Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 29 mei

 

Doopdienst

Vandaag laten Henk en Lisette Lenting hun dochtertje Gabriëlle Kornelia dopen.

We nodigen u uit om dit samen als gemeente met de familie te vieren.

Na deze dienst is er koffiedrinken in de kerk.

 

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst,

Orgelspel voor de dienst

-Welkom, aansteken van de Paaskaars

-Intochtslied: Psalm 139: 1, 2 en 7

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: 218: 1, 3 en 5 – Dank U voor deze nieuwe morgen

Bediening van de doop

-Onderwijzing

-De band zingt en speelt: Sela - Doop

-Doopvragen

-Doopgebed

-Gesproken geloofsbelijdenis

-De kinderen mogen naar voren komen

-Bediening van de Heilige Doop aan Gabriëlle Kornelia Lenting

-De doopkaars wordt aangestoken (door de ouderling van dienst, en op de tafel gezet)

-Lied 416: 1, 2 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente (gemeente gaat staan)

Voorganger:

Gemeente, draag Gabriëlle en haar ouders, Henk en Lisette, in uw gebeden, en ga met hen de weg van Gods Koninkrijk.

Gemeente:

Welkom, kind van God,Welkom in de kerk van Christus,Wereldwijd en in ons midden.

-De band zingt en speelt: Diep, diep, diep als de zee

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Gebed om de Heilige Geest

-Lezing: Psalm 91: 1-4, Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

-Lied: 885 – Groot is Uw trouw, o Heer

-Lezing: Romeinen 5: 1-11 – NBV

-Overdenking

-Lied: 783 – Voor mij is geluk

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

-Luisterlied (op de schermen): Iedere dag

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: De band zingt en speelt lied 939: Op U alleen

-Zegen

-Antwoord op de zegen: lied 425 – Vervuld van Uw zegen

-Wilhelmus

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie (KIA Noodhulp) en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke felicitatie naar de doopouders.

De tweede bos bloemen zal gebracht worden naar dhr. A. v.d. Ploeg Lage Trijnweg 12 die thuis mag herstellen na een operatie.

Afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar mw. M. Knoop, Vlasakker 2 die na een val een breuk in haar heup heeft. Voor extra zorg en herstel verblijft ze voorlopig bij Johannes en Rieneke aan de Maarhuizerweg 7 in Godlinze.

Ook zijn er deze week bloemen gebracht bij dhr. E. Blokzijl. Hoofdweg Zuid 34 die geopereerd is aan zijn ogen en bij dhr. M.L. Heun, Havenweg 18 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

Middaggebed                                                                                                                                          

Donderdag 12 mei is er weer een moment om samen midden in de week ruimte te maken voor God en samen te bidden. Aanvang 13. 15 uur in de kerk.

 

Schuurdienst 22 mei 2022

De feestweek in Spijk gaat dit jaar van start met een schuurdienst. Zondag 22 mei is iedereen van harte welkom in de schuur bij de familie Maarsingh aan de Hoofdweg Zuid 35.

Aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is ds. J. Schimmel. Medewerking wordt verleend door Praiseband The Messengers.

Er is geen kindernevendienst wel oppasdienst. Oppasdienst is niet in Elim maar op locatie van de schuurdienst.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

I.v.m. de locatie is er zondag 22 mei geen uitzending via www.kerkdienstgemist.Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 apr

33

44

18 apr

Passion    22

11

24 apr.

37

13

1 mei

32

18

4 mei

5

0