Jaargang 13 : 663

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen we rond 11.00 uur koffie drinken aan de Hoofdweg Z / Nesweg/ Havenweg.

Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan hoort u dit tijdens de dienst.

U/jij bent van harte welkom.

 

 

 

Voorganger; ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Organist; dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom+ eventuele afkondigingen + aansteken van de paaskaars.

Zingen: Psalm 139: 1

Onze hulp en groet

Vg. Onze hulp is de naam van de Heer

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. Hij blijft trouw Altijd!

Gem. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.

Vg. De Heer zij met u met zijn genade en vrede.

Gem. Ook met u zij de Heer.

Zingen: Psalm 139 : 8

Kyriegebed

Glorielied: lied 974 : 1 , 2 , 5

Gebed bij de opening van Gods Woord.

1.e lezing: Exodus 25 : 1 – 9, 1 koningen 6 : 1, 1 Koningen 5 : 27 – 30

Zingen: Psalm 81 : 1 , 2 , 5 , 8

2. Lezing: 2 Korinthe 9 : 1 – 7

Zingen: Lied 984 : 1 , 4

Uitleg/ overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 971 : 2

Gebeden, afgesloten met “ Onze Vader” tekst lied 369d

Aandacht voor de collectes

Slotlied: Lied 867 : 1 , 2

Wegzending en Zegen.

 

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet gebracht naar mw. A.J.v.Gennip-Buitenwerf, Zwarteweg 14.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 5 (van 29 aug. t/m 17 okt. 2021) kan tot 16 aug. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Vakantie predikant

Ds. Jake Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. ds. Knol neemt indien nodig waar in deze periode.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

18 juli

70

27

25 juli

90

46

1 aug

81

17

8 aug

‘t Zandt