Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 29 mei

 

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst,

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager; aansteken van de Paaskaars

Intochtslied (gemeente gaat staan)

Prijs de Heer met blijde galmen: 1, 3 en 6   Melodie: ELB 37 Met de tekst van de Nieuwe Psalmberijming

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 975 – Jezus roept hier mensen samen (op de schermen)

Gebed

Aandacht voor de kinderen / Kinderlied: Opwekking 746 – De God van de vrede (gitaar)

Schriftlezing: Johannes 20:19-23

Lied: LvdK gezang 470 : 1, 3 en 4 – Wat vlied’ of bezwijk’

Schriftlezing: Johannes 20:24-29

Lied: Nick & Simon – Pak maar mijn hand (op de schermen)

Overdenking

Lied 864: 1, 3 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied (gemeente gaat staan): ELB 357: 1, 3 en 5 – Vreugde, vreugde, louter vreugde

Zegen

De zegen beantwoorden met 416:4

Lied 708: 1 en 6

Orgelspel na de dienst

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

dhr. K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Z 13.

 

 

Doopdienst

Op zondag 8 mei willen Henk en Lisette Lenting hun dochtertje Gabriëlle Kornelia laten dopen.

We nodigen u uit om dit samen als gemeente met de familie te vieren.

Na deze dienst is er koffiedrinken in de kerk.
De paasbroodactie is ook dit jaar, samen met de Pg BHK een groot succes geworden.

Door de verkoop van de broden, de vrije giften en een aanvulling van de

diaconie mag de stichting “De Open Hof” in Groningen, 250 euro ontvangen van de

Pg Spijk-Losdorp.

We willen iedereen bedanken voor de bestellingen en de vrije giften.

Janny Pijper: diaconie

Marleen Kooistra: jeugdwerk


 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 apr

33

44

18 apr

Passion    22

11

24 apr.

37

13