Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Vanaf 9.15 uur is er kinder-oppasdienst in Elim

Zondag 27 maart, starten we weer met de kindernevendienst, Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 15:11-32

Uitwerking symbolische schikking

De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale takken en de eerste bloesems. Denk bijvoorbeeld aan magnolia, kersenbloesem, kweetakken en prunus. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

 

 

Zondag 27 mrt.       9.30 uur in de Andreaskerk

Voorganger:             ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Organist:                   dhr. J.W.F. Veldman

 

 

Orde van dienst

4.e zondag in de 40 dagentijd die luistert naar de naam Laetare. Jesaja 66 : 10a,11 “Verheugd u met Jerusalem en juicht over haar”.

 

Orgelspel        

Afkondigingen en aansteken Paaskaars

Zingen: Psalm 122: 1 , 2 , 3

Groet, Onze Hulp en drempelgebed:

Vg.      Genade zij u en vrede van God, onze Vader

            En van Jezus Christus onze Heer.

Gem Amen

Vg.      Onze hulp in de naam van de Heer

Gem   die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.      Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gem   en niet laat varen het werk van zijn handen

Vg.      Hier zijn wij, God, uw kinderen

            Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,

            Soms zijn we elkaar kwijt.

            Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.

Gem   Amen

 

Kyriegebed door te zingen lied 997: 1 ,2,3,4

Gebed van de zondag

Kindermoment. Presentatie van het project “Beloofd land in zicht”.

Lezen: Psalm 49 ( lector)

Zingen: lied 797: 1 , 6 , 7, 8

Marcus 10 : 32 – 45

Zingen: lied 848 :1,2,3,4

Uitleg/verkondiging

Orgelspel

Zingen: 973: 1 , 2, 3 , 4

Gebeden, afgesloten met “Onze Vader” tekst lied 369d

Collecte informatie

Zingen: lied 542: 1 , 2 , 3

Wegzending en Zegen

Gezongen Amen

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

mevr. A.Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b.


Actie Kerkbalans 2022

Aan het begin van het jaar heeft u uw toezegging voor 2022 kunnen doen voor Actie Kerkbalans.

U heeft aan deze oproep ruimhartig gevolg gegeven en daarmee getoond dat de kerk u na aan het hart ligt. We beseffen dat het geen vanzelfsprekendheid is, juist in deze bijzondere tijd.

We willen u hartelijk danken!

Voor wie nog geen toezegging heeft gedaan: u kunt de enveloppe in de collectezak doen tijdens de kerkdienst of opsturen naar Schafferweg 15, 9907 PE Losdorp .

College van Kerkrentmeesters.

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

27 febr.

59

15

6 mrt.

59

16

13 mrt.

50

31

20 mrt.

74

76

 

Zingen naar de Zondag 2 april

We kunnen sinds lange tijd weer een Zingen naar de Zondag zangavond meebeleven ,en wel op zaterdagavond 2 april om 19.00 uur in de Nicolaikerk te Appingedam. Er is deze avond één collecte. Medewerking wordt verleend door Lieneke van Eijkelenburg uit Musselkanaal , solozang. Zij is o.m. bekend van “Nederland zingt”. De avond word geleid door ds. B.B. Wolters uit Tjamsweer. Het thema van deze avond is : ,, In het kruis zal ik eeuwig roemen".

Iedereen van harte welkom.