aargang 12 : 614

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

 overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

-Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

 verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied 287 – Rond het licht dat leven doet (via het scherm)

Afscheid van ambtsdragers

Lied 415: 1, 2 en 3 – Zegen ons, algoede, gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Bevestiging van ambtsdragers

Afgesloten met vraag aan de gemeente:

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

belooft u deze mensen in hun ambt en hun taken te aanvaarden,

hen te omringen met uw medeleven,

hen te dragen in uw gebeden,

en met hen mee te denken en mee te werken bij de taken die zij vervullen?

Gemeente: Ja, van harte

Lied 363 – Dat ’s Heren zegen op U daal, gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Cadeautje van de Kinderkerk

Gebed bij het openen van de Bijbel

Inleiding van het thema

Filmpjes van gemeenteleden

Lied: Opwekking 334 - Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (op het scherm)

Schriftlezing: Mattheüs 19:16-30

Lied 913 - Wat de toekomst brengen moge (op het scherm)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 1006 - Onze Vader (op het scherm)

Dankgebed

Gedicht

Aandacht voor de collectedoelen

Slotlied: Lied 425 - Vervuld van Uw zegen – gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie -JOP-kliederkerk- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar. U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Koffiedrinken na de dienst

Wanneer het weer dit toelaat – is er een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C.  We willen dit weer doen a.s. zondag na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.

De kerkenraad.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet, gebracht worden naar de fam. B. Baar, Kwelderweg 6.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

30 aug.

107

31

6 sept.

65

33

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

De folder zal ook digitaal verzonden worden naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Beste gemeenteleden van de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp

Vanaf zondag 13 september begint onze gemeente na een lange tijd weer met kerkdiensten die

u fysiek kunt bijwonen. Daar zijn we erg blij mee!

Ook al zal het anders zijn dan anders, het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en in de

ogen te kunnen kijken.

13 september zal eerst alleen de kerkenraad aan de dienst deelnemen, en vanaf 20 september is de kerk weer weer toegankelijk voor alle gemeenteleden die naar de kerkdienst willen komen.

U bent niet verplicht om aan de kerkdiensten deel te nemen. De diensten blijven met beeld en geluid uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl.

Hoewel we wel weer samen kunnen komen, is het nog niet mogelijk om samen te zingen.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Het zou fijn zijn als u er op tijd kunt zijn, zodat we u rustig naar uw plek kunnen begeleiden.


Als kerkenraad hebben wij een gebruiksplan gemaakt. We willen u vragen om deze goed door te lezen als u van plan bent naar de kerkdienst te komen.


Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in Elim is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt als u deel wilt nemen aan de kerkdienst.

Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden: liefst via de e-mail

(), en als dat niet mogelijk is via de

telefoon: 0596-592023 (Jannie Smid).
Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Als u zich hebt aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunt komen, is het fijn als u dat laat weten.


Dan willen wij nog een beroep doen op u: om mensen te begroeten bij binnenkomst in de kerk hebben wij per dienst twee personen nodig die die taak op zich nemen.

Als u dat zou willen doen, dan kunt u dat laten weten aan Piet Wiersema: 06-23172172.


Als u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.


Wij kijken uit naar dat we weer samen met jullie mogen vieren!


Vriendelijke groet,

De kerkenraad.