Jaargang 12 : 635

==============================================================================

Aanvang 11.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 

Voorganger:     ds. G. Knol      

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

Collecte

De collecte is KIA- Noodhulp- de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Orde van dienst  

7e zondag van Epifanie; Valentijnsdag

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 63

Gebed

Thema: Gods aanwezigheid geneest

Lied: Trinity Wereldwijs – vlammetje

Lezing: Marcus 1, 40 – 45

Lied: Gij zijt het licht

Verkondiging

Moment van stilte / orgelspel

Lied om naar te luisteren: Lied 533

 

In memoriam

*9 jan. 1941 - †2 febr. 2021   Albertus Marius Reijerse

 

Gebeden

Inzameling

Slotlied: Heer, onze God, wees ons genadig (psalm 67)

Zegen

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.Verkiezing ambtsdragers

Het is weer tijd voor de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar treden er geen ambtsdragers af. Harry Berends heeft aangegeven nog te blijven als diaken met een bijzondere opdracht, Jannie Smid blijft nog een jaar aan als ouderling. Ook de wijkbezoeksters ( Willie Veldman, Janette Dijkhuizen en Gerda Wiersema) hebben aan gegeven ook door te willen gaan, en Durk Kuiper blijft zijn taak als ondersteunend kerkrentmeester uitvoeren. 

Ondanks dat er niemand aftreedt, heeft de kerkenraad nog wel behoefte aan extra ondersteuning en is er nog ruimte voor meer kerkenraadsleden. Functies waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

  • Ouderling
  • Diaken
  • Kerkrentmeester
  • Wijkbezoeker

Het is ook mogelijk om een bijzondere taak op te nemen, bijvoorbeeld als ouderling met de taak om het jaarprogramma te bewaken en taken te coördineren, of als diaken met een bijzondere diaconale opdracht.

 

Voel jij je / voelt u zich geroepen om mee te werken aan het draaiend houden van onze gemeente door een taak in de kerkenraad op je/u te nemen? Alle belijdende leden mogen zichzelf opgeven bij de scriba of een kerkenraadslid. De kerkenraad zal alle aanmeldingen in behandeling nemen.

 

 

Middaggebed

Het middaggebed op donderdag 18 februari gaat niet door i.v.m. de nog geldende coronaregels.

 

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 2 (geldig van 7 mrt. t/m 25 apr. 2021) kan tot uiterlijk 22 febr.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of


 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40