Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Zondag 13 mrt.       9.30 uur in de Andreaskerk

                                 (er is deze zondag koffie drinken voor en na de dienst.)

 

Heropening Andreaskerk
U bent allemaal van harte welkom bij de feestelijke opening van de kerk op 19 en 20 maart. Op 19 maart zal de kerk van 13.00 - 16.00 uur opengesteld worden voor alle inwoners van Spijk/Losdorp Op 20 maart vieren we de heropening van de kerk in een feestelijke dienst.

De kerkenraad.                              

 

Kinderkerk/kindernevendienst 

Zondag 13 maart Kinderkerk in het MFC   We beginnen dan om 9.30 uur (gelijk met de kerkdienst)                                                                                                                                                                                                             

Zondag 20 maart is er geen kinderkerk.  Opening van het kerkgebouw.                                                                                                                                                                                                                                                           

Zondag 27 maart, (9. 30 uur) starten we weer met de kindernevendienst,   Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.     We hopen jullie gauw weer te zien!   De leiding.

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 9:28-36

Uitwerking symbolische schikking

In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tussen de structuur, op twee/derde hoogte, plaatsen we een “wolk”: het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. De wolk wordt gevuld met uitgebloeid pampasgras en gipskruid.

 

Voorganger: ds. I. de Boer

Organist: Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

Orgelspel                 

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Votum:          V.: Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader    

   en de Zoon en de Heilige Geest.

Begroeting:  V.: De Heer zij met u!

                        A,: Ook met u zij de Heer

Bemoediging:          V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

                        A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Aanvangslied:         Psalm 25: ,1, 2 en 4 (hierna gaan allen zitten)

Gebed om ontferming      

Na V.: “…. Zo bidden wij allen samen”: zingen Lied 547: 1, 4 en 6

Gebed bij de opening van de bijbel

Aandacht voor de kinderen. Presentatie project “Beloofd land in zicht” en het projectlied

Eerste lezing:             Exodus 34: 27 t/m 35          

Tweede lezing:         Lucas 9: 28 t/m 36

Zingen:                       Lied 543, alle verzen  

Overdenking

Zingen:                       Lied 906: 1, 4 en 8

Gebeden met stil gebed en “Onze Vader”

Collecte

Slotlied:                      Lied 422, alle verzen                      

Zegen.

 

Collecte

De 1e collecte is voor de diaconie (KIA binnenland diaconaat) en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

Bloemen

Voor deze zondag zijn bloemen namens de kerk gebracht naar de heer en mevr. Ritzema-Kuilman, Alberdaweg 3, als teken van bemoediging.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens” met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 2 (van 27 mrt. t/m 1 mei. 2022) kan tot 14 mrt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of


Middaggebed                                                                                                                                            

Donderdag 17 maart is er weer een moment om samen midden in de week ruimte te maken voor God en samen te bidden. Aanvang 13. 15 uur in de kerk.


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

13 febr.

60

23

20 febr.

55

24

27 febr.

59

15

6 mrt

59

16

Lezing : Leonard Cohen

Donderdag 24 maart zal er in het nieuwe dorpshuis: MFC ’t Houtstek te Slochteren een lezing worden gehouden over de Canadese singer/songwriter Leonard Cohen. Natuurlijk luisteren we dan ook naar muziek en zijn stem, die door velen als ‘melancholisch’ wordt getypeerd. Leonard Cohen trad tot op hoge leeftijd nog op en stierf in 2016 op 82 jarige leeftijd. U kent, misschien zonder het te weten, vast wel enige ‘hits’ van zijn repertoire: Hallelujah en So Long, Marianne zijn de bekendste maar niet de enige. In de lezing zal ds. Edward Kooiman ons vertellen over de achtergronden en inhoud van zijnsongs. Het is moeilijk inschatten hoeveel mensen geïnteresseerd zijn en daarom vragen we u zich van te voren aan te melden. Hierbij geldt ‘vol is vol’ (75 personen). Zonder tegenbericht bent u van harte welkom.

Datum 24 maart 2022 Plaats MFC ’t Houtstek Hoofdweg 9a, 9621 AC Slochteren

Tijd: 19.00 uur inloop – 19.30 start

Entree: € 7,50 (met 2 consumpties) - graag gepast betalen bij binnenkomst.

Aanmelden via: