van

Zondag 17 mei 2020 - Jaargang 12 : 598

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

In deze dienst zouden we in de PG Spijk-Losdorp afscheid nemen en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Dit is na overleg met de betrokkenen en de kerkenraad doorgeschoven (onder voorbehoud) naar de startdienst op 13 sept.

 

 

Voorganger: ds. G. Knol

Organist: Gerda Wiersema

 

Liturgie    

Zesde zondag van Pasen

 

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel/stilte

Bemoediging en groet

Lied 213: 1 en 2

Gebed

Lied 34: 1 en 2

Thema

Lied 756: 1,2 en 6

Lezing: Johannes 16, 16 – 24

Lied 23b: 1,2 en 5

Verkondiging

Lied 790: 1 en 2

In memoriam   dhr. Gerard Smit     *17-04-1940 -   † 06-05-2020

Gebeden

Lied 370: 1,2 en 3

Collecte

Slotlied: Lied 904: 1,2 en 3

Zegen

 

Collecte:

Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt

het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel

grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk,

geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg.

Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op                  NL89 ABNA 0457 457 457   

                                                                       t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille

                                                                       coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona

 

Collectes
Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H. Buitenwerf-Dam, Vlasakker 1 die 16 mei hun 45 jarig huwelijksjubileum vierden en er gaan bloemen naar de fam. W.J. Wassing-Hofstee, Lage Trijnweg 4 die eveneens op16 mei hun 40 jarig huwelijksjubileum vierden. Van harte gefeliciteerd allemaal.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 17 mei 2020

 

Pinksteren    

2020 vieren we toch samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt-Godlinze.

De kerkdienst op Pinksterochtend is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Geen dienst als vanzelfsprekend, samen in de Vredekerk fysiek bij elkaar zijn.

Gelukkig kunnen we op een andere manier toch nog als gemeentes samen zijn. De Pinkster clusterdienst wordt nu namelijk uitgezonden vanuit Spijk!

In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren. We gaan er van uit dat dit jaar de Pinksterdienst, met beeld en geluid, eenmalig

zal zijn, zodat we elkaar volgend jaar weer mogen begroeten in de Vredekerk!

 

Het thema van deze dienst is: “Levensadem”

Voorgangers: dominee Tj. Huisman en mw.J. Elzinga

Organist: dhr. J. Cijsouw

Muzikale ondersteuning: een aantal leden van het Clustercombo

 

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst (thuis) met ons mee te vieren!

Organisatie Pinkster clusterdienst

 

Bijbelstudie Hemelvaart

Lieve gemeenteleden, Dit jaar is er geen kerkdienst op Hemelvaartsdag, 21 mei. De zondag daarna, op 24 mei, zal de kerkdienst in het teken staan van Hemelvaart.

Daarnaast wil ik jullie deze Bijbelstudie aanreiken, voor als je op Hemelvaartsdag wel een moment wilt hebben om bij de betekenis van deze christelijke feestdag stil te staan.

Vriendelijke groeten, Jake Schimmel

Bijbeltekst: Handelingen 1:1-14

Toen Jezus eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

Om over na te denken

Als ik aan Hemelvaart denk, dan denk ik automatisch aan Jezus, die op een wolk omhoog geheven wordt naar de hemel. En die zijn leerlingen ontredderd achterlaat. Want Jezus was opgestaan! Hij was weer bij ze. En nu? Nu is hij weer weg!

We lezen uit Handelingen 1, waar dat verhaal beschreven staat. En die gebeurtenis kan allemaal vragen oproepen. Waarom liet Jezus zijn leerlingen achter? Was het niet veel makkelijker geweest als hij was gebleven? Waarom moeten ze het nu zonder hem doen?

Je zou kunnen zeggen: het woord Hemelvaart is wat misleidend. Want dat veronderstelt dat de hemel heel ergens anders is, dus dat Jezus niet meer bij ons is. Dat hij zijn leerlingen, en ons, alleen achter heeft gelaten. Maar het is geen breuk, geen afscheid: het is het begin van iets nieuws.

Jezus laat zijn leerlingen helemaal niet in de steek. Er staat dat Jezus werd opgenomen in een wolk, en dat zijn leerlingen hem niet meer konden zien. Maar dat betekent niet dat Hij niet meer bij ze is. Dat Hij niet meer bij ons is.

Eigenlijk ligt bij Hemelvaart helemaal niet de nadruk op Jezus die zijn leerlingen achterlaat. Het gaat ten diepste om de belofte die hij doet: dat zijn leerlingen de komende dagen moeten wachten, in Jeruzalem, en dat ze dan de Heilige Geest zullen ontvangen. En dan, zegt Jezus, “zullen jullie kracht ontvangen, en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” Dat is geen opdracht, die ze nu waar moeten maken, zonder Jezus. Dat is wat het goede nieuws, dat ze hebben gehoord, met ze doet. Het is wat de Heilige Geest met ze zal doen! Want als die over ze komt, zullen ze zelf Jezus’ handen en voeten worden. En zullen ze weten dat Hij ze niet alleen heeft gelaten, maar dat Hij met ze is, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

 

Gespreksvragen

-Hoe vind je het dat je Jezus niet zelf kunt zien, zoals zijn leerlingen? Zou je dat graag willen?

-De leerlingen van Jezus kregen bij Hemelvaart de opdracht om te bidden, en te wachten op de Heilige Geest. Bid jij wel eens om de Heilige Geest? Wat bid je dan?

-Soms hoor je dat mensen vertellen dat ze Jezus hebben gezien, ook na hemelvaart. In een visioen, of een droom. De apostel Paulus had bijvoorbeeld een bijzondere ontmoeting met Jezus (zie Handelingen 9). Heb jij wel eens gelezen, of gehoord, van iemand die dat heeft meegemaakt?

Je kunt ook het verhaal lezen van Samuel Lee, die dit jaar is benoemd tot theoloog des vaderlands:

https://visie.eo.nl/artikel/2014/11/samuel-lee-ik-wil-niet-in-een-hokje-zitten

 

Voor de kinderen: Als je tegen een windmolen blaast, dan gaat hij draaien. Je kunt je adem niet zien. Maar hij is er toch! Zo is Jezus ook bij ons! Ook al kun je hem niet zien.
Je kunt eens op internet opzoeken hoe je zelf een windmolen kunt vouwen!

 

Gebed

God, help mij om in U te geloven, ook al zie ik U niet.

Jezus, help mij om te weten dat U altijd bij mij bent.

Heilige Geest, wees aanwezig in mijn leven.

Leer mij Gods liefde te zien, leer mij achter Jezus aan te gaan.

 

Liederen: Sela – Altijd bij U / Lied 235: In bidden en in smeken / Elly & Rikkert – Ik moet weggaan