Jaargang 12 : 624  

                                            

 

Goedemorgen, welkom allemaal

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

        

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. J. Cijsouw

 

Deze zondag vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel bekend als de

eeuwigheidszondag. Het kerkelijk jaar loopt van Advent en Kerst – het feest van de geboorte van Jezus– langs de veertigdagentijd en Pasen - de tijd waarin we Jezus’ lijden herdenken en zijn opstanding vieren - langs Pinksteren – het feest van de komst van de heilige Geest – en zo het jaar door tot het weer Advent is.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor eerste Advent, staan we stil bij wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen, en steken een kaars aan in hun

nagedachtenis. Het is mooi om dat met elkaar als gemeente te doen, om het verdriet van het verlies de ruimte te geven en daar samen bij stil te staan.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Huis van God

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 21:1-4, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Lied 766 – Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Overdenking

Orgelspel

Aandacht voor de collecte

Dankgebed en voorbede, stil gebed, onze Vader

Lied: Blijf mij nabij

Aansteken van de kaarsen, begeleid onder zacht orgelspel

Aansteken van een kaars voor wie niet genoemd zijn, thuis en in de kerk

Lied: Ga maar gerust (zie voor de tekst blz. 3)

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor Protestantse kerk- pastoraat- en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte-doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. E.D. Blokzijl, Westersingel 16.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Financiële gemeenteavond 26 november 2020

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de financiën van onze kerk, of vragen hierover heeft, is er op donderdag 26 november een financiële gemeenteavond. Heeft u interesse? Meld u dan aan bij Piet Wiersema, , 0596-591272. U ontvangt dan de stukken vooraf. We willen u verzoeken de vragen vooraf in te sturen. Deze zullen dan meegenomen worden op de gemeenteavond, die ook live te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Na de uitzending is deze niet meer terug te kijken.

Vriendelijke groet,     De kerkenraad

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

 

 

Middaggebed - donderdag 3 december

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.

De komende tijd is het middaggebed op de volgende data:

-Donderdag 3 december      -Donderdag 14 januari

-Donderdag 18 februari       -Donderdag 18 maart-           Donderdag 15 april

 

Tekst lied ‘Ga maar gerust’:

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.