Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Vanaf 9.15 uur is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april 11.00 - 12.00uur

de kinderen komen niet terug in de kerk

 

11.00 uur in de Andreaskerk

Voorganger:             ds. G. Knol

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst,

Welkom door de ouderling van dienst

     (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

Psalm 81: 1

Bemoediging en groet

Psalm 81: 8 en 9   (Wij gaan zitten)

Gebed

Kindermoment     Luisterlied; Heb je wel gehoord van Abraham

Thema: Wat is er gebeurd?

Lied 255: 1,2,3 en 4

Lezing: Lukas 24, 13 – 35

Lied 642: 1

Verkondiging

Stilte

Lied om naar te luisteren: Licht in onze ogen

Gebeden

   Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

   laat uw koninkrijk komen laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

   Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

   Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

   En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

   Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid.

   AMEN

Collecte informatie

Slotlied: Lied 650: 1,2,3 en 4

Zegen       Allen zingen: Amen.

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar mevr. N. v.Dijk - v.d.Ploeg, Tuinbouwweg 13.

 

 

Doopdienst

Op zondag 8 mei willen Henk en Lisette Lenting hun dochtertje Gabriëlle Kornelia laten dopen.

We nodigen u uit om dit samen als gemeente met de familie te vieren.

 

 

koffiedrinken na de dienst is er weer op zondag 1 mei.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

10 apr.

35

33

14 apr

28

22

15 apr.

34

20

16 apr

27

15

17 apr

33

44

18 apr

22

11