Jaargang 12 : 636

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

  

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel    

Organist:          Annejet Dijkman

 

Collecte

De collecte is voor het ‘Project’ de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Project diaconie en jeugdwerk 2020/2021 samen met gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd “Missie van de Open Hof”

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling

alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent,

geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt

ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar

kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’   Mattheüs 25:36

Glazen potjes gevuld met blauwe druifjes als symbool voor heelheid en lavendel als geurig symbool voor goede zorg.

Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Votum en groet

Kinderproject Veertigdagentijd: filmpje en lied

Gebed

Lied: 1003 – Stil is de straat

Overdenking, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel:

Klaagliederen 1: 1-6; 11-12; 16

Klaagliederen 2: 19-22

Klaagliederen 3: 17-18; 21-26

Klaagliederen 5: 19-21

Mattheüs 11: 28-30

Orgelspel

Lied: Op bergen en in dalen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…

Lied 968: 1, 2 en 4 - De ware kerk des Heren

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst,
Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied "Achter U aan" gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!


Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

 Verkiezing ambtsdragers

Het is weer tijd voor de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar treden er geen ambtsdragers af. Harry Berends heeft aangegeven nog te blijven als diaken met een bijzondere opdracht, Jannie Smid blijft nog een jaar aan als ouderling.

De wijkbezoeksters (Willie Veldman, Jannette Dijkhuizen en Gerda Wiersema) hebben aan gegeven ook door te willen gaan, en Durk Kuiper blijft zijn taak als ondersteunend kerkrentmeester uitvoeren. 

Ondanks dat er niemand aftreedt, heeft de kerkenraad nog wel behoefte aan extra ondersteuning en is er nog ruimte voor meer kerkenraadsleden.

Functies waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

  • Ouderling
  • Diaken
  • Kerkrentmeester
  • Wijkbezoeker

Het is ook mogelijk om een bijzondere taak op te nemen, bijvoorbeeld als ouderling met de taak om het jaarprogramma te bewaken en taken te coördineren, of als diaken met een bijzondere diaconale opdracht.


Voel jij je / voelt u zich geroepen om mee te werken aan het draaiend houden van onze gemeente door een taak in de kerkenraad op je/u te nemen? Alle belijdende leden mogen zichzelf opgeven bij de scriba of een kerkenraadslid. De kerkenraad zal alle aanmeldingen in behandeling nemen. Opgave graag voor 15 maart.

 Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 2 (geldig van 7 mrt. t/m 25 apr. 2021) kan tot uiterlijk 22 febr.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Collecte doosjes                  

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collectedoelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collectedoosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40

14 febr.

43

29