Jaargang 13 : 643

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

4 april 1e Paasdag

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; Wie God lief heeft, heeft ook een ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn verwijderd. Buxustakjes vormen het hart, zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

1 Johannes 4:21   ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’

Tekst voor de schikking

De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft

Bemoediging en groet

Afsluiting veertigdagenproject kinderen

Projectlied
Gebed

Lied: Elly en Rikkert – Zeg het voort

Bijbelverhaal: Het graf is leeg

Lezing: Lukas 24:1-12

Lied: Wat als het waar zou zijn?

Overdenking: Wat als het waar zou zijn?

Lied: Omdat Hij leeft

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Lied: Ik danste die morgen

Zegen

Lied: Kees Kraayenoord - U zij de glorie

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor het project en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.

 

De paasbroodactie

van de diaconie is een groot succes geworden.

De leden van de gemeentes Spijk-Losdorp,’t Zandt-Godlinze en Bierum, Holwierde ,Krewerd hebben in grote getale paasbroden besteld.

Door deze vele bestellingen gaat er 1000 euro naar de

St. Open Hof te Groningen, een geweldig resultaat!

Iedereen wordt dan ook van harte bedankt voor de bestellingen en het meewerken aan dit project.

 

Bloemen  

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. H.J. Pastoor, Achteromweg 9.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht over de restauratie van de kerk
Geachte gemeenteleden,

U bent al een tijdje getuige van renovatiewerkzaamheden aan de Andreaskerk. Ook de kerkrentmeesters zijn hier druk mee.
Zij zijn met de Stichting Oude Groninger Kerken in overleg over de gewenste verbouwing aan de binnenzijde. De verbouwing is al een wens sinds de overdracht en behelst twee goede toiletten, een garderobe en een ruimere consistorie met een voorziening waar het kopje koffie voor na de dienst kan worden gezet. E.e.a. zoals besproken op de gemeenteavond op biddag 2020, vorig jaar. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Menko van Zwol, 06-18095763, of een mail sturen naar .
Hartelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

 

 

5 april 2e Paasdag

Voorganger:     ds. G.A. Segger

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

 Orde van dienst

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

Lied: NLB 81: 1, 2 en 9 “Jubelt God ter eer”

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Wij vieren feest Opwekking kids 232”

Schriftlezing (BGT) 1 Korintiërs 15: 1-12a (zie achter)

Lied: “Vol van Uw licht”

Overdenking n.a.v. Johannes 3: 16: “Zo groot was Gods liefde voor de mensen”

meditatief orgelspel

Lied: NLB 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: “Pasen is opnieuw beginnen”

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35

21 mrt.

69

35

28 mrt.

75

68