26 mei. 2022 - Jaargang 14 : 701

 

 

9.30 in de Johanneskerk te Losdorp

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst, 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Lied (Psalm) 48: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 667: 1, 2 en 3 – Hij leeft, naar de hemel gevaren

Gebed

Lied 667: 4, 5 en 6

Schriftlezing: Handelingen 1:1-14 (NBV ’21)
Lied 769: 1, 2,  – Eens als de bazuinen klinken

Overdenking

Lied: 666 -  De Heer is opgetogen

Dankgebed, stil gebed

Aandacht voor de collecte

Slotlied: 670: 1, 3, 6 en 7 – Kom Schepper God, o heilige Geest

Zegen

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:           NL35 RABO 0373  7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp