Jaargang 12 : 619  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang 10.00 uur

                                                

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
- met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

10.00 uur       

Voorganger:    ds. J.C. Schimmel

Organist:         Annejet Dijkman

19.00 uur       

Voorganger:  ds. G. Knol                 Leerdienst

Organist:       mw. G. Wiersema-Bouma

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Filmpje: Planet Earth: A Celebration

Intochtslied: Psalm 104

Vers 1, 3, 4 en 5 worden voorgelezen, dan worden twee coupletten gespeeld op het orgel

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Alles heeft de Here God gemaakt

Eerste Schriftlezing: Genesis 1:27-31

Tweede Schriftlezing: Psalm 104: 1-24

Lied: Marco Borsato - Mooi

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Gedicht: Er is Hoop (Elly en Rikkert)

Woord van dank aan Janny Bruinius en Aafke Dijkman

Collecte

Slotlied: Opwekking 407 – O Heer, mijn God

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Preekvoorziener

Janny Bruinius heeft begin dit jaar aangegeven te willen stoppen met haar taak als preekvoorziener, nadat zij dit acht jaar lang heeft gedaan. We zijn haar dankbaar voor de inzet en zorgvuldigheid waarmee ze deze taak heeft vervuld.

Wij zijn ook blij om te kunnen melden dat Aafke Dijkman haar taak in het vervolg over zal nemen.

In de kerkdienst van zondag 25 oktober zullen we hier aandacht aan schenken.

 

Collecte

De collecte is voor Kerk en Israël en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de fam. J. Bouma-van Dijken, Westersingel 12 i.v.m. hun 55 jarig huwelijks jubileum afgelopen donderdag 22 okt.

Een tweede bos bloemen gaat naar de fam. D. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Zuid 17 die afgelopen vrijdag hun 50 jarig huwelijks jubileum vierden. Ook hun feliciteren we van harte.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Leerdienst

Zondagavond is er een leerdienst, met ds. Gerard Knol uit Bierum. U bent van harte welkom om ook deze dienst in levenden lijve of online bij te wonen! Met een groep mensen uit verschillende

geledingen van de kerk (kerkenraad, jeugdwerk, commissie eredienst, de preekvoorziener, de

predikant) hebben we ons vorig jaar gebogen over de invulling van de kerkdiensten. We hebben vaker bijzondere diensten, bijvoorbeeld een jeugddienst, of een zangdienst. We voelden dat een leerdienst in dit rooster ook op zijn plek zou zijn, voor gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Een avonddienst leek ons daarvoor een goed moment. Een leerdienst is een kerkdienst waarin, net een beetje dieper dan in andere diensten, op een onderwerp, thema of Bijbelgedeelte in wordt gegaan.

 

Orde van dienst             AANVANG: 19:00 UUR

Orgelspel

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied om naar te luisteren: Psalm 84

Gebed

Thema (inleiding op lezing)

Lezing: Efeziërs 4

Lied: psalm 121

Verkondiging

Moment van stilte

Orgelspel op Lied 747: 1,2 en 3

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

Inzameling     - De collecte is voor de kerk-

Slotlied: Lied 968: 1,2 en 5

Zegen

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 8 nov./m 3 jan.2021) kan tot uiterlijk 26 okt 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Koopvaardijdienst  

Helaas hebben wij vanwege de coronacrisis moeten besluiten de koopvaardijdienst in november geen doorgang te doen vinden.      

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen.

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

27 sept.

100

35

4 okt.

77

65

11 okt.

89

14

18 okt.

76

40