23 jan 2022 - Jaargang 13 : 687

==============================================================================

 

De uitzending worden een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Kerkdiensten fysiek & online
U/jij bent weer van harte welkom om in Elim de dienst mee te maken. In Elim is ruimte voor zo’n 25-30 personen. Wel luidt het advies van de Protestantse Kerk in Nederland om zingen te beperken. Daarom heeft de kerkenraad besloten om op dit moment alleen het slotlied mee te laten zingen. Ook blijft het mogelijk om online de dienst mee te vieren, via www.kerkdienstgemist.nl.

Wij willen u vragen om een mondkapje te dragen tot u op uw plek zit, en deze ook bij het verlaten van de kerk weer op te doen. Er wordt geen QR-code gevraagd. Wel willen wij u vragen om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten, zoals zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, etc.

Voor de kinderen                          

Er is voorlopig geen kinderkerk, jullie weten vast wel waarom ?

 

Orde van dienst    23 januari 2022       10.00 uur         HA

voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: mevr. G. Wiersema-Bouma  

 

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Il signore ti ristora

Vertaling:

De Heer herstelt je

God keert zich niet van je af

De Heer komt je tegemoet

komt om je te ontmoeten

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Schriftlezing: Jakobus 1:9-18

Orgelspel

Lied: God van trouw

Overdenking

Lied: 286 – Waar de mensen dwalen in het donker

Inzameling van de gaven

Nodiging en tafelgebed

Lied: 840 – Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom

Viering van het Heilig Avondmaal - begeleid door orgelspel

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Slotlied: 413 – Grote God, wij loven U

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar  mevr. W. Veldman-Klinkhamer, Lage Trijnweg 30.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Op zoek naar nieuwe ambtsdragers

Op zondag 19 juni 2022 is de kerkdienst waarin ambtsdragers afscheid nemen, en nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Op dit moment hebben vier ambtsdragers te kennen gegeven hun ambt neer te willen leggen:

Piet Wiersema, die wijkouderling is en voorzitter van de kerkenraad;

Grietje Blokzijl en Jannie Pijper, die beide diaken zijn; en Harry Berends, die als diaken met een bijzondere opdracht penningmeester is van de diakonie.

Zij hebben zich de afgelopen jaren met veel liefde ingezet voor onze gemeente.

Het betekent dat wij als gemeente op zoek mogen gaan naar nieuwe ambtsdragers.

Wij hopen dit jaar in ieder geval de volgende drie vacatures te kunnen vervullen:

-Een ouderling-scriba       

Marjolein Hoving vervult de taken van de scriba buiten de kerkenraad: het bijhouden van de mail en van de post, en het opstellen van de agenda.

De rol van scriba binnen de kerkenraad wordt echter gemist op dit moment. Iemand die overzicht houdt over de taken van de kerkenraad en de agenda, en die zorg draagt voor de communicatie naar de gemeente. De ouderling-scriba hoeft geen wijkouderling te zijn (tenzij hij/zij dit zelf graag zou willen).

-Twee diakenen

Het zou wenselijk zijn dat één van hen ook penningmeester van de diaconie wil worden.

Als kerkenraad vragen wij van u om met ons mee te denken, en namen aan te leveren van mensen die wij voor deze ambten zouden kunnen vragen. Dat kan, voor maandag 7 februari,

via de mail ( ); de telefoon (Jannie Smid, 0596-592023);

of door het op te schrijven (onder vermelding van uw naam) en in de brievenbus te doen bij de kerk (’t Loug 1 in Spijk).  We zouden het erg op prijs stellen als u hier actief in mee wilt denken.

 

 

Middaggebed

Op donderdag 27 januari is er om 13.15 uur weer een middaggebed in Elim.
Opgave is niet nodig, u/jij kunt gewoon binnenlopen.

 


Van de kerkrentmeesters.

VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage)

Ook dit jaar doen we weer mee aan de landelijke Aktie Kerkbalans. De envelop met informatie en het retourformulier wordt met ‘Kerknijs’ rondgebracht, welke eind deze maand verschijnt. Het retourformulier wordt dit jaar zoals u gewend bent, na circa veertiendagen, weer bij u opgehaald.

Waarschijnlijk is het de laatste keer dat we de actie kerkbalans op deze wijze kunnen organiseren.

We zullen u tijdig informeren over de veranderingen.

Stand van zaken rond de verbouwing.

De restauratie en inpandige verbouwing van de ‘witte kerk’ loopt op het einde. De aannemer is bijna klaar met het werk. Van 7 t/m 9 maart worden beeld en geluid weer geïnstalleerd. Hierna gaan we dan ook weer kerken vanuit het kerkgebouw, in welke vorm dan ook. We verwachten de eerste dienst op 13 maart weer te houden vanuit de Andreaskerk. Het weekend erna hopen we de kerk feestelijk weer in gebruik te nemen waarbij belanghebbenden, onze dorpen en eigen gemeente betrokken worden. We houden u op de hoogte.

Aankoop perceel landbouwgrond

Door de extreem lage rentestand bij de banken hebben we naar alternatieven gezocht om een deel van ons vermogen op een andere manier te beleggen.

Dit is ons gelukt door de aankoop van een perceel landbouwgrond in Godlinze.

Het aangekochte perceel hebben we weer uitgeven erfpacht voor een periode van 26 jaar.

Dit is een belegging met een laag risico en waardevast door verwachte waardestijging van de grond.

We behalen hierop een bescheiden rendement.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

2 jan.

53

20

9 jan.

53

16

16 jan.

63

46