)

Als gemeente zijn wij hen erg dankbaar voor het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren in onze gemeente hebben gedaan. Piet Wiersema en Jannie Smid hebben aangegeven wijkbezoeker te willen blijven voor de wijken waar zij nu ouderling zijn.

 

Ook zijn wij erg blij en dankbaar met een aantal nieuwe kerkenraadsleden die op zondag 19 juni in hun ambt zullen worden bevestigd:

-Ina Ernsten als wijkouderling

-Jan Knook als ouderling-kerkrentmeester

-Jaap Rijzinga als diaken

-Anja en Koos Klok als diaken (zij zullen samen één vacature voor diaken vervullen, zoals Henk en Lisette Lenting dat op dit moment ook doen).

 

Het betekent dat na het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers de kerkenraad de volgende samenstelling heeft:

-Ouderlingen: Menko van Zwol, Ina Ernsten.

-Diakenen: Henk en Lisette Lenting, Jaap Rijzinga, Anja en Koos Klok.

-Ouderling-kerkrentmeesters: Johannes Doorn, Aike Maarsingh, Jan Pijper, Jan Knook.

-Predikant: ds. Jake Schimmel

Daarnaast wordt de kerkenraad ondersteund door:
-Ondersteuning voor het scribaat: Marjolein Hoving-Baar.

-Contactpersoon jeugdwerk: Marleen Kooistra.

-Ondersteuning voor de kerkrentmeesters: Durk Kuiper.

-Wijkbezoekers: Jannette Dijkhuizen, Willy Veldman, Piet en Gerda Wiersema, Jannie Smid.

-En nog veel andere vrijwilligers met een kleine of grote taak.

Als gemeente zijn we dankbaar dat we samen handen, voeten, oren en ogen van het lichaam van Christus mogen zijn.

 

 

Pinksteren 2022 …..We mogen weer….!

 

 Dit jaar kunnen we weer samen het Feest van Pinksteren vieren.

Pinksteren: samen bidden en danken om de gave van de Heilige Geest.

Ds. J.C. Schimmel zal voorgaan met medewerking van het clustercombo.

Er is kinderoppas en kindernevendienst aanwezig. Na de dienst is er koffiedrinken.

U/jij bent van harte welkom op zondag 5 juni om 10.00 u. in de Vredekerk te Loppersum, Burg. v.d. Munnikstraat 16.

Er zijn twee collectes. De eerste collecte is de Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie, de tweede collecte is voor de onkosten van de dienst.   U kunt geen collectebonnen van onze gemeente inleveren.
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 mei

5

0

8 mei

42

38

15 mei

   

22 mei

schuurdienst