Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Vanaf 9.15 uur is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april

 

Herinnering:    zaterdag 9 april 

Palmpaasstokken maken in MFC Fiepco Coolman 's middags 14uur tot 15.30 uur

 

Diensten op;

14 apr. 19.30 uur Witte Donderdag   HA   ds. J.C. Schimmel + werkgroep erediensten

15 apr. 19.30 uur Goede Vrijdag                                                 werkgroep erediensten

16 apr. 19.30 uur Stille Zaterdag                                                  werkgroep erediensten

17 apr.   9.30 uur 1e Paasdag                       ds. J.C. Schimmel               koffie drinken na de diens, er is wel kindernevendienst en oppasdienst

18 apr.   9.30 uur 2de Paasdag                      ds. G.A. Segger     Johanneskerk Losdorp

 

Pasen: kruis bij de kerk
Op Goede Vrijdag wordt net als voorgaande jaren het kruis bij de kerk gezet. Wie dat wil, kan het op vrijdag, zaterdag of zondag voor de dienst helpen versieren met een mooie bloem. Tijdens de Paasdienst zal het kruis in de kerk staan.

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 22:1-23,56

Uitwerking symbolische schikking

De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische vaatwerk bij de schikking te plaatsen.

 

Mw. Kruizinga vertelt na de dienst kort over pioniersplek Hartstee in Harkstede

Zoals jullie misschien wel weten is onze kerk samen met andere kerken in het cluster aan het kijken

of we een pioniersplek kunnen beginnen in onze regio. Aline Kruizinga, die deze zondag voorgaat in de kerkdienst, heeft zelf een pioniersplek opgezet in Harkstede en Meerstad. Ik heb haar gevraagd of ze aansluitend aan de kerkdienst daar nog heel kort (5 minuten) iets over zou willen vertellen, om iedereen in de kerk een beeld te geven van wat een pioniersplek eigenlijk is, en hoe het er in de praktijk uit kan zien. Een aanrader om na de dienst dus nog heel even te blijven zitten! Dan kun je uit de eerste hand horen wat pionieren inhoudt.

Ds. Jake Schimmel

 

 

9.30 uur in de Andreaskerk

Voorganger:             mw. A. Kruizinga-de Jong

Organist:                   dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst, Gezinsdienst / Themadienst Palmpasen

Welkom

Intochtslied Dank U voor deze nieuwe morgen Nlb 218: 1-4

Groet

NLB 1005: 1, 2, 4

Inleidende woorden

Gebed

De kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbeltekst Mattheus 21: 4-11 Bijbel in Gewone Taal

NLB 556 / Gezang 173;1, 5 in Gewone Taal

Korte Preek

Gezang 42 in Gewone Taal Wees blij meisjes, jongens van Sion

       te zingen als Bijbellezing : Zacharia 9: 9-10 BGT

In optocht lopen de kinderen met hun stok de kerk door, en zingen: ‘Hosanna, hosanna’

Stokken plaatsen in grote vaas

Filmpje 

Gesprek met kinderen:

         Welke dingen in de film/paasverhaal vind je terug in de palmpasenstok?

Gebed

Collecte info

Voorganger zingt Elb 279: 1,2, 3, 4 (gitaar)

Je mag een kaarsje aansteken/Gebedsbriefje schrijven als gebed

Slotlied Via de schermen Onze Vader in de hemel

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk (jong pastoraat).

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de heer en mevr. B. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6.

Er zijn begin deze week bloemen gebracht naar Mw. G. Dijkhuis-Kremer, Hoofdstr. 261, kamer 226 in Beerta die deze week haar 95ste verjaardag vierde.

Meeleven

Mw. I. Brondsema (Ubbenasingel 16) is een lange tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Voor haar is dit een spannende tijd geweest. Ze is dankbaar voor de kaartjes die ze in die periode van mensen uit onze gemeente mocht ontvangen. Inmiddels is ze weer thuis gekomen en volgt voor haar een weg van herstel.

 

 

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Bierum en Spijk

Als predikanten uit Eemsdelta hebben wij een overleg gehad met de burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta over de vraag: wat kunnen wij als kerken betekenen voor de mensen die in onze dorpen worden opgevangen?

In Bierum is het voormalige verzorgingshuis Luingaborg gekocht door de gemeente Eemsdelta. Het is de bedoeling dat als alles naar plan verloopt vanaf eind april/begin mei zo’n 60 Oekraïense

vluchtelingen worden opgevangen op deze locatie. Dit zijn vooral vrouwen en kinderen: hun mannen zijn vaak achtergebleven. Ook door de rederij Van Dam wordt een aantal gezinnen opgevangen. Op de school in Spijk komt een klas voor Oekraïense kinderen.

Voor de groep vluchtelingen is de eerste weken rust belangrijk. Ze hebben een traumatische ervaring gehad, en zijn met hun gedachten bij familie in Oekraïne, die achter is gebleven.

In eerste instantie is er een tekort aan - bevoegde - leerkrachten en klassenassistenten. Wie op dit

gebied kan en wil helpen kan zich het beste melden bij de school in Spijk, dat is de kortste lijn. Op de langere termijn kan het zijn dat er behoefte is aan mensen die de Oekraïense vluchtelingen op weg kunnen helpen, bijvoorbeeld als maatje voor het boodschappen doen of om de taal te leren. De stichting die de hulp van vrijwilligers coördineert is ‘Groningen Helpt Oekraïne’. Deze stichting houdt in het oog waar écht behoefte aan is: spullen, vrijwilligers.

De kunst is om niet meteen veel goedbedoelde hulpinitiatieven of inzamelingsacties te starten, maar goed te coördineren met de gemeente Eemsdelta en Groningen Helpt waar daadwerkelijk behoefte aan is. Als je dat wilt kun je zelf kijken hoe je kunt helpen op de website van Groningen Helpt. Ook houden wij als kerken een vinger aan de pols voor waar pastorale hulp nodig kan zijn.

Websites met meer informatie:

https://groningenhelpt.nl/

https://www.eemsdelta.nl/opvang-vluchtelingen-oekraine

Ds. Jake Schimmel

 

 

Paasontbijt

Op 1 e paasdag, 17 april a.s. ,willen we weer gezellig met elkaar gaan ontbijten in Elim.

We beginnen om 8.30 uur. Daar we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen , vragen we u/jullie zich op te geven voor 12 april bij:

Piet en Gerda Wiersema, tel. : 591727, mail :

Christien Scheele, tel. 592009 , mail :

Ook ligt er een intekenlijst in de kerk op 10 april.

 

Paasbrood actie  

Voor 10,00 euro krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje roomboter. Van elk verkocht brood gaat 2,50 euro naar Sti. Open Hof te Groningen. Bestellen kan t/m 6 april bij Jannie Pijper; of Marleen Kooistra 06 18737725

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

13 mrt.

50

31

20 mrt.

74

76

27 mrt.

36

24

3 apr.

44

25