Zondag 19 juni 2016.
Jaargang 8 : 390

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Kandidaat J.W. Bassie
Koster: Dhr. J.B. Doorn
Organist: Dhr. A. Pestman
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. A. Maarsingh
Kindernevendienst: Tjitske Burgstra en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. M. Sikkema-Kap
reserve: Mw. E. Vos-Dijkstra
Lied met de kinderen: NLB 885: 1, 2

- Orde van dienst

Welkom en mededelingen kerkenraad
Intochtslied: Lied 513
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Lezing van het gebod/ Apostolisch vermaan
Zingen: Psalm 119: 2, 6
Gebed om de opening van het Woord
Zingen: Lied 885: 1, 2
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezingen:
Psalm 150 (lector)
Efeziërs 5:15-20
Zingen: Psalm 98: 3, 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 150: 1, 2
Dankgebed, voorbeden
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug
Slotlied: Lied 273: 1, 3, 5
Zegenbede

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Erediensten 26 juni 9.30 uur           Overstapdienst            ds. J.C. Schimmel
                                                        m.m.v. The Messengers uit Garrelsweer