Jaargang 13 : 677

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!  Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 Bezoek aan de kerkdienst

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig. We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst. Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

Voorganger; ds. I.J. de Boer        

Organist; dhr. J. Cijsouw

 

Intochtslied: 

Psalm 98: 1

Votum:         

V.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Begroeting: 

V.: Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer.

A.: Amen      

Bemoediging:         

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A.: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Afsluiting van de intocht:  

Psalm 98: 4   

(hierna gaan allen zitten)

Gebed om ontferming

V: ........bidden wij alen samen         A …..Heer, ontferm U!

Loflied:           Lied 868: 1 en 5

D E   H E I L I G E   S C H R I F T

Gebed bij de opening van de bijbel

Filmpje voor de kinderen

Eerste lezing: Exodus 30: 11 t/m 16

Zingen:           Psalm 62: 1, 6 en 7

Tweede lezing:         Marcus 12: 38 t/m 13: 2

Zingen:           Lied 912: 1, 4, 5 en 6

Prediking

Meditatief orgelspel

Zingen:           Lied 967: 1, 6 en 7

Gebeden

Aandacht voor de collectes (bij de uitgang)

A F S L U I T I N G

Slotlied:          Lied 418: 1 en 2

Zegen

 

Collecte

De collecte is voor Kerk in Actie-Zending- en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar mw. G. Dijkhuizen-Heun, Alberdaweg 13, die na een ongelukkige val met haar been/knie in het gips zit. Van harte beterschap. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

21 nov. Eeuwigheidszondag

Voor deze zondag zijn de familieleden van de overleden gemeenteleden aangeschreven met een uitnodiging voor deze dienst in Elim.

We hopen op uw begrip, als wij die mensen voorrang geven om deze dienst bij te wonen.

U bent natuurlijk van harte welkom maar we moeten even op de aantallen in de zaal letten.

 

Uitnodiging financiële gemeenteavond

Woensdag 24 nov. is er in Elim vanaf 20.00 uur een gemeenteavond waarin de financiële kanten van onze gemeente toegelicht zullen worden. U bent van harte welkom.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

24 okt.

51

21

31 okt

35

9

3 nov.

27

2

7 nov.

45

22


Scheepsrampen herdacht

Op zondag 14 november 2021 worden de gevallenen op zee herdacht. In Eemshaven, IJmuiden en Rotterdam worden daarom kerkdiensten gehouden.

De herdenkingen maken deel uit van een traditie die na WO II is begonnen. Er zal worden gezongen, uit de bijbel gelezen, gebeden en gepreekt.

Als meest bijzondere moment in de diensten wordt echter de minuut stilte ervaren waarbij gedacht wordt aan ‘hen die zijn in nood op zee’. Daarna wordt ‘het zeemanslied’ gezongen.

De collectes in deze diensten zullen ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden; in Eemshaven voor de pakketten die ook dit jaar daar uitgereikt worden rond de kerstdagen en in

IJmuiden en Rotterdam voor het Comité Kerstfeest op Zee. Voor alle diensten geldt: u bent na afloop van harte welkom voor een kopje koffie.

Een ieder die zich verbonden voelt met mensen die leven en werken op zee is van harte uitgenodigd een van de diensten bij te wonen.

Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH.

Aanvang: 16.00 uur, voorganger Pastor Sven Standhardt m.m.v. Fluitensemble Unda Maris o.l.v.

Hermien Aartsen. Begeleiding samenzang Annejet Dijkman.

 

Corona Maatregelen: in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we vanwege de corona regels

genoodzaakt u te vragen zich van tevoren aan te melden:

bij voorkeur per e-mail aan: of telefonisch 06 17 13 51 65.

Maximaal 50 personen - met een vaccinatie- of testbewijs (QR code of papieren bewijs).

www.zeemanshuiseemshaven.nl