Jaargang 12 : 629  

                                        

Uitzending

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

31 december     19.00 uur

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                             mw. G. Wiersema-Bouma

 

1 januari            10.00 uur

                                               gemeenteleden

3 januari            10.00 uur                          

Voorganger:                        dhr. J.W. Bassie

Organist:                             dhr. J. W.F. Veldman

 

 

Orde van dienst   31 december

Orgelspel

Welkom door de ouderling

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Wat de toekomst brengen moge

Gebed

Lezing: Deuteronomium 31:1-8

Lied: Als g’in nood gezeten

Als g' in nood gezeten

Lezing: Jozua 1:1-9

Meditatief orgelspel

Overdenking

Lied: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel wees stil

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Lied: Lied 511 - Door goede machten

Door goede machten trouw en stil omgeven

Zegen

Orgelspel

 

 

Orde van dienst 1 januari

Voor de dienst:       Johannes de Heer medley  door Joke Buis   
Welkom
Intochtslied   naar Ps. 84  Wat houd ik van uw huis    

Gebed om ontferming
de Tien Geboden
Lied 314  Here Jezus om uw woord        

Schriftlezing Mattheüs 11: 25-30    en Psalm 139: 1-3 en 23-24
Lied 139  :1-2      
Overdenking:  Belast of Onbelast?
Lied 905    
Gedicht
Gebed
Lied 1006 Onze Vader in de hemel  
Collecte
Zegenlied met orgel.
Na de dienst  Lied 416  Ga met God   

 

 

Orde van dienst zondag 3 januari

Stil gebed, Votum en zegengroet

Zingen: Lied 513 ‘God heeft het eerste Woord…’

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 103: 5, 7

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 91

                          Mattheüs 4: 1-11

Zingen: Psalm 91: 1, 2

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 304 ‘God is getrouw…’

Zegen

 

Collecte

De collecte is 31 dec. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         1 jan. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         3 jan. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

 Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de fam. P.v. Lune- Pieterman, Ubbenasingel 41 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum van jl. dinsdag 29 dec. en er gaan bloemen naar de fam. G. R. Dijkhuizen-Pieterman, Nesweg 16 die afgelopen woensdag 50 jaar waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Van 3 t/m 9 januari ben ik een weekje vrij. Ik ben wel beschikbaar als dat nodig is, en ga op zondag 10 januari gewoon voor. Gezondheid, vreugde en Gods zegen gewenst voor 2021!
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

20 dec.

54

36

24 dec.

65

67

25 dec.

57

58

27 dec.

56

31