Jaargang 13 : 644

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     da. G.M. v.d. Berg-de Haan

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Luisteren naar: Ps. 136 : 1 en 2 Loof de Heer, want Hij is goed

Voorlezen: Ps. 136 : 13

Stil gebed (staande)

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Luisteren naar: Ev. Liedbundel 342 Heer, ik prijs uw grote naam

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Moment voor kleine & grote kinderen

Luisteren naar: Weet je dat de lente komt

Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 3 en 8-9 – door …?

Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31 – door …?

Luisteren naar: EL 218 : 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus –

Preek

Meditatief orgelspel

Luisteren naar: Lied 659 Kondig het jubelend aan

In Memoriam       Pieter Klaas (Piet) Vos     * 4 juli 1927   †5 april 2021

Danken en bidden

Stil gebed

Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…….gekozen lied

Luisteren naar: EL 79 : 1, 2, 3 en 4 Vrede zij u

Zegen (staande)

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.At

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht over de restauratie van de kerk

Geachte gemeenteleden,

U bent al een tijdje getuige van renovatiewerkzaamheden aan de Andreaskerk. Ook de kerkrent-meesters zijn hier druk mee.

Zij zijn met de Stichting Oude Groninger Kerken in overleg over de gewenste verbouwing aan de binnenzijde. De verbouwing is al een wens sinds de overdracht en behelst twee goede toiletten, een garderobe en een ruimere consistorie met een voorziening waar het kopje koffie voor na de dienst kan worden gezet. E.e.a. zoals besproken op de gemeenteavond op biddag 2020, vorig jaar. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Menko van Zwol, 06-18095763, of een mail sturen naar .

Hartelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

 

Bericht van de kerkenraad.

De dienst van Hemelvaartsdag voor dit jaar.

Er was voor de dienst op Hemelvaartsdag nog geen predikant gevonden.

ds. Schimmel heeft aangeboden om deze dienst over te nemen maar dan vervalt voor hem de dienst op 2e Pinksterdag.

Als kerkenraad zouden we graag willen dat de dienst van 2e Pinksterdag wordt ingevuld door enkele gemeenteleden.

Mocht u mee willen doen om deze dienst mee voor te bereiden kunt u zich opgeven bij Piet Wiersema (06- 23172172)

Donderdag 15 april middaggebed in Elim

Op donderdag 15 april is er om 13.00 uur een middaggebedsviering in Elim. Een korte viering met een Bijbellezing, stilte, muziek en gebed voor elkaar en voor de gemeente.

Als je aanwezig wilt zijn, kun je je opgeven bij ds. Jake Schimmel: , 0596-838923.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 2 mei. t/m 20 juni 2021) kan tot 19 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 mrt.

69

35

28 mrt.

75

68

1 apr.

43

39

2 apr.

41

41

3 apr.

33

38

4 apr.

73

44

5 apr.

40

29

 

Voor clubleden en MAFFers

Vrijdag 23 april om 19.30 uur is er een online Bingo met Club !!

Er zijn natuurlijk prijsjes !

Het zou leuk zijn als jullie erbij zijn.

Mee doen…..stuur een appje naar Grianne Flikkema   06 22238750

Zit je in groep 5 en heb je helaas nog geen clubavond gehad, maar zou je dit wel graag willen. Dan mag ook jij je aanmelden voor de bingo.