Zondag 12 juni 2016.
Jaargang 8 : 389

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze HA dienst

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. I. Ernsten-ten Hove
Aanwezig ouderling: Mw. A. Pestman-Galema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst: Kornelia Keizer en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Wijma en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. .E. Pastoor-Herder
reserve: Mw. P.A. Datema-Smit
Lied met de kinderen: NLB 806: 1 en 2 n.a.v. Numeri 17: 16-26

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 72: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Lied: NLB 72: 4
Smeekgebed voor de nood van de wereld
Gesproken lofverheffing en Loflied: NLB 304

Gebed van de zondag
Zingen: NLB 806
De kinderen (groepen 1 t/m 8) mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Lucas 3: 15-22 (gelezen door de lector)
Lied: NLB 524
Preek. De tekst is Lukas 3: 17: “Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur.”

Lied: NLB 393

Dankgebed en voorbeden, Collecten
De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Viering H.A.:
Nodiging
Formulier/onderwijzing, afgewisseld met het zingen van NLB 389: 1 //2 // 3 en 4
Gezamenlijk Onzevader
Delen van brood en beker
Dankende proclamatie en dankgebed

Slotlied: NLB 791: 1, 4 , 5 en 6
Zending en zegen, afgesloten met het gezongen amen (3 x)

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Bultena-Stalman, Hoofdweg N. 18.

Erediensten 19 juni 9.30 uur kandidaat dhr. J.W. Bassie, Groningen