Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Vanaf 9.15 uur is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april

 

Bericht van de kindernevendienst :

Zaterdag 9 april gaan we palmpaasstokken maken in MFC Fiepko Coolman

's middags om 14 uur-15.30uur

Misschien heb je  nog niet opgegeven, maar wil je wel graag meedoen, dan kun je  je nog snel aanmelden bij Rieneke Doorn, via

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 20:9-19

Uitwerking symbolische schikking

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

 

 

9.30 uur in de Andreaskerk

Voorganger:             ds. J. C. Schimmel

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

 -Orgelspel

-Welkom en mededelingen; aansteken van de Paaskaars

-Intochtslied: 103: 1 en 9 (Gemeente gaat staan)

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Gebed

-Lied 556: 1 t/m 3 – Alles wat over ons geschreven is

-Aandacht voor de kinderen - veertigdagenproject

-Kinderlied

-Schriftlezing: Jesaja 51:17 (door de lector)

-Lied 991: 1, 2, 4, 8 – De eersten zijn de laatsten

-Schriftlezing: Matteüs 20:17-28

-Orgelspel

-Overdenking

-Lied: Hij kwam bij ons, heel gewoon (vers 1, 3 en 4)

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Aandacht voor de collecte

-Slotlied: 103c: 1, 2 en 3 – De steppe zal bloeien (Gemeente gaat staan)

-Zegen, beantwoord met 3x gezongen ‘amen’

-Lied “Dit is uw orgel”, gezongen door dhr. Dijkhuizen

-Orgelspel na de dienst

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

mw. A. Flikkema-Stoppels, Westersingel 2.

 

 

Middaggebed                                                                                                                                          

Donderdag 7 april is er weer een moment om samen midden in de week ruimte te maken voor God en samen te bidden. Aanvang 13. 15 uur in de kerk.

 

 

Paascollecte

Binnenkort ontvangt u een e-mail of een brief. (wanneer we geen e-mailadres van u hebben)

Hierin vragen we u om deel te nemen aan de paascollecte. Dit jaar zit bij het verzoek geen
acceptgiro, maar ons banknummer of de mogelijkheid om contant bij te dragen. Hiermee
ondersteunt u de activiteiten van de kerk in het algemeen.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
De kerkrentmeesters

 

Paasontbijt

Op 1 e paasdag, 17 april a.s. ,willen we weer gezellig met elkaar gaan ontbijten in Elim.

We beginnen om 8.30 uur. Daar we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen , vragen we u/jullie zich op te geven voor 12 april bij:

Piet en Gerda Wiersema, tel. : 591727, mail :

Christien Scheele, tel. 592009 , mail :

Ook ligt er een intekenlijst in de kerk op 10 april.

 

Paasbroood actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Voor 10,00euro krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje roomboter. Van elk verkocht brood gaat 2,50euro naar St. Openhof te Groningen. Bestellen kan t/m 6 april bij Jannie Pijper; of Marleen Kooistra  06 18737725

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

6 mrt.

59

16

13 mrt.

50

31

20 mrt.

74

76

27 mrt.

36

24